Er mwyn i bawb gael dweud eu dweud

Read this page in English

Blog - EAS engagement eventBydd digwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir ledled Cymru dros y misoedd nesaf yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb ystyried Cwricwlwm drafft i Gymru 2022 a chynnig adborth.

Bydd sesiynau briffio ar gael i ymarferwyr a drefnir gan eu consortiwm rhanbarthol lle y caiff y cwricwlwm ei esbonio. Dechreuodd y rhaglen drwy gynnal digwyddiadau am wythnos gyfan yng nghonsortiwm rhanbarthol Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-Ddwyrain Cymru wedi eu mynychu gan dros 800 o bobl. Gweler y rhaglen lawn isod. Parhau i ddarllen

Dyma fe! Ewch ati i’w archwilio!

Read this page in English

Curriculum imageMae’r Cwricwlwm i Gymru 2022 Drafft bellach ar gael ichi ei archwilio.

Mae wedi’i gyhoeddi ar Hwb, y wefan sy’n ganolbwynt i addysgu a dysgu yng Nghymru. Mae fframwaith y cwricwlwm ar-lein ar gael am adborth tan 19 Gorffennaf.

Caiff digwyddiadau ymgysylltu eu cynnal ledled Cymru dros y misoedd i ddod, er mwyn i ymarferwyr gael adolygu a thrafod y cwricwlwm newydd drafft. Parhau i ddarllen

Asesu a’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

Assessment image - infographic CymraegBydd cynigion asesu’n rhan o’r Cwricwlwm i Gymru 2022 drafft, i’w gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019. Gan fod y cwricwlwm newydd wedi cael ei adeiladu ar gynnydd, mae cefnogi cynnydd dysgwyr yn ganolog i’r cynigion.

Cynnydd a’r Cwricwlwm i Gymru 2022

Argymhellodd ‘Dyfodol Llwyddiannus’ y dylid newid o’r cyfnodau a’r cyfnodau allweddol presennol i gontinwwm dysgu rhwng 3 ac 16 oed. Mae’r continwwm newydd yn cynnwys camau cynnydd, sef pwyntiau cyfeirio sy’n ymwneud yn fras â disgwyliadau yn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed. Nodir y camau cynnydd hyn fel cyfres o ddeilliannau cyflawniad, sef disgwyliadau eang o’r dysgu dros gyfnodau o ddwy i dair blynedd. Parhau i ddarllen

Creu cymwysterau’r dyfodol

Read this page in English

Quals Wales Emyr_George 2 - blogMae’r myfyrwyr sy’n sefyll eu harholiadau yr haf hwn yn rhan o Genhedlaeth Z. Cawsant eu geni ar droad y ganrif, ac iddyn nhw, y byd rhyngysylltiedig yw’r norm. Llai na deng mlynedd o nawr, tro Cenhedlaeth Alpha fydd hi – plant y ‘Millennials’.

Pa sgiliau a gwybodaeth fydd eu hangen arnynt i fod yn barod ar gyfer eu dyfodol? Ac ym mha ffyrdd y bydd angen iddynt allu dangos yr hyn y maent wedi ei ddysgu a’r hyn y gallant ei wneud?

Gan fod y Cwricwlwm newydd i Gymru yn newid pwysig mewn addysg, rydym eisoes yn edrych ar beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer plant rhwng 14 ac 16 oed yn y dyfodol. Mewn geiriau eraill, yr arholiadau y byddant yn eu sefyll o 2027 ymlaen. Parhau i ddarllen

Diolch yn fawr! Ymlaen â ni.

Read this page in English

kw-portrait-1A ninnau ar gyrraedd carreg filltir gyffrous yn y broses o greu ein cwricwlwm newydd, hoffwn ddiolch i chi am eich rhan chi yn y broses hon.

Mae ymarferwyr ar draws Cymru wedi ymrwymo i’r gwaith arloesol hwn ers ryw dair blynedd. Maent wedi ystyried y meddylfryd rhyngwladol diweddaraf, wedi cael eu herio gan arbenigwyr allanol ac wedi profi’r syniadau  diweddaraf gyda chydweithwyr.

Ar 30 Ebrill, byddwn yn cyhoeddi canlyniad yr adborth – cwricwlwm drafft i Gymru 2022. Rwy’n annog pawb i edrych arno, ei ystyried a rhoi adborth arno cyn y dyddiad cau, sef 19 Gorffennaf. Mae’r llun isod yn rhoi amserlen i chi o’r camau nesaf. Parhau i ddarllen

Podlediad newydd! Sut mae’r dull dysgu proffesiynol newydd yn cefnogi’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

NAPL IMG_1240 April 2019.JPGMae ysgolion eisoes yn defnyddio’r dull Cenedlaethol Newydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol i’w helpu i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Yn y podlediad yma, mae Yvonne Evans yn siarad ag athrawon o Ysgol y Preseli i gael gwybod beth maen nhw wedi bod yn ei wneud a sut mae’n gweithio. Mae hi hefyd yn gofyn i gynrychiolydd consortiwm egluro sut mae’r dull yn cael ei gefnogi gan y rhanbarthau.

Gwrandewch ar y podlediad ar eich platfform dewisedig isod: Parhau i ddarllen

Yr Hyn sy’n Bwysig ar gyfer y Meysydd Dysgu a Phrofiad yn y cwricwlwm newydd

Read this page in English

Preparing for the new curriculum CYM.jpgMae’r datganiadau drafft diweddaraf o’r hyn sy’n bwysig bellach ar gael fel rhan o gyflwyniadau cryno.

Bydd y datganiadau’n allweddol i ddatblygu’r cwricwlwm ar lefel yr ysgol. Penawdau a seiliau rhesymegol ydynt – a fydd, gyda’i gilydd, yn sail i’r wybodaeth, sgiliau a’r profiadau sydd i gael eu darparu i ddisgyblion. Mae’r datganiadau’n gysylltiedig â’r Pedwar Diben, sy’n hollbwysig, ac mae cynnydd a dilyniant yn seiliedig arnynt. Parhau i ddarllen

Datblygu Ysgolion Fel Sefydliadau sy’n Dysgu – Cydweithio i gynhyrchu animeiddiad

Read this page in English

SLO pupil explainer large CYMFel grŵp o ysgolion, oedd wedi ymrwymo yn llwyr i ddatblygu fel sefydliadau sy’n dysgu roeddem yn teimlo’i bod hi’n bwysig datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ysgolion eraill o’r saith dimensiwn. Er ein bod ni fel ysgolion yn deall beth yw bod yn ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu, oedd pawb arall yn deall? Yn bwysicach fyth, oedd ein disgyblion ni, y bobl bwysicaf un o fewn ein sefydliadau… oedden nhw yn deall beth oedd bod yn rhan o ysgol fel sefydliad sy’n dysgu yn ei olygu? Parhau i ddarllen

Gwefan newydd yn esbonio newidiadau addysg i rieni

Read this page in English

Education is changing - our journey starts - Re-sized CYMMae gwefan newydd wedi’i chreu ar gyfer y rhieni a’r cyhoedd i esbonio’r newidiadau sydd ar droed ym maes Addysg yng Nghymru. Cafodd y wefan ei lansio i gyd-fynd â’r Papur Gwyn ar y Cwricwlwm, a’r ymgynghoriad cysylltiedig, ac mae’n cynnwys fideo gyda golygfeydd ysbrydoledig – animeiddiad y cwricwlwm – a dolen at yr ymgynghoriad.

Wedi’i gynllunio i fod yn hygyrch iawn, dros amser bydd yn tyfu i gynnwys gwybodaeth am newidiadau arwyddocaol eraill.

Deall dwyieithrwydd mewn addysg: un gwraidd i lwyddiant addysgu dwyieithog

Read this page in English

enllibilingualteacherpicYn dilyn ymgais y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a chynyddu’r nifer o unigolion sy’n ei defnyddio’n feunyddiol, mae mwy o bwyslais nag erioed ar ein hysgolion i gynhyrchu siaradwyr sydd yn hyderus ddwyieithog. Ond mae’r her o gynyddu siaradwyr a defnyddwyr o’r Gymraeg yn amrywio o un cyd-destun i’r llall – o un ardal i’r llall, o un ysgol i’r llall, o un cartref i’r llall, o un athro i’r llall, ac o un disgybl i’r llall – ac mae’n allweddol bod unrhyw strategaethau sy’n cael eu datblygu yn ddigon hyblyg i ganiatáu’r athro fedru ystyried yr amrywiadau hynny, a’r hyn sydd yn berthnasol ac yn briodol o fewn ei gyd-destun addysgol ei hun. Parhau i ddarllen