Gweithredu ar eich adborth: mireinio’r cwricwlwm drafft

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Minister Bangor Uni - deep (3)Heddiw, fues i ym Mhwyllgor Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi diweddariad iddynt ar y cynnydd gyda diwygio’r cwricwlwm. Maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o’m dal i, fel y Gweinidog Addysg, i gyfrif ac ar graffu ar ddatblygiad ein cwricwlwm.

Byddaf yn cyhoeddi adroddiad ar yr ymarfer adborth a’r hyn y bwriadwn ei wneud fel canlyniad yn ddiweddarach yn yr Hydref.  Ond rwyf am rannu syniadau cynnar gyda chi, yn ogystal â chyd-aelodau o’r Cynulliad.

 

Mae’r papur tystiolaeth i’r Pwyllgor ar gael yma.

Gallwch hefyd wylio fideo o sesiwn y Pwyllgor

Mae datblygiad y cwricwlwm newydd i Gymru 2022 yn mynd rhagddo’n gyflym. Roedd yn garreg filltir sylweddol ar Genhadaeth ein Cenedl ym mis Ebrill pan wnaethom gyhoeddi’r drafft a gwahodd adborth gan ymarferwyr a rhanddeiliaid i lywio’r cam nesaf – y gweithgarwch mireinio.

Daeth y cyfle i roi adborth ffurfiol i ben ar 19 Gorffennaf ac mae’r ymatebion wedi cael eu gwerthuso’n annibynnol. Cafwyd cyfanswm o 1,680 o gyfraniadau gan ystod amrywiol o unigolion a sefydliadau. Roedd cyfran sylweddol gan ymarferwyr, athrawon, uwch arweinwyr a llywodraethwyr. Cafwyd 116 o ymatebion eraill mewn ymateb i’r Arolwg Plant a Phobl Ifanc. Parhau i ddarllen

Beth ydych chi am ei weld ar y blog hwn?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

questions and ideas pic - croppedMae’r blog hwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am y cwricwlwm newydd wrth iddo esblygu, ac yn rhoi astudiaethau achos ac enghreifftiau o sut mae ysgolion yn arbrofi gyda’r model newydd.

Mae’r blog hefyd yn egluro’r broses ddatblygu wrth iddi ddigwydd, ac yn dangos sut y bydd diwygio addysg gyflenwol yn cefnogi’r cwricwlwm fel bod y gwaith o’i weithredu yn llwyddiannus.

A yw’r blog yn ddefnyddiol i chi? A oes rhywbeth ar goll? Parhau i ddarllen

Addysgwyr yn yr Iseldiroedd yn edrych ar ddiwygiadau yng Nghymru i’r cwricwlwm

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Dutch visitors.jpgWrth i’r gwaith o ddiwygio addysg fynd yn ei flaen, mae’r gymuned addysg yn rhyngwladol yn troi eu golygon atom. Mae gwledydd eraill yn awyddus i ddysgu o’n profiad yma yng Nghymru.

Wrth iddynt ddechrau ar eu taith eu hunain i ddiwygio’r cwricwlwm, daeth cynrychiolwyr o’r Weinyddiaeth Addysg yn yr Iseldiroedd atom ar ymweliad yn ystod tymor yr haf i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ysgolion i roi’r cwricwlwm newydd ar waith. Roedd y tîm yn awyddus i edrych ar yr hyn oedd yn wahanol rhwng y cwricwlwm newydd a’r system bresennol a’r effaith ar ymarferwyr yn y byd addysg a’u dysgu proffesiynol. Parhau i ddarllen

Rhannu, cysylltu, cynnwys: y rhanddeiliaid a’r cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae addysg yn fater o bwys i lawer yng Nghymru a diolch am hynny. Yn wir, mae’n fater o bwys angerddol i’r genedl.

Engagement - business 2Er bod hynny’n dda o beth, mae hefyd yn her i’r timau craidd sy’n ymwneud â’r cwricwlwm newydd: yn athrawon, yn swyddogion, Estyn, arbenigwyr allanol, Cymwysterau Cymru …

Yr her honno yw cysylltu â phobl a grwpiau sy’n dylanwadu ar y newidiadau yn y byd addysg neu sy’n cael eu heffeithio gan y newidiadau sy’n cael eu gwneud gennym, a’u cynnwys yn rhan o’r datblygiadau. Aed i’r afael â’r her honno drwy nifer o weithgareddau sy’n cysylltu pawb â’r datblygiadau hynny.

Parhau i ddarllen

Cyfieithydd y Beibl yn helpu disgyblion i archwilio MDPh y Dyniaethau

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn Ysgol Esgob Morgan rydym wedi defnyddio bywyd yr Esgob William Morgan, a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg o’r Roeg a’r Hebraeg yn yr 16eg Ganrif, i ddatblygu sgiliau ymholi ac archwilio MDPh y Dyniaethau yn ei gyfanrwydd.

Rydym am rannu’r hyn rydym wedi’i wneud er mwyn dangos sut y rhoddodd hyn gipolwg i ni ar Yr Hyn sy’n Bwysig a chreu cyfoeth o ddysgu.

William Morgan 3Yn y Dyniaethau gwnaethom edrych ar Yr Hyn sy’n Bwysig yn ei gyfanrwydd o gamau cynnydd 1 i 3.

Gwnaethom ddechrau gyda’r Hyn sy’n Bwysig 1: Mae datblygu meddwl ymholgar yn galluogi dysgwyr i archwilio ac ymchwilio i’r byd, i’w orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol, drostynt eu hunain. Ymchwiliodd y disgyblion i’n hardal leol, llunio cwestiynau a gwneud ymchwil sylfaenol.

Ein Cwestiwn Mawr 1: Pwy oedd William Morgan a beth oedd ei waddol i Gymru? 

Defnyddiodd disgyblion Blwyddyn 5 eu sgiliau ymholi i ymchwilio i fywyd a gwaddol yr Esgob William Morgan. Roedd gan y disgyblion rywfaint o wybodaeth am y pwnc eisoes a wnaeth eu helpu i lunio cwestiynau.

Defnyddiodd y disgyblion eu cwestiynau i lunio llythyrau i Brifysgol Caergrawnt, Eglwys Gadeiriol Llanelwy, y Swyddfa Cofnodion Lleol, Cymdeithas y Beibl, Amgueddfa Sain Ffagan a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Parhau i ddarllen

Y Cwricwlwm i Gymru – Chwalu’r Mythau – Rhan 1.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Myth buster image cymCyn cyhoeddi fersiwn ddrafft y Cwricwlwm i Gymru, ac yn fwyfwy ers hynny, mae sawl myth a chamddehongliad wedi dod i’r amlwg sy’n groes i fwriadau’r rheini sy’n rhan o ddylunio a datblygu’r cwricwlwm newydd.  Dros ddau flogiad, byddwn yn ymdrechu i chwalu rhai o’r mythau hyn a chynnig rhywfaint o gydbwysedd lle mae deuoliaethau di-fudd wedi dechrau ymddangos.

Myth #1 – Ni fydd unrhyw beth wir yn newid – gellir ei gyflwyno yn yr un ffordd rydym yn ei wneud nawr.

Os yw’n gweithio’n iawn, pam mae angen ei newid?  Mae hwn yn wrthwynebiad cyffredin i wneud rhywbeth newydd.  Ond, a oes angen i rywbeth beidio â gweithio o gwbl cyn i ni ymdrechu i’w wella, ei ddatblygu a’i ddiwygio?

Mae’r cwricwlwm newydd i Gymru yn fath gwahanol o gwricwlwm i’n un presennol ni – wedi’i seilio ar y 4 diben.  Ni waeth pa mor effeithiol yw eich darpariaeth cwricwlwm bresennol yn eich tyb chi, bydd angen i chi ymgysylltu â’r hyn y mae cwricwlwm a arweinir gan ddibenion yn ei olygu i ddysgwyr ac ystyried eich cwricwlwm yng ngoleuni’r 4 Diben, y Meysydd Dysgu a Phrofiad, yr Hyn sy’n Bwysig a Deilliannau Cyflawniad.  Bydd hyn yn golygu mwy nag ôl-osod yr elfennau hyn yn y ddealltwriaeth bresennol a’r ffyrdd presennol o weithio. Fframwaith cenedlaethol yw’r cwricwlwm newydd i Gymru, a dim ond drwy ddatblygu cwricwlwm a threfniadau asesu yn yr ysgol y gellir ei wireddu. Yn ogystal, mae’n hanfodol ein bod yn deall bod y term cwricwlwm yn cyfeirio at yr holl brofiadau dysgu a’r gweithgareddau asesu sydd wedi’u cynllunio wrth i ni anelu at ein dibenion addysg cytûn.

Bydd angen newid, a bydd angen mwy o newid mewn rhai lleoliadau nag eraill.  Ydy hi wir yn mynd i fod yn bosibl (neu’n ddoeth) cael cwricwlwm newydd, safonau proffesiynol newydd, trefniadau asesu ac atebolrwydd newydd, cymwysterau newydd, a’r Bil Cwricwlwm ac Asesu arfaethedig, a pheidio â newid unrhyw beth yn eich lleoliad o gwbl? Parhau i ddarllen

I holl staff ysgolion yng Nghymru: Llythyr ar ddiwedd y tymor gan y Gweinidog

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Annwyl Gyfaill,

Hoffwn ddiolch i chi am yr ymrwymiad a’r ymroddiad parhaus yr ydych yn ei ddangos i’n plant a’n pobl ifanc yng Nghymru.

kw-portrait-1Yn benodol, rwy’n deall bod graddfa’r gwaith diwygio’n sylweddol, ac rwy’n ddiolchgar y tymor hwn am eich adborth ar gwricwlwm drafft i Gymru.

Rwyf hefyd wedi bod ar draws y wlad i gwrdd ag athrawon presennol ac athrawon y dyfodol, penaethiaid, staff cymorth dosbarth, llywodraethwyr ysgolion, rhieni/gofalwyr, y gymuned fusnes a phlant a phobl ifanc i gael eu hadborth. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio yn awr i fireinio’r cwricwlwm drafft i Gymru, a fydd yn barod i’w gyhoeddi ym mis Ionawr 2020.

Parhau i ddarllen

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Rhagfyr, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen neu wylio.

 

 

 

Trefniadau asesu a chwricwlwm newydd

O’r tu mewn: y cwricwlwm newydd yn Ysgol Crownbridge

O’r tu mewn: Y cwricwlwm newydd yn Ysgol O.M. Edwards (cynradd), Y Bala

Podlediad newydd – Y Penaethiaid a’r Gweinidog

Y Farn o’r Tu Fewn – y cwricwlwm newydd yn ysgol Dyffryn Conwy

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dweud ‘ie’

Ein taith i greu’r cynigion Asesu – a pham y mae eich edrych adborth yn bwysig

Graham Donaldson: fy marn ynghylch y gwith hyd a’r camau nesaf i’r cwricwlwm newydd

Parhau i ddarllen

O’r tu mewn: y cwricwlwm newydd yn Ysgol Crownbridge

Read this page in English

Ysgol arbennig ddyddiol yw Crownbridge sy’n addysgu plant a phobl ifanc 2-19 oed ag anawsterau dysgu difrifol. Drwy arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd maen nhw’n darganfod synergeddau newydd a chyfleoedd newydd, fel mae’r Pennaeth, y Dirprwy Benaethiaid a’r athrawon yn esbonio isod.

Sgroliwch i lawr ddewis pa farn i glywed gyntaf.

Athrawon:

Parhau i ddarllen

O’r tu mewn: Y cwricwlwm newydd yn Ysgol O.M. Edwards (cynradd), Y Bala

Gweler neges debyg gan Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yn Saesneg.

Mae Ysgol O.M.Edwards wedi bod yn gweithio gyda’r cwricwlwm newydd ers bron i ddwy flynedd. Yn Arloeswyr gweithgar, maent wedi ymroi’n frwdfrydig i brofi a gweithredu. Mae hanes y disgyblion, yr athrawon a’r Pennaeth yn dangos sut y llwyddon nhw i ddod â’r cwricwlwm yn fyw.

Disgyblion:

Parhau i ddarllen