Podlediad newydd – Y Penaethiaid a’r Gweinidog

Read this page in English

Podcast Kirsty pic Bangor (2)Penaethiaid ysgolion nad oeddent yn rhan o waith datblygu’r Ysgolion Arloesi yn cwrdd â’r Gweinidog. Hawl i holi. Am beth fyddan nhw’n gofyn?

Am y Cwricwlwm? Am atebolrwydd? Recriwtio? Cyllido? Y pethau hyn i gyd? Gwrandwch ar ein podlediad diweddaraf i wybod mwy.

Gwrandewch ar eich platfform dewisedig isod:

Apple podcasts 

Spotify

Google podcasts

Spreaker

Y Farn o’r Tu Fewn – y cwricwlwm newydd yn Ysgol Dyffryn Conwy

Gweler neges debyg gan Ysgol Olchfa yn Saesneg.

Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn cychwyn ar ei thaith tuag at y cwricwlwm newydd. Maen nhw eisoes yn dysgu gwersi am sut i fwrw ymlaen. Dyma farn y disgyblion, yr athrawon, y Pennaeth, Pennaeth clwstwr a’r Llywodraethwyr am y daith sydd i ddod.

Sgroliwch i lawr ddewis pa farn i glywed gyntaf.

Disgyblion:

Parhau i ddarllen

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dweud ‘ie’

Read this page in English

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ffilm fer newydd yn dathlu cynnwys llythrennedd ariannol yn rhan o’r cwricwlwm newydd.

Cyfrannodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol dystiolaeth o waith ymchwil a wnaed i’r ysgolion arloesi a oedd yn gweithio ar ddatblygu’r cwricwlwm newydd ac mae wrth ei fodd o weld bod Llywodraeth Cymru yn cynnwys addysg ariannol yn rhan o’r cwricwlwm.

(O 1 Ionawr 2019, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi dod yn rhan o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.)

Ein taith i greu’r cynigion Asesu – a pham y mae eich adborth yn bwysig

Read this page in English

Blog - Dilwyn for Assesment item (2)‘Mae pob math o newid yn anodd ar y dechrau, yn anniben yn y canol ac yn hyfryd ar y diwedd.’ (Dienw, neu efallai fy mod wedi bathu hyn fy hun).

Mae’r dyfyniad hwn yn adlewyrchiad cywir o’r profiad o weithio yn y grŵp asesu a oedd â’r dasg o gynllunio cynigion asesu sy’n cyflawni’r uchelgeisiau a nodir yn adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.

Roedd ein dull gweithredu yn cynnwys lefel uchel o drafodaeth broffesiynol ac yn cynnig cyfleoedd i’r holl randdeiliaid rannu eu barn drwy ddulliau ymgysylltu ystyrlon gyda chyfraniadau gan arbenigwyr yn eu maes. Roedd canolbwyntio ar y dysgwr a phwyslais ar y pedwar diben yn rhan flaenllaw o’n ffordd o feddwl yn gyson. Parhau i ddarllen

Ysgol Jiwbilî – sut rydym yn cyflwyno ein cwricwlwm newydd

Read this page in English

Jubilee Park CK Learning Journal.pngYm mis Medi gwnaethom ysgrifennu ein blogiad cyntaf, ‘Datblygu ein Cwricwlwm Ffynnu yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî’ er mwyn rhannu dechrau ein taith gwricwlaidd. Mae’r blogiad hwn yn disgrifio’r ffordd rydym wedi symud ymlaen i gynllunio a threialu ein dull gweithredu ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Gwnaethom ddechrau drwy ystyried adborth gan ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr a chydweithwyr a defnyddio dogfennau o broses ddiwygio Cwricwlwm i Gymru, y gwnaethom eu defnyddio i barhau i ymchwilio, datblygu a chynllunio ein Cwricwlwm Ffynnu. Nid oeddem yn rhan o’r broses Arloesi ond rydym wedi treulio’r deunaw mis diwethaf yn treialu ffyrdd newydd o gynllunio ac rydym yn gyffrous iawn o ystyried y cyfleoedd sydd o’n blaenau. Parhau i ddarllen

Er mwyn i bawb gael dweud eu dweud

Read this page in English

Blog - EAS engagement eventBydd digwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir ledled Cymru dros y misoedd nesaf yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb ystyried Cwricwlwm drafft i Gymru 2022 a chynnig adborth.

Bydd sesiynau briffio ar gael i ymarferwyr a drefnir gan eu consortiwm rhanbarthol lle y caiff y cwricwlwm ei esbonio. Dechreuodd y rhaglen drwy gynnal digwyddiadau am wythnos gyfan yng nghonsortiwm rhanbarthol Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-Ddwyrain Cymru wedi eu mynychu gan dros 800 o bobl. Gweler y rhaglen lawn isod. Parhau i ddarllen

Dyma fe! Ewch ati i’w archwilio!

Read this page in English

Curriculum imageMae’r Cwricwlwm i Gymru 2022 Drafft bellach ar gael ichi ei archwilio.

Mae wedi’i gyhoeddi ar Hwb, y wefan sy’n ganolbwynt i addysgu a dysgu yng Nghymru. Mae fframwaith y cwricwlwm ar-lein ar gael am adborth tan 19 Gorffennaf.

Caiff digwyddiadau ymgysylltu eu cynnal ledled Cymru dros y misoedd i ddod, er mwyn i ymarferwyr gael adolygu a thrafod y cwricwlwm newydd drafft. Parhau i ddarllen

Asesu a’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

Assessment image - infographic CymraegBydd cynigion asesu’n rhan o’r Cwricwlwm i Gymru 2022 drafft, i’w gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019. Gan fod y cwricwlwm newydd wedi cael ei adeiladu ar gynnydd, mae cefnogi cynnydd dysgwyr yn ganolog i’r cynigion.

Cynnydd a’r Cwricwlwm i Gymru 2022

Argymhellodd ‘Dyfodol Llwyddiannus’ y dylid newid o’r cyfnodau a’r cyfnodau allweddol presennol i gontinwwm dysgu rhwng 3 ac 16 oed. Mae’r continwwm newydd yn cynnwys camau cynnydd, sef pwyntiau cyfeirio sy’n ymwneud yn fras â disgwyliadau yn 5, 8, 11, 14 ac 16 oed. Nodir y camau cynnydd hyn fel cyfres o ddeilliannau cyflawniad, sef disgwyliadau eang o’r dysgu dros gyfnodau o ddwy i dair blynedd. Parhau i ddarllen

Creu cymwysterau’r dyfodol

Read this page in English

Quals Wales Emyr_George 2 - blogMae’r myfyrwyr sy’n sefyll eu harholiadau yr haf hwn yn rhan o Genhedlaeth Z. Cawsant eu geni ar droad y ganrif, ac iddyn nhw, y byd rhyngysylltiedig yw’r norm. Llai na deng mlynedd o nawr, tro Cenhedlaeth Alpha fydd hi – plant y ‘Millennials’.

Pa sgiliau a gwybodaeth fydd eu hangen arnynt i fod yn barod ar gyfer eu dyfodol? Ac ym mha ffyrdd y bydd angen iddynt allu dangos yr hyn y maent wedi ei ddysgu a’r hyn y gallant ei wneud?

Gan fod y Cwricwlwm newydd i Gymru yn newid pwysig mewn addysg, rydym eisoes yn edrych ar beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer plant rhwng 14 ac 16 oed yn y dyfodol. Mewn geiriau eraill, yr arholiadau y byddant yn eu sefyll o 2027 ymlaen. Parhau i ddarllen