Ochr yn ochr – sut mae Dysgu Proffesiynol yn newid ac yn datblygu i helpu athrawon roi’r Cwricwlwm Newydd ar waith, a gwireddu ei amcanion

Read this page in English

Mae Ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol yn gweithio gydag Ysgolion Arloesi’r Cwricwlwm Newydd i benderfynu pa ddysgu paratoadol fyddai o fudd i ymarferwyr.

Lloyd Mahoney, Uwch Bennaeth Cynorthwyol Ysgol Gyfun Cwm Rhymni a Dafydd Williams o Ysgol O.M. Edwards sy’n siarad am yr hyn y maent wedi ei ddysgu a sut y bydd ymarferwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf .

Lloyd Mahoney

Dafydd Williams

Bydd cefnogaeth ehangach hefyd ar gael i ysgolion. Ruth Thackray o Gonsortiwm GWE sy’n trafod rôl y Consortia a Dave Stacey o ‘Yr Athrofa: Institute of Education’, Brifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant sy’n ystyried rôl y Sefydliadau Addysg Uwch. Parhau i ddarllen

Ysgol Dyffryn Conwy – ein taith tuag at y cwricwlwm newydd fel ysgol uwchradd (a chlwstwr!)

Read this page in English

Ysgol Dyffryn Conwy logoRydym yn ysgol ddwyieithog naturiol i blant rhwng 11 a 18 oed sydd wedi’i lleoli yn ardal wledig Dyffryn Conwy. Mae gennym bartneriaeth gref gydag ysgolion cynradd lleol ac rydym wedi cydweithio â nhw tuag at Dyfodol Llwyddiannus dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym yn ysgol arloesi ond yn gweithio’n helaeth gyda’r rhai nad ydynt yn ysgolion arloesi.

Dechreuodd ein taith drwy baratoi ein cymuned ysgol a’n clwstwr 3-16 o 14 o ysgolion cynradd ar gyfer y Cwricwlwm newydd. Rydym wedi gweithio fel staff ac mewn clwstwr i ddeall gwahanol elfennau’r Cwricwlwm newydd yn well, rhannu’r wybodaeth drwy gyfarfodydd staff, grwpiau arwain a diwrnodau HMS yn yr ysgol ac ar lefel Maes Dysgu a Phrofiad. Rydym hefyd wedi ymgysylltu ag ysgolion Maes Dysgu a Phrofiad eraill a gyda chydweithwyr yn GWE. Parhau i ddarllen

Ysgol Crownbridge: Pam ein bod yn edrych ymlaen at y cwricwlwm newydd.

Read this page in English

Crownbridge School girl with dog.pngNi yw’r unig Ysgol Arbennig yn Nhorfaen.  Mae 116 o ddisgyblion ar y gofrestr, sy’n teithio atom o wahanol ardaloedd ledled y Fwrdeistref. Rydym yn ysgol Arloesi.

Hoffem egluro pam ein bod yn teimlo mor optimistaidd am y cwricwlwm newydd, o gymharu â’r cwricwlwm presennol sydd wedi bod yn heriol ar adegau yn y ffordd y mae’n diffinio ‘cynnwys’.

Mae ein disgyblion rhwng 3 ac 19 oed ac mae ganddynt ystod eang o anawsterau dysgu. Mae’r rhain yn cynnwys Anhawster Dysgu Difrifol (SLD), Anhawster Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) ac Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig (ASD).

Cyn Dyfodol Llwyddiannus: Parhau i ddarllen

Llygad ar y Cwricwlwm Newydd yng Ngŵyl Ddysgu Pen-y-bont ar Ogwr

Read this page in English

Bees at St MarysYn ystor yr wythnos yn dechrau ar 25 Mehefin 2018, bu i bob un o ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ysgolion arbennig Pen-y-bont ar Ogwr gynnal digwyddiad dysgu.

Roedd digonedd o bethau o ddiddordeb i athrawon, llywodraethwyr, ymgynghorwyr her, pobl fusnes leol ac amrywiaeth o bartneriaid eraill – pethau wedi’u datblygu gan athrawon (gyda help gan ddysgwyr) ar gyfer athrawon (a dysgwyr, wrth gwrs!)

Fe allech chi ei alw’n arfer da, ond mae hefyd yn ffordd radical o gyflawni dysgu proffesiynol – ffordd sy’n gweithio nawr ac sy’n cyd-fynd yn llwyr â’r cwricwlwm newydd hefyd. Parhau i ddarllen

Datblygu ein ‘Cwricwlwm Ffynnu’ yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî

Read this page in English

Thrive curriculum Jubilee logo for end of pieceMae Parc Jiwbilî yn ysgol newydd, ac mae ein staff yn hoffi heriau. Nid ydym yn ysgol arloesi, ond rydym yn ystyried hyn yn bennod gyffrous newydd ym maes addysg a chyfle i addasu ein cwricwlwm er mwyn diwallu anghenion ein dysgwyr yng Nghymru. Felly, rydym wedi bod yn creu cwricwlwm ar sail yr argymhellion yn Dyfodol Llwyddiannus, sydd wedi bod yn heriol iawn, ond yn werthfawr.

Mae ein cwricwlwm yn fwy na chyfres o wersi neu gynllun gwaith. I ni, y cwricwlwm yw popeth yn ein hysgol – mae’n cwmpasu popeth. Mae ein Cwricwlwm Ffynnu yn deillio o ymchwil a syniadau a rannwyd gan ysgolion arloesi. Cafodd ei lywio gan adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar ysgolion fel sefydliadau dysgu, a dogfennaeth ar ddiwygio’r cwricwlwm. Rydym hefyd wedi cael llawer o drafodaethau a dadleuon â chydweithwyr! Parhau i ddarllen

Animeiddiad newydd: Sut y mae cwricwlwm a threfniadau asesu newydd Cymru’n cael eu hadeiladu ar ddilyniant

Read this page in English

Yn unol â ‘Dyfodol Llwyddiannus’, bydd y Cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn cael eu hadeiladu ar Gynnydd, felly bydd camau cynnydd ym mhob un o’r meysydd dysgu a phrofiad. Yn y modd yma, bydd dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw.

Mae ein hanimeiddiad newydd yn egluro sut y bydd hyn yn digwydd.

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Mawrth, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Read this page in English

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen.

Mae’n cynnwys dolenni i’r postiadau’n ymwneud â’r Cwricwlwm ac Asesu, Dysgu Proffesiynol, Cymhwysedd Digidol, a diwygiadau addysg ehangach.

Os yn ddefnyddiol, gallwn wneud hyn bob tymor – rhowch wybod i ni. Parhau i ddarllen

Gwerthusiad diweddaraf o’r model ysgolion arloesi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm

Read this page in English

459082897Er ei fod yn ddull mentrus ac ymroddedig o ddatblygu’r cwricwlwm, mae dal i fod angen gwerthuso’r broses yn drylwyr er mwyn llywio gwelliannau wrth symud ymlaen. Dyna’n union a wneir yn yr adroddiad diweddaraf gan ymchwilwyr annibynnol, sy’n hawdd ei ddarllen.

Mae’n canmol y dull gweithredu a ddefnyddir ond yn awgrymu bod angen i ysgolion sydd y tu allan i rwydwaith yr ysgolion arloesi fod yn fwy ymwybodol o’r cynnydd a wneir: Parhau i ddarllen

Adroddiad Estyn ar Baratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

estyn dcf july 2018 CYMPa mor dda yw paratoadau ysgolion ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol? Gofynnodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, i Estyn adroddiad a thynnu sylw at arferion y da.

Mae’r adroddiad hefyd yn craffu ar arweinyddiaeth, rôl arweinwyr digidol, a dysgu proffesiynol. Roddir argymhellion ar gyfer ysgolion, consortia a Llywodraeth Cymru.

Mae’r adran ar ffyrdd effeithiol o baratoi yn rhoi mwy o fanylder, ynghyd â chyngor defnyddiol ar bynciau’n ymwneud â gweledigaeth, cynllunio, paratoi adnoddau a mapio’r cwricwlwm. Mae hefyd adran ar nodweddion sy’n gyffredin wrth i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol gael ei weithredu’n llwyddiannus, lle ceir rhestr wirio a siart ar gyfer y daith gyfan, o’r cychwyn cyntaf hyd at gynnal cynnydd dros gyfnod o amser.

Mae’r adroddiad yn glir y gall gwahanol ysgolion wneud pethau mewn gwahanol ffyrdd, ond gall y llu o arferion da a grybwyllir fod yn berthnasol i bawb, a cheir hefyd sawl astudiaeth achos ddefnyddiol.

Lleihau’r Bwlch Cyrhaeddiad: Dysgu gan eraill ond gweithredu yn eich ffordd eich hun – Neges oddi wrth Syr Alasdair McDonald

Read this page in English

Multiethnic children in a circleWrth i Arloeswyr gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd gan nodi’r cymorth proffesiynol y mae’r gweithle ei angen, mae penaethiaid cynradd ac uwchradd wedi bod yn cydweithio â’r Llywodraeth, arbenigwyr a phartneriaid er mwyn creu model newydd ar y cyd ar gyfer atebolrwydd ysgolion.

Yn y model newydd, bydd pob dysgwr yn cyfrif, sy’n rhoi cyfleoedd sylweddol o ran canolbwyntio ar gynnydd ein dysgwyr sy’n agored i niwed. Fodd bynnag, mae lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng grwpiau o ddysgwyr yn bwysig ar hyn o bryd, felly mae camau gweithredu eisoes ar waith i wella cyfleoedd mewn bywyd ar gyfer disgyblion mewn llawer o’n hysgolion heddiw; bydd y gwaith hwnnw yn cael ei gefnogi gan ein rhaglen o ddiwygio addysg yng Nghymru. Parhau i ddarllen