“Mae’n biti nad yw ar gael yn Lloegr”

Read this page in English

Pen-blwydd cyntaf y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Steve Davies.jpg

Yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol fis Mehefin, clywyd sawl siaradwr gwadd yn nodi bod ein cydweithwyr yr ochr arall i Glawdd Offa yn cenfigennu wrth ffordd Cymru o fynd i’r afael â chymhwysedd digidol. Dylai hynny fod yn destun balchder i Gymru, ond yn fwy na hynny mae’n dangos y bydd ein plant wir yn barod ar gyfer byd sy’n dod yn gynyddol ddigidol pan fyddant yn gadael yr ysgol.

Mae wedi bod yn wych gweld ysgolion mor gadarnhaol, yn ystod y flwyddyn gyntaf hon, wrth arbrofi â’r Fframwaith a defnyddio’r offeryn mapio i gymharu’r gwaith da y maen nhw eisoes yn ei wneud yn erbyn y gofynion.

Parhau i ddarllen

Symud Ymlaen â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

1609DIGITAL05

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn dathlu diwedd ei flwyddyn gyntaf mewn ysgolion ers ei gyflwyno. Ers iddo gael ei gyhoeddi, mae ysgolion yng Nghymru wedi cofleidio’r Fframwaith, wedi archwilio’r sgiliau ac wedi edrych ymlaen at ddyfodol digidol. Mae’r adborth gan ysgolion wedi bod yn hynod o bwysig ac mae’r Arloeswyr Digidol wedi derbyn y sylwadau a’r awgrymiadau gan ysgolion ym mhob maes a lleoliad ledled Cymru.

Parhau i ddarllen

Digwyddiad Cyfoethogi’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg; Cael Syniadau a Meithrin Cyfeillgarwch newydd

Read this page in English

Enrichment marketplace 1

Bydd y cwricwlwm newydd yng Nghymru yn rhoi mwy o ryddid i athrawon i ddysgu mewn ffyrdd a fydd yn sicrhau deilliannau gwell i’w disgyblion. I gefnogi addysgeg arloesol, bydd angen gweithio, o bryd i’w gilydd, gyda sefydliadau neu unigolion y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth neu’r ysgol.

Yn ystod Llinyn 1 o’r broses Diwygio’r Cwricwlwm, roedd hyn yn thema allweddol i’r Gweithgor Cyfoethogi a Phrofiadau – roedd athrawon yn cytuno bod manteisio ar brofiad a gwybodaeth pobl o’r tu allan i’r ysgol, naill ai drwy eu gwahodd i’r ysgol neu drwy fynd ar ymweliadau, yn gwneud dysgu’n fwy ‘real’, yn fwy effeithiol ac yn fwy ystyrlon. Mae hyn wedi’i gario ymlaen i’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad yn Llinyn 2 a chaiff ei ddatblygu ymhellach eto yn Llinyn 3.

Parhau i ddarllen

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod ar gael i ysgolion bellach am flwyddyn academaidd gyfan

Read this page in English

DCF pupils

Mae’n amser cyffrous ym maes dysgu digidol! Mae ysgolion wedi cael blwyddyn gyfan erbyn hyn i ymgyfarwyddo â’r Fframwaith a dylai’r arweinwyr fod wrthi nawr yn cynllunio ffyrdd o annog a chefnogi’r holl athrawon ac ymarferwyr i ddod o hyd i gyfleoedd i ddefnyddio’r Fframwaith yn eu haddysgu yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Parhau i ddarllen