Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos – rhan 2

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 2 o’r erthygl hwn mae gennym ddwy fideo, un am eu ffordd o edrych ar asesiadau a chynnydd, gan gynnwys sut mae disgyblion yn mesur eu cynnydd eu hunain ac adrodd wrth rieni, a’r llall yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu addysgeg a gwella creadigrwydd athrawon.

Ffyrdd o edrych ar asesiadau a chynnydd

Datblygu addysgeg a chreadigrwydd

Diolch eto i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

Meysydd dysgu a phrofiad – elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r postiad hwn yn diweddaru’r postiad o fis Mehefin 2018: sut mae ‘ meysydd dysgu a phrofiad ‘ yn cael eu datblygu fel elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd.

AoLE image ScitechMae’r fframwaith cwricwlwm newydd yn cynnwys pynciau trosfwaol ar ffurf: Cyflwyniad; Crynodeb o’r ddeddfwriaeth; Cynllunio eich cwricwlwm, a chefnogi dilyniant dysgwyr: asesu.

Ac wrth gwrs mae’n cynnwys y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, sef:

Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; y Dyniaethau; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; a Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ond sut maen nhw’n cysylltu â’r Pedwar Diben, y weledigaeth a’r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a beth yw’r dibenion hyn, yn union?

Wel, yn y postiad hwn ry’n ni’n ateb y cwestiynau hynny. Parhau i ddarllen

Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 1 o’r erthygl hwn, mae gennym ddwy fideo, un am y dull gweithredu cyffredinol, gan gynnwys gwaith cynllunio a chefnogi staff, a’r llall yn ymwneud ag athrawon sydd wedi bod yn profi dulliau gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Y dull gweithredu cyffredinol:

Treialu dulliau gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Diolch i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

BookTrust Cymru: ail-feddwl darllen er mwynhad ar gyfer cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

BookTrust_CORE_Black_WELSH_1.0Cenhadaeth BookTrust Cymru yw cael pob plentyn yng Nghymru i ddarllen er mwynhad. Felly, mae’n debyg na fydd yn eich synnu ein bod ni wedi gwirioni gweld ‘llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd’ fel un o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ym maes dysgu a phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Ond efallai nad ydych yn disgwyl i ni ddweud bod cynnwys cyffrous a thrawsnewidiol ym Maes Iechyd a Lles yn bwysig. Mae’n cynnwys dealltwriaeth bod gan ddarllen a llythrennedd ran allweddol i’w chwarae o ran cefnogi iechyd meddwl, lles emosiynol a datblygiad cyfannol. Parhau i ddarllen

Buddsoddi mewn Dysgu Proffesiynol i helpu i sicrhau llwyddiant ein Cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Steve Davies

Dim ond â brwdfrydedd ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu y bydd y cwricwlwm newydd yn llwyddo.

Ond rwy’n deall bod yn rhaid wrth ddysgu proffesiynol hefyd os ydym i gyflawni potensial y cwricwlwm i’n disgyblion.

Ac ymhlith y ffactorau pwysig lawer sydd ynghlwm â hynny mae cyllid. Dyna pam rydym wedi buddsoddi’r swm unigol mwyaf mewn dysgu proffesiynol i bob ymarferydd ers datganoli, cyllid sydd eisoes yn cael ei wario ac a fydd ar gael am ddwy flynedd arall.

Rydym hefyd yn cynnig diwrnodau hyfforddiant mewn swydd ychwanegol. Bydd y cyntaf yn ystod tymor yr haf pan fydd pob ysgol yn ymchwilio i’r cwricwlwm newydd gan ddefnyddio adnoddau cenedlaethol a fydd ar gael ar Hwb yn rhad ac am ddim. Dyma fy llythyr at Benaethiaid sy’n rhoi esboniad llawn.

Parhau i ddarllen

Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn edrych ar y diwygiadau i addysg yng Nghymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn dilyn uwch-gynhadledd yr “Atlantic Rim Collaboratory (ARC)” yn yr hydref, a groesawyd i Gaerdydd gan Lywodraeth Cymru, dychwelodd dirprwyaeth o’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), sydd â’i bencadlys ym Mharis, i gael golwg mwy manwl ar hynt y gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws y system addysg i roi’r cwricwlwm newydd ar waith.

sdrYmunodd Claire Sinnema, Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Auckland, Seland Newydd â’r dirprwyon, gan ddangos faint o sylw y mae’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru yn ei ddenu ar draws y byd.

Roedd yr ymweliad yn rhan o asesiad ehangach o’r diwygiadau i addysg yng Nghymru, a disgwylir y bydd adroddiad yr asesiad yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth eleni. 

Yn ystod wythnos brysur, cyfarfu’r ddirprwyaeth ag arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr o’r consortia addysg yn ogystal â phartneriaid yn y sector Addysg Uwch sy’n gyfrifol am arwain y ffordd o ran elfennau dysgu proffesiynol y gwaith i ddiwygio’r cwricwlwm. Hefyd, cawsant ‘frecwast gwaith’ gyda Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, a thrafodaethau â phobl allweddol eraill ym maes addysg. Parhau i ddarllen

Ma’ fe ’ma! Rhowch groeso i Ganllawiau Cwricwlwm i Gymru.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Curriculum image HwbMae’r cwricwlwm newydd, a gyflwynir isod gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, ar gael ar Hwb nawr. Caiff ei ddefnyddio o 2022 ymlaen mewn ysgolion cynradd a blwyddyn 7, ac yna chaiff ei gyflwyno fesul blwyddyn nes ei fod yn cynnwys blwyddyn 11 erbyn 2026.

 

 

Mewn ymateb i adborth a gafwyd ar y drafft, mae’r canllawiau bellach yn fwy cryno a chlir, gyda chynnwys am sut i gynllunio cwricwlwm ar lefel ysgol.

Mae hefyd yn ymgorffori Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a Fframwaith Cymhwysedd Digidol sydd wedi’u diweddaru.

Er mwyn helpu ymarferwyr addysgu i ddod â’r cwricwlwm newydd yn fyw, bydd rhaglenni dysgu proffesiynol ac adnoddau yn cael eu darparu am ddim. Manylion i ddilyn yn y Gwanwyn.

Mae gan Gymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth rôl bwysig – ac mae angen mwy ohonynt nawr, yn ôl Pennaeth.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

 

C: Beth yw rôl yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol?

A: Ei chenhadaeth yw ‘Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau’, ond yn syml bwriad yr Academi yw helpu Cymru i gyflawni ei huchelgeisiau ar gyfer dysgwyr drwy gefnogi a datblygu arweinwyr yng Nghymru. Mae rhagor o fanylion ar y wefan.

C: Felly beth yw Cydymaith?

A: Mae Cymdeithion yn galluogi’r Academi i gyflawni ei nodau drwy helpu arweinwyr eraill i ddatblygu eu gallu ar lefel ysgol, clwstwr neu gonsortia, cymeradwyo darpariaeth arweinyddiaeth (neu beidio!), cefnogi’r gwaith o ddylunio darpariaeth ac ymchwilio, ymysg pethau eraill. Mae dau gohort ar waith, ac mae’r nesaf yn recriwtio nawr – mae’n gyfle gwych i gydweithwyr.

 C: Pryd y daethoch chi’n Gydymaith – a pham? Parhau i ddarllen

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn cael eu diwygio. Hoffem glywed eich adborth.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

RFL image for blogMae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau gwybyddol a chyfathrebu cynnar dysgwyr ag anawsterau dysgu dwys a lluosog.

Yn rhan o’r gwaith ehangach i ddiwygio’r cwricwlwm a threfniadau asesu, ac er mwyn adlewyrchu’r ymchwil diweddaraf yn y maes, mae’r deunyddiau yn awr yn cael eu diweddaru. Ar 28 Ionawr, bydd deunyddiau diwygiedig ar gael ichi gynnig adborth arnynt. Ym mis Chwefror, gwahoddir ymarferwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau i drafod y datblygiadau ac i gynnig eu hadborth eu hunain.

Cyhoeddwyd y deunyddiau sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn 2006 yn wreiddiol, ac maent yn uchel eu parch ledled y DU a’r byd. Maent wedi eu cyfieithu i amryw o ieithoedd Ewropeaidd ac wedi eu defnyddio mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Nigeria. Mae’r gyfres o ddeunyddiau’n cynnwys: Parhau i ddarllen

Cymwysterau Cymru: Profi’r dyfodol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn gyfle i feddwl yn wahanol am addysg. Wrth i Cymwysterau Cymru lansio ei ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ar gymwysterau i gefnogi’r cwricwlwm, mae’r Prif Weithredwr Philip Blaker yn dweud bod angen y ddarpariaeth gywir ar gyfer yfory i bobl ifanc 16 oed.

Philip_Blaker_03Profi’r dyfodol

Wrth i gwricwlwm newydd uchelgeisiol Cymru symud yn nes at fod yn realiti, mae’n anorfod y bydd cwestiynau’n codi ynglŷn â sut y bydd y cwricwlwm yn cael ei ddeddfu.

Fel rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol, rydym yn gwybod bod y newid mewn dull a fwriadwyd gan y cwricwlwm yn cynnig cyfle i ailystyried sut rydym yn disgwyl i bobl ifanc 16 oed ddangos eu cyrhaeddiad.

Sut ydyn ni’n mesur llwyddiant mewn dysgu? Beth ydym am i’n pobl ifanc ei wybod erbyn iddyn nhw adael yr ysgol? Beth ddylen nhw allu ei wneud? Sut allwn roi’r cyfle gorau i ddysgwyr Cymru lwyddo? Ni all cymwysterau ateb yr holl gwestiynau hyn. Yn wir, ddylen ni ddim gofyn iddyn nhw wneud hynny – dim ond rhan o brofiad addysgol rhywun all cymwysterau fod ac ni ddylid eu hystyried yn lle cwricwlwm crwn a phrofiad addysgol eang. Parhau i ddarllen