Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Mawrth, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Read this page in English

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen.

Mae’n cynnwys dolenni i’r postiadau’n ymwneud â’r Cwricwlwm ac Asesu, Dysgu Proffesiynol, Cymhwysedd Digidol, a diwygiadau addysg ehangach.

Os yn ddefnyddiol, gallwn wneud hyn bob tymor – rhowch wybod i ni. Parhau i ddarllen

Gwerthusiad diweddaraf o’r model ysgolion arloesi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm

Read this page in English

459082897Er ei fod yn ddull mentrus ac ymroddedig o ddatblygu’r cwricwlwm, mae dal i fod angen gwerthuso’r broses yn drylwyr er mwyn llywio gwelliannau wrth symud ymlaen. Dyna’n union a wneir yn yr adroddiad diweddaraf gan ymchwilwyr annibynnol, sy’n hawdd ei ddarllen.

Mae’n canmol y dull gweithredu a ddefnyddir ond yn awgrymu bod angen i ysgolion sydd y tu allan i rwydwaith yr ysgolion arloesi fod yn fwy ymwybodol o’r cynnydd a wneir: Parhau i ddarllen

Adroddiad Estyn ar Baratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

estyn dcf july 2018 CYMPa mor dda yw paratoadau ysgolion ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol? Gofynnodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, i Estyn adroddiad a thynnu sylw at arferion y da.

Mae’r adroddiad hefyd yn craffu ar arweinyddiaeth, rôl arweinwyr digidol, a dysgu proffesiynol. Roddir argymhellion ar gyfer ysgolion, consortia a Llywodraeth Cymru.

Mae’r adran ar ffyrdd effeithiol o baratoi yn rhoi mwy o fanylder, ynghyd â chyngor defnyddiol ar bynciau’n ymwneud â gweledigaeth, cynllunio, paratoi adnoddau a mapio’r cwricwlwm. Mae hefyd adran ar nodweddion sy’n gyffredin wrth i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol gael ei weithredu’n llwyddiannus, lle ceir rhestr wirio a siart ar gyfer y daith gyfan, o’r cychwyn cyntaf hyd at gynnal cynnydd dros gyfnod o amser.

Mae’r adroddiad yn glir y gall gwahanol ysgolion wneud pethau mewn gwahanol ffyrdd, ond gall y llu o arferion da a grybwyllir fod yn berthnasol i bawb, a cheir hefyd sawl astudiaeth achos ddefnyddiol.

Lleihau’r Bwlch Cyrhaeddiad: Dysgu gan eraill ond gweithredu yn eich ffordd eich hun – Neges oddi wrth Syr Alasdair McDonald

Read this page in English

Multiethnic children in a circleWrth i Arloeswyr gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd gan nodi’r cymorth proffesiynol y mae’r gweithle ei angen, mae penaethiaid cynradd ac uwchradd wedi bod yn cydweithio â’r Llywodraeth, arbenigwyr a phartneriaid er mwyn creu model newydd ar y cyd ar gyfer atebolrwydd ysgolion.

Yn y model newydd, bydd pob dysgwr yn cyfrif, sy’n rhoi cyfleoedd sylweddol o ran canolbwyntio ar gynnydd ein dysgwyr sy’n agored i niwed. Fodd bynnag, mae lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng grwpiau o ddysgwyr yn bwysig ar hyn o bryd, felly mae camau gweithredu eisoes ar waith i wella cyfleoedd mewn bywyd ar gyfer disgyblion mewn llawer o’n hysgolion heddiw; bydd y gwaith hwnnw yn cael ei gefnogi gan ein rhaglen o ddiwygio addysg yng Nghymru. Parhau i ddarllen

Gwella profiadau dysgwyr Cymraeg

Read this page in English

Symposium2Mae’n gyfnod cyffrous i ni yng Nghymru o ran dyfodol yr iaith Gymraeg. Mae ein strategaeth, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr, yn gosod yr uchelgais yn glir. Y nod yw:

 

 

  1. cynyddu nifer y siaradwyr
  2. cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg; a
  3. creu amodau ffafriol i’r Gymraeg

Ry’ ni i gyd yn ymwybodol bod gan ein system addysg gyfraniad sylweddol i’w wneud er mwyn gwireddu’r weledigaeth hirdymor hon i gyrraedd Miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Parhau i ddarllen

Sut y mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymgorffori cymhwysedd digidol ac yn datblygu ei weledigaeth ddigidol

Read this page in English

Nid yw’r daith i drawsnewidiad digidol yn un hawdd ac nid yw’n digwydd dros nos. Dyma ein ffordd o feddwl ni yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC).

DCF CAVC Hannah Profile Pic 300dpiRydym yn annog trawsnewidiad digidol mewn nifer o ffyrdd, yn gyntaf drwy hyfforddi staff ac yn ail, drwy newid diwylliannol a rheoli newid.

Mae hyfforddiant yn hanfodol, felly rydym yn defnyddio diwrnodau HMS, gweithdai, sesiynau un i un, a hyfforddiant wedi’i deilwra gan Arweinwyr Digidol adrannau i roi cymorth i’r athrawon gydag arbrofion Dysgu Estynedig drwy Dechnoleg (TAL), drwy wefan Microsoft Educator Community (MEC) ac Academi Imagine Microsoft. Parhau i ddarllen

Cenhadaeth ein Cenedl o ran Addysg: Cynnydd

Read this page in English

kw-portrait-1“Pan gyhoeddais genhadaeth ein cenedl o ran addysg fis Medi diwethaf, dywedais fod yn rhaid inni barhau i symud ymlaen er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, felly, rydym wedi bod yn datblygu momentwm –ac ymdrech i hunanwella, a hynny ar draws y system addysg.

Education in Wales Timeline update Cym

“Mae llawer o waith ar ôl i’w wneud, ond rwy’n hynod falch o’r diwygiadau rydym eisoes wedi’u cyflwyno mewn cyfnod cymharol fyr. Hefyd, rwyf wedi fy mhlesio’n arw â’r ffordd y mae pawb yn y system addysg wedi ymateb i’r her. Parhau i ddarllen

Ysgol Sant Christopher, Wrecsam: ‘cracio’r cod’ mewn ffordd arbennig

Read this page in English

DCF 'Cracking the code' pupil pic

Josh Pickett: “Rwy’n credu bod angen i’r holl ddisgyblion ddysgu sut i ddatrys problemau gan y bydd yn eu helpu gyda nifer o bethau, ac nid dim ond TGCh”.

Ysgol Sant Christopher yw’r ysgol arbennig fwyaf yng Nghymru. Flwyddyn ar ôl lansio ymgyrch ‘cracio’r cod’, sef ymgais i roi sgiliau codio i athrawon a dysgwyr, mae ganddi glwb codio poblogaidd ac enghreifftiau da o sut y caiff disgyblion fudd ohoni.

Mae gan bob dysgwr yn yr ysgol anghenion dysgu ychwanegol ac ni chânt eu hystyried yn ddisgyblion a fyddai’n cymryd rhan mewn cyfrifiadureg yn draddodiadol. Ni oedd un o’r ysgolion cyntaf i gymryd rhan yn y fenter cracio’r cod gyda GWE ym mis Medi. O ganlyniad i’r hyfforddiant hwn gwnaethom sefydlu clwb codio bob amser cinio ar ddydd Llun a fu’n boblogaidd iawn drwy gydol y flwyddyn. Gwnaethom gychwyn ein clwb codio ym mis Medi gan ddefnyddio dyfais bwrdd ‘crumble’ Redfern electronics. Gwnaethom greu llyfryn cwbl annibynnol a oedd yn galluogi’r disgyblion i’w ddilyn fesul cam. Parhau i ddarllen

Ysgol Gyfun Porthcawl – ‘Gan bwyll y mae mynd ymhell’ wrth gyflwyno’r Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

porthcawl comprehensiveMae gan Ysgol Gyfun Porthcawl 1,400 o ddisgyblion a dros 80 o staff. Mae’r gwaith o gyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod yn gyson ac yn flaengar, gan ddechrau ym mis Medi 2016 gyda’r cynlluniau gwella ysgol a chyfadran.

C: Sut ddechreuoch chi weithio gyda’r fframwaith?

Ar ôl i ni ei gynnwys yn ein cynllunio, fe ddechreuon drwy nodi’r llwyddiannau cynnar – pobl a oedd eisoes yn gwneud gwaith digidol – fel yng ngwyddoniaeth – y gellid rhannu straeon eu llwyddiant.

Doedden ni ddim eisiau drysu pobl gyda jargon technegol, gallai fod â’r potensial i frawychu rhai aelodau o staff, felly cawsom ddiwrnod HMS ar y Cwricwlwm ac yn hytrach na dychryn staff edrychon ni ar y darlun mawr a dangos y gwerth y gallai digidol ddod drwy esiamplau da. Dechreuon ni drwy edrych ar yr hyn oedd yn cael ei wneud eisoes a sut oedd modd ei ddatblygu, gan ganolbwyntio yn arbennig ar y llinyn Cynhyrchu yn y lle cyntaf. Parhau i ddarllen