Sut mae ‘Meysydd Dysgu a Phrofiad’ yn cael eu datblygu’n elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

Group of teachers sharing information - SLO1Bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys Chwe Maes Dysgu a Phrofiad:

Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; Y Dyniaethau; Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ond sut maent yn cysylltu â’r pedwar diben a nodir yn ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a beth y maent yn ei gynnwys?

Yn y blog hwn byddwn yn ateb y cwestiynau hynny, gan dderbyn nad yw’r gwaith datblygu wedi’i orffen eto, wrth iddo barhau i mewn i’r hydref. Parhau i ddarllen

Podlediad arbennig newydd ar y cwricwlwm

Read this page in English

microphone image for podcastMae’r Athro Graham Donaldson, yr Athro Louise Hayward a’r Athro Mark Priestley yn cymryd rhan mewn podlediad newydd ar ein cwricwlwm newydd.

Mae eu sylwadau’n rhoi cipolwg diddorol ar y gwaith:

“Yn fy marn i, yr hyn sydd bwysicaf yw annibyniaeth athrawon” meddai Mark Priestley. “Os yw aderyn wedi bod mewn cawell am 20 mlynedd, nid yw’n syndod felly nad yw, o bosibl, eisiau dod allan pan fyddwch yn agor y drws”. Parhau i ddarllen

Y Datblygiadau Diweddaraf o ran y Cwricwlwm a Threfniadau Asesu

Read this page in English

Gyda llai na blwyddyn i fynd tan i’r Cwricwlwm i Gymru drafft gael ei gyhoeddi ar gyfer cael adborth arno, mae Huw Foster-Evans, Prif Weithredwr yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, yn crynhoi’r datblygiadau diweddaraf ac yn edrych ymlaen at yr hyn fydd yn digwydd yn yr hydref. Parhau i ddarllen

Cynnydd Dysgu yng Nghymru – adroddiad newydd sy’n sail i elfen hollbwysig o waith diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru

Read this page in English

Camau report pic childrenMae adroddiad newydd o brosiect CAMAU yn disgrifio’r canfyddiadau diweddaraf yn y gwaith i ddatblygu fframweithiau cynnydd ar gyfer pob rhan o’r cwricwlwm.

Mae’r adroddiad ymchwil, sydd newydd ei gyhoeddi gan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow, yn nodi prif themâu gwaith ymchwil, arolwg o bolisïau ac arferion sawl gwlad, a Dyfodol Llwyddiannus; mae hefyd yn esbonio sut mae’r canfyddiadau wedi’u hystyried gan athrawon o Ysgolion Arloesi sydd wedi bod yn gweithio gyda thîm CAMAU ar ddatblygu fframweithiau cynnydd. Parhau i ddarllen

‘Rhannu arferion digidol i gefnogi cwricwlwm sy’n datblygu’

Read this page in English

NDLE 2018 sparkly handEleni bydd Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol ar 20 Mehefin yn gyfle i ddangos yr arferion digidol arloesol sy’n cael eu datblygu mewn ysgolion ledled Cymru.

Bydd ymarferwyr yn cynnig sylwadau ymarferol am sut aethant i roi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith yn rhan o’r gwaith ehangach ar ddiwygio’r cwricwlwm. Parhau i ddarllen

Adroddiad Estyn: sut mae ysgolion cynradd yn addasu eu cwricwlwm i ymateb i’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm ac addysg

Read this page in English

CfW blog - images - Estyn review image - child with pencil rocketRhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf 2017, fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld ag ysgolion cynradd o gwmpas Cymru i ddeall sut y maent yn addasu i’r newidiadau sydd ar ddod.

Mae’r adroddiad, sydd hefyd yn berthnasol iawn i ysgolion uwchradd, yn dangos sut mae ysgolion, ar wahanol gamau yn eu datblygiad, wrthi’n edrych ar ddulliau gweithredu newydd ar gyfer y cwricwlwm a strategaethau addysgu. Mae ugain astudiaeth achos wedi’u cynnwys fel enghreifftiau. Parhau i ddarllen

Podlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf

Read this page in English

Podcast - Donaldson - May 2018Os nad oes llawer o amser gennych i ddarllen, neu os ydych wedi cael llond bol syllu ar sgrin, beth am wrando ar Bodlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf am ddiwygio addysg yng Nghymru.

Bydd y comedïwr a’r cyn-athro Mike Bubbins yn ymuno â Luisa Martin-Thomas, sy’n Ddirprwy-Bennaeth, i herio disgyblion a gwesteion i esbonio beth sy’n digwydd yn y broses ddiwygio, a hynny mewn ffordd hwyliog a diddorol.

Parhau i ddarllen

Astudiaethau achos dadlennol sy’n dangos sut mae cydweithio’n helpu athrawon i ddatblygu

Read this page in English

SLO discussion around a table…’the adult became less of a ‘sage on the stage’ and more of a ‘guide on the side’ – dyma un dyfyniad goleuedig gan athro sy’n arbrofi â’r model Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu.

Mae’r model yn fodd i ysbrydoli dulliau gweithredu newydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol a gwella diwylliant ym maes Dysgu Proffesiynol. Mae saith astudiaeth achos newydd, wedi’u hysgrifennu gan athrawon, yn bwrw golwg ar yr hyn mae grwpiau o ysgolion wedi’i ddysgu.

Parhau i ddarllen

Y trefniadau asesu ar gyfer darllen a rhifedd yn newid cyn hir er mwyn gweddu i’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

hwb personalised assessments CYBydd y profion papur cenedlaethol yn dod i ben yn raddol yng Nghymru a bydd asesiadau personol ar-lein yn cymryd eu lle, yn dilyn cyfnod prawf mis Mai. Ond sut bydd hyn yn gweithio o ran y cwricwlwm newydd?

Mae’n cyd-fynd â’r trywydd a’r weledigaeth ar gyfer sut y dylid asesu disgyblion. Roedd Dyfodol Llwyddiannus yn nodi’n glir y dylai’r cwricwlwm newydd asesu disgyblion ar sail yr hyn y mae ganddynt y potensial i’w ddysgu neu ei wneud nesaf yn hytrach na’r hyn y maent eisoes wedi’i ddysgu yn unig.

Parhau i ddarllen