Ysgol Sant Christopher, Wrecsam: ‘cracio’r cod’ mewn ffordd arbennig

Read this page in English

DCF 'Cracking the code' pupil pic

Josh Pickett: “Rwy’n credu bod angen i’r holl ddisgyblion ddysgu sut i ddatrys problemau gan y bydd yn eu helpu gyda nifer o bethau, ac nid dim ond TGCh”.

Ysgol Sant Christopher yw’r ysgol arbennig fwyaf yng Nghymru. Flwyddyn ar ôl lansio ymgyrch ‘cracio’r cod’, sef ymgais i roi sgiliau codio i athrawon a dysgwyr, mae ganddi glwb codio poblogaidd ac enghreifftiau da o sut y caiff disgyblion fudd ohoni.

Mae gan bob dysgwr yn yr ysgol anghenion dysgu ychwanegol ac ni chânt eu hystyried yn ddisgyblion a fyddai’n cymryd rhan mewn cyfrifiadureg yn draddodiadol. Ni oedd un o’r ysgolion cyntaf i gymryd rhan yn y fenter cracio’r cod gyda GWE ym mis Medi. O ganlyniad i’r hyfforddiant hwn gwnaethom sefydlu clwb codio bob amser cinio ar ddydd Llun a fu’n boblogaidd iawn drwy gydol y flwyddyn. Gwnaethom gychwyn ein clwb codio ym mis Medi gan ddefnyddio dyfais bwrdd ‘crumble’ Redfern electronics. Gwnaethom greu llyfryn cwbl annibynnol a oedd yn galluogi’r disgyblion i’w ddilyn fesul cam. Parhau i ddarllen

Ysgol Gyfun Porthcawl – ‘Gan bwyll y mae mynd ymhell’ wrth gyflwyno’r Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

porthcawl comprehensiveMae gan Ysgol Gyfun Porthcawl 1,400 o ddisgyblion a dros 80 o staff. Mae’r gwaith o gyflwyno’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol wedi bod yn gyson ac yn flaengar, gan ddechrau ym mis Medi 2016 gyda’r cynlluniau gwella ysgol a chyfadran.

C: Sut ddechreuoch chi weithio gyda’r fframwaith?

Ar ôl i ni ei gynnwys yn ein cynllunio, fe ddechreuon drwy nodi’r llwyddiannau cynnar – pobl a oedd eisoes yn gwneud gwaith digidol – fel yng ngwyddoniaeth – y gellid rhannu straeon eu llwyddiant.

Doedden ni ddim eisiau drysu pobl gyda jargon technegol, gallai fod â’r potensial i frawychu rhai aelodau o staff, felly cawsom ddiwrnod HMS ar y Cwricwlwm ac yn hytrach na dychryn staff edrychon ni ar y darlun mawr a dangos y gwerth y gallai digidol ddod drwy esiamplau da. Dechreuon ni drwy edrych ar yr hyn oedd yn cael ei wneud eisoes a sut oedd modd ei ddatblygu, gan ganolbwyntio yn arbennig ar y llinyn Cynhyrchu yn y lle cyntaf. Parhau i ddarllen

Ysgol Sant Martin, Caerffili: mynd ati ar eu pennau i gyflwyno cymhwysedd digidol

Read this page in English

St Martins comprehensive - DCFMae 1000 o ddisgyblion rhwng 12 a 18 oed yn Ysgol Gyfun Sant Martin. Aeth yr ysgol i’r afael â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol drwy beri i’r cyfryngau digidol weithio i’r ysgol gyfan, gan gynnwys gofal bugeiliol a chymorth i ddysgwyr yn ogystal ag ar draws y cwricwlwm.

C: Sut wnaethoch chi ddechrau gweithio gyda’r Fframwaith?

A: Roedden ni’n ei weld fel rhywbeth mwy na’r cwricwlwm. Roedden ni eisiau defnyddio dulliau digidol ar gyfer pob mathau o weithgareddau ysgol, felly fe benderfynwyd y bydden ni’n mynd amdani a bwrw’n hunain ben a chlustiau i mewn i ddefnyddio dulliau digidol ar draws yr ysgol. Fe wnaethon ni ddechrau’n gynnar: roedden ni’n gallu gweld beth oedd y cam nesaf, felly fe wnaethon ni ddechrau cynllunio ar ei gyfer ym mis Mai 2015.

Roedd rhaid i’r rheolwyr uwch fabwysiadu’r syniad yn gyntaf achos roedd rhaid i ni rannu’r un neges a’r un dull gweithredu. Yna cawsom gyfarfod â’r Penaethiaid Adrannau – a oedd yn gadarnhaol – a chynnal archwiliad o sgiliau’r staff. Roedd elfen o betruso, ond rydyn ni wedi ceisio dod dros hynny drwy fod mor agored a chefnogol ag y gallwn.

C: A oedd y diwylliant newydd yn sioc i’r staff? Parhau i ddarllen

Peidiwch â llusgo’ch traed; mae’n rhaid i gymhwysedd digidol gael blaenoriaeth

Read this page in English

Steve DaviesMae ein byd yn newid mor sydyn, mae’n anodd dychmygu goblygiadau hyn ar ein dyfodol ni fel oedolion, heb sôn am ddyfodol ein pobl ifanc.

Dyna’r rheswm dros roi blaenoriaeth i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a’i gyflwyno’n gynnar fel rhan o’r cwricwlwm newydd. Roedd yr angen i ddisgyblion ac athrawon fod yn hyderus a llwyddo yn ein byd digidol yn gwbl glir.

Felly, mae’n rhan o’n cenhadaeth genedlaethol i ddarparu sgiliau digidol lefel uchel i’n holl ddysgwyr; mae cymhwysedd digidol yn un o dri chyfrifoldeb ein cwricwlwm newydd ar y cyd â llythrennedd a rhifedd. Parhau i ddarllen

Animeiddiadau Newydd a Deunyddiau wedi’u Diweddaru ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

DCF image with girl CYMae rhoi sgiliau digidol lefel uchel i’n holl ddysgwyr yn rhan ganolog o Genhadlaeth ein Cenedl.

Bydd Cymhwysedd Digidol yn un o dri chyfrifoldeb trawsgwricwlaidd yn ein cwricwlwm newydd ac mae’n bwysig inni ddechrau cynnwys y sgiliau hyn nawr, yn y cyfnod pontio. Felly rydym wedi diweddaru rhai negeseuon allweddol ac wedi darparu deunyddiau newydd i gefnogi’ch gwaith ochr yn ochr â Llythrennedd a Rhifedd.

Mae Canllawiau’r Fframwaith, yr adran ‘Cwestiynau Cyffredin’, a’r Cyflwyniad i gyd wedi’u diweddaru. Yn ogystal, mae pedwar ffilm fer yn esbonio elfennau’r Fframwaith yn syml.

Gweler adnoddau ar y tudalen Dysgu Cymru

Mae cwricwlwm newydd Cymru ynghyd â’r trefniadau asesu wedi’u seilio ar gynnydd – dyma sut bydd yn digwydd

Read this page in English

Progression - Pie chart CymraegMae ein cwricwlwm newydd ar y ffordd. Bydd yn cynnig mwy o ryddid i athrawon addysgu mewn ffordd sy’n diwallu anghenion pob un o’u disgyblion yn y ffordd orau. Mae pedwar diben addysg yn sylfaen iddo fel y nodwyd yn ‘Dyfodol Llwyddiannus’.

Bydd y dysgu wedi’i seilio ar chwe Maes Dysgu a Phrofiad yn hytrach nag ar sail ffiniau pynciau cul. Oddi mewn i’r meysydd hynny, bydd datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yn nodi’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad pwysicaf i’w datblygu.

Yn unol â ‘Dyfodol Llwyddiannus’, bydd y Cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn cael eu hadeiladu ar Gynnydd, felly bydd camau cynnydd ym mhob un o’r meysydd dysgu a phrofiad. Yn y modd yma, bydd dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw, gan gynnig dull ystyrlon o gyflwyno dysgu olynol. Parhau i ddarllen

Sut mae ‘Meysydd Dysgu a Phrofiad’ yn cael eu datblygu’n elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

Group of teachers sharing information - SLO1Bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys Chwe Maes Dysgu a Phrofiad:

Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; Y Dyniaethau; Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ond sut maent yn cysylltu â’r pedwar diben a nodir yn ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a beth y maent yn ei gynnwys?

Yn y blog hwn byddwn yn ateb y cwestiynau hynny, gan dderbyn nad yw’r gwaith datblygu wedi’i orffen eto, wrth iddo barhau i mewn i’r hydref. Parhau i ddarllen

Podlediad arbennig newydd ar y cwricwlwm

Read this page in English

microphone image for podcastMae’r Athro Graham Donaldson, yr Athro Louise Hayward a’r Athro Mark Priestley yn cymryd rhan mewn podlediad newydd ar ein cwricwlwm newydd.

Mae eu sylwadau’n rhoi cipolwg diddorol ar y gwaith:

“Yn fy marn i, yr hyn sydd bwysicaf yw annibyniaeth athrawon” meddai Mark Priestley. “Os yw aderyn wedi bod mewn cawell am 20 mlynedd, nid yw’n syndod felly nad yw, o bosibl, eisiau dod allan pan fyddwch yn agor y drws”. Parhau i ddarllen

Y Datblygiadau Diweddaraf o ran y Cwricwlwm a Threfniadau Asesu

Read this page in English

Gyda llai na blwyddyn i fynd tan i’r Cwricwlwm i Gymru drafft gael ei gyhoeddi ar gyfer cael adborth arno, mae Huw Foster-Evans, Prif Weithredwr yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, yn crynhoi’r datblygiadau diweddaraf ac yn edrych ymlaen at yr hyn fydd yn digwydd yn yr hydref. Parhau i ddarllen