Datblygu Ysgolion Fel Sefydliadau sy’n Dysgu – Cydweithio i gynhyrchu animeiddiad

Read this page in English

SLO pupil explainer large CYMFel grŵp o ysgolion, oedd wedi ymrwymo yn llwyr i ddatblygu fel sefydliadau sy’n dysgu roeddem yn teimlo’i bod hi’n bwysig datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ysgolion eraill o’r saith dimensiwn. Er ein bod ni fel ysgolion yn deall beth yw bod yn ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu, oedd pawb arall yn deall? Yn bwysicach fyth, oedd ein disgyblion ni, y bobl bwysicaf un o fewn ein sefydliadau… oedden nhw yn deall beth oedd bod yn rhan o ysgol fel sefydliad sy’n dysgu yn ei olygu? Parhau i ddarllen

Gwefan newydd yn esbonio newidiadau addysg i rieni

Read this page in English

Education is changing - our journey starts - Re-sized CYMMae gwefan newydd wedi’i chreu ar gyfer y rhieni a’r cyhoedd i esbonio’r newidiadau sydd ar droed ym maes Addysg yng Nghymru. Cafodd y wefan ei lansio i gyd-fynd â’r Papur Gwyn ar y Cwricwlwm, a’r ymgynghoriad cysylltiedig, ac mae’n cynnwys fideo gyda golygfeydd ysbrydoledig – animeiddiad y cwricwlwm – a dolen at yr ymgynghoriad.

Wedi’i gynllunio i fod yn hygyrch iawn, dros amser bydd yn tyfu i gynnwys gwybodaeth am newidiadau arwyddocaol eraill.

Deall dwyieithrwydd mewn addysg: un gwraidd i lwyddiant addysgu dwyieithog

Read this page in English

enllibilingualteacherpicYn dilyn ymgais y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a chynyddu’r nifer o unigolion sy’n ei defnyddio’n feunyddiol, mae mwy o bwyslais nag erioed ar ein hysgolion i gynhyrchu siaradwyr sydd yn hyderus ddwyieithog. Ond mae’r her o gynyddu siaradwyr a defnyddwyr o’r Gymraeg yn amrywio o un cyd-destun i’r llall – o un ardal i’r llall, o un ysgol i’r llall, o un cartref i’r llall, o un athro i’r llall, ac o un disgybl i’r llall – ac mae’n allweddol bod unrhyw strategaethau sy’n cael eu datblygu yn ddigon hyblyg i ganiatáu’r athro fedru ystyried yr amrywiadau hynny, a’r hyn sydd yn berthnasol ac yn briodol o fewn ei gyd-destun addysgol ei hun. Parhau i ddarllen

Carreg filltir arall i’n Cwricwlwm Newydd – ymgynghori ar y materion deddfwriaethol

Read this page in English

white paper image for blog cymraegBydd sylfaen gyfreithiol i’n cwricwlwm newydd. Mae Papur Gwyn, a luniwyd gan Lywodraeth Cymru, yn nodi cynigion ar gyfer y ddeddfwriaeth sydd ei hangen, ac mae’r ymgynghoriad ar agor o 28 Ionawr tan 22 Mawrth 2019.

Ymgynghoriad

Mae’r cynigion yn adlewyrchu’r uchelgais a’r argymhellion a geir yn Dyfodol Llwyddiannus, gyda’r nod o roi rhyddid i ymarferwyr ddefnyddio’u crebwyll proffesiynol a’u creadigrwydd er mwyn bodloni anghenion dysgwyr. Parhau i ddarllen

Yr Hyn sy’n Bwysig Go Iawn

Read this page in English

mererid hopwood for bilingual itemWrth i’r tymor newydd ruthro yn ei flaen, rhaid edmygu’r Arloeswyr sy’n dal ati mor ddygn. Gyda dyddiad cyflwyno eu datganiadau ar orwel agos iawn, maen nhw’n clwydo ychydig yn hwyrach a chodi ychydig ynghynt i baratoi gwersi, marcio ac asesu er mwyn gallu rhoi diwrnod arall at achos Creu’r Cwricwlwm Newydd. Cânt eu gyrru ymlaen gan wybod, o blith yr holl ddatganiadau ‘Yr Hyn Sy’n Bwysig’, fod hyn yn Bwysig Go Iawn. Parhau i ddarllen

Clywed a chredu

Darllenwch y dudalen hon yn saesneg

Steve DaviesFis diwetha’, fe wrandawais ar ddadl ar Radio 4 am addysg y celfyddydau yn Lloegr.

Doedd y drafodaeth boenus am greadigrwydd fel sgil allweddol yn economi’r dyfodol a’r ffaith bod angen i bobl ifanc fod yn hyblyg mewn marchnad waith sy’n newid mor gyflym, ddim yn adlewyrchu’n dda ar y sefyllfa yn Lloegr.

Nid ysgrifennu hyn er mwyn ychwanegu at y feirniadaeth o’n annwyl gymdogion ydw i. Ond ni allai’r gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr yn hyn o beth fod ddim amlycach. I mi, gellid disgrifio’r ddadl fel dathliad o’r llwybr ry’n ni wedi dewis ei ddilyn gyda’r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Parhau i ddarllen

Podlediad newydd – Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

microphone image for podcastGwrandewch ar Lliwen Jones, Pennaeth Ysgol Tregarth Bangor, yn siarad am sut mae ei thîm wedi defnyddio’r dull gweithredu sy’n seiliedig ar Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu. Cafodd y cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu ei gynllunio gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth ag OECD i helpu ysgolion i addasu i newid. Parhau i ddarllen