Technocamps: Ysgogi Cyfrifiadureg ar gyfer y Cwricwlwm Newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Technocamps logoMae’n adeg hynod o gyffrous i ysgolion yng Nghymru, er gwaethaf yr heriau, a hynny wrth i gyfnod y cwricwlwm newydd wawrio lle bydd yn cael ei roi ar waith ymhob ysgol o fis Medi 2022 ymlaen. Mae’n adeg gyffrous gan y bydd cyfle i athrawon ac ysgolion feithrin cwricwlwm wedi’i deilwra ar gyfer eu disgyblion, a’i roi ar waith, ond gallai fod yn heriol wrth i Feysydd Dysgu a Phrofiad trawsddisgyblaethol (MDaPh) gael eu cyflwyno, yn ogystal â phynciau newydd tebyg i gyfrifiadureg.

 Mae Technocamps bob amser wedi cenhadu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl mewn meddwl cyfrifiadurol. Byddwn yn parhau â’r genhadaeth hon trwy helpu athrawon a’u hysgolion i ddatblygu arferion addysgu effeithiol ac atyniadol yn ymwneud â’r datganiad cyfrifiadureg o Beth Sy’n Bwysig ym Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

 Mae’r datganiad cyfrifiadureg o Beth Sy’n Bwysig yn nodi:

‘Cyfrifiadureg yw’r sylfaen ar gyfer ein byd digidol:

Mae cyfrifiadureg yn cynnwys algorithmau sy’n prosesu data i ddatrys amrywiaeth eang o broblemau yn y byd go iawn. Mae prosesau cyfrifiadureg wedi newid ein ffordd o fyw, gweithio, astudio a rhyngweithio â’n gilydd a’n hamgylchedd. Maent yn sylfaen ar gyfer yr holl systemau meddalwedd a chaledwedd, ond dylai dysgwyr hefyd fod yn ymwybodol o gyfyngiadau’r hyn y gall cyfrifiaduron ei gyflawni. Er mwyn creu technolegau digidol a’u defnyddio i’w llawn botensial, rhaid i ddysgwyr ddeall sut y maent yn gweithio. Rhaid iddynt hefyd ddeall fod canlyniadau cyfreithiol, cymdeithasol a moesegol eang i’r defnydd o dechnoleg. Gallai hyn helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch datblygu a chymhwyso technoleg yn y dyfodol.’  Parhau i ddarllen

Diweddaru deunyddiau Ar Drywydd Dysgu: cyfarfod i ymarferwyr gael rhoi eu hadborth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau cyfathrebu a gwybyddol cynnar dysgwyr ag anawsterau dysgu dwys a lluosog. Mae’r deunyddiau yn cael eu diweddaru mewn ymateb i’r gwaith ymchwil diweddaraf, ac er mwyn adlewyrchu’r newidiadau addysgol ehangach yng Nghymru. Cawsant eu rhyddhau ar 28 Ionawr er mwyn i ymarferwyr gael rhoi eu hadborth.

 Ym mis Chwefror, ymunodd ymarferwyr â digwyddiadau yn y Gogledd a’r De i drafod y datblygiadau a chynnig adborth wyneb yn wyneb. Aeth Aron Bradley, Pennaeth Ysgol Hen Felin, i’r digwyddiad yng Nghaerdydd:

Aron for Assessment blog post‘Es i i ddigwyddiad Ar Drywydd Dysgu er mwyn cael gwybod mwy am y deunyddiau newydd a chyfrannu at y broses adborth.

Roedd cael clywed yn uniongyrchol gan arbenigwyr sydd wedi datblygu’r deunyddiau newydd yn help i gael goleuni ar bethau. Roedd yn arbennig o ddiddorol gwrando ar academyddion a’r rheini sy’n gweithio mewn ysgolion ar hyn o bryd yn sôn am y broses o adolygu’r canllawiau blaenorol a sut y cawsant eu defnyddio gyda disgyblion priodol ledled Cymru. Rhannwyd gwaith ymchwil academaidd a luniwyd ers creu’r canllawiau hynny, ac roedd hwn yn dangos pam bod angen eu diweddaru. Mae hyn oll yn cefnogi’r gwaith o addysgu, dysgu ac asesu’r garfan benodol hon o ddysgwyr. Parhau i ddarllen

Ailfeithrin ein hagwedd at drefniadau asesu – yn ystod cyfnod Covid ac yn y dyfodol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Female teacher with her pupils in classroomErs dechrau argyfwng Covid, mae ein dulliau dysgu ac addysgu wedi newid yng Nghymru. Mae cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu o bell yn realiti i’r mwyafrif o ddysgwyr ac ymarferwyr mwyach.

Bydd y pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar ddysgu ac addysgu yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/21. Bydd y dulliau a ddilynir gan ysgolion a lleoliadau yn parhau i ddatblygu i ddarparu dysgu yn yr ysgol ac mewn mannau eraill – os fydd yr angen. Gall y cydbwysedd rhwng dysgu mewn ysgolion a lleoliadau, a’r amser a dreulir yn dysgu mewn mannau eraill, newid ar adegau penodol mewn ymateb i’r pandemig.

Wrth i ysgolion a lleoliadau gynyddu eu gweithrediadau yn ystod tymor yr haf, mae ymarferwyr wedi bod yn defnyddio’u hamser cyswllt i ‘ailgydio’ a ‘dal i fyny’ â’r dysgwyr, a gwneir hynny er mwyn cefnogi eu llesiant a’u helpu i ailgydio yn eu dysgu.

Mae’r sylw a roddir i gefnogi anghenion unigol dysgwyr yn gweddu’n dda â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r broses asesu fel rhan o’r cwricwlwm newydd. Mae’r sefyllfa gyfredol yn rhoi cyfle inni ailedrych ar y broses asesu, ailfeithrin ein hagwedd ati, a symud tuag at y trefniadau newydd, sy’n rhoi pwyslais ar gefnogi pob dysgwr unigol i wneud cynnydd.

Parhau i ddarllen

Adeiladu o Ansicrwydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

GD - quite intenseMae’r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol eithriadol i bawb sy’n ymwneud â chefnogi lles pobl ifanc Cymru. Yn benodol, bu’n rhaid i athrawon, penaethiaid, rhieni a gofalwyr oresgyn pwysau a phryderon personol wrth iddynt geisio ymgysylltu â phobl ifanc a’u dysgu. Wrth weld yr ymdrech hon, sylwais ar ffyrdd y gallai’r diwygiadau addysgol yng Nghymru helpu i ganfod llwybr drwy ansicrwydd y sefyllfa bresennol.

Mae’r Bil a fydd yn sefydlu’r sail ddeddfwriaethol ar gyfer y cwricwlwm newydd bellach wedi dechrau ar ei daith drwy’r Senedd. Fodd bynnag, bydd y fframwaith cyfreithiol newydd yn edrych yn wahanol iawn i’r hyn sydd wedi bodoli ers y 1990au.  Bydd gan ysgolion lawer mwy o gyfle i lywio dysgu eu pobl ifanc mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu eu hanghenion yn well. Mae’r pedwar diben sydd wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru yn dangos pwysigrwydd hanfodol meithrin yr awydd a’r gallu i ddysgu drwy gydol oes; gallu cysylltu a chymhwyso gwybodaeth; bod yn fentrus ac yn greadigol; dod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus; ac, yn hanfodol, deall y ffactorau sy’n gwella iechyd a lles. Parhau i ddarllen

Cyflwyno’r Bil Cwricwlwm ac Asesu i’r Senedd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

 

Mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyflwyno’r bil a fydd yn corffori prif egwyddorion cwricwlwm a threfniadau asesu newydd Cymru mewn cyfraith.

Wrth wneud y cyhoeddiad yn y Senedd heddiw, 8 Gorffennaf 2020, mae hyn yn nodi dechrau proses ddeddfwriaethol a ddylai gael ei gwblhau erbyn mis Ebrill 2021.

Gweler ‘Datganiad Llafar’ y Gweinidog i’r Senedd.
Parhau i ddarllen

Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos – rhan 2

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 2 o’r erthygl hwn mae gennym ddwy fideo, un am eu ffordd o edrych ar asesiadau a chynnydd, gan gynnwys sut mae disgyblion yn mesur eu cynnydd eu hunain ac adrodd wrth rieni, a’r llall yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu addysgeg a gwella creadigrwydd athrawon.

Ffyrdd o edrych ar asesiadau a chynnydd

Datblygu addysgeg a chreadigrwydd

Diolch eto i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

Meysydd dysgu a phrofiad – elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r postiad hwn yn diweddaru’r postiad o fis Mehefin 2018: sut mae ‘ meysydd dysgu a phrofiad ‘ yn cael eu datblygu fel elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd.

AoLE image ScitechMae’r fframwaith cwricwlwm newydd yn cynnwys pynciau trosfwaol ar ffurf: Cyflwyniad; Crynodeb o’r ddeddfwriaeth; Cynllunio eich cwricwlwm, a chefnogi dilyniant dysgwyr: asesu.

Ac wrth gwrs mae’n cynnwys y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, sef:

Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; y Dyniaethau; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; a Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ond sut maen nhw’n cysylltu â’r Pedwar Diben, y weledigaeth a’r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a beth yw’r dibenion hyn, yn union?

Wel, yn y postiad hwn ry’n ni’n ateb y cwestiynau hynny. Parhau i ddarllen

Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 1 o’r erthygl hwn, mae gennym ddwy fideo, un am y dull gweithredu cyffredinol, gan gynnwys gwaith cynllunio a chefnogi staff, a’r llall yn ymwneud ag athrawon sydd wedi bod yn profi dulliau gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Y dull gweithredu cyffredinol:

Treialu dulliau gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Diolch i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

BookTrust Cymru: ail-feddwl darllen er mwynhad ar gyfer cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

BookTrust_CORE_Black_WELSH_1.0Cenhadaeth BookTrust Cymru yw cael pob plentyn yng Nghymru i ddarllen er mwynhad. Felly, mae’n debyg na fydd yn eich synnu ein bod ni wedi gwirioni gweld ‘llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd’ fel un o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ym maes dysgu a phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Ond efallai nad ydych yn disgwyl i ni ddweud bod cynnwys cyffrous a thrawsnewidiol ym Maes Iechyd a Lles yn bwysig. Mae’n cynnwys dealltwriaeth bod gan ddarllen a llythrennedd ran allweddol i’w chwarae o ran cefnogi iechyd meddwl, lles emosiynol a datblygiad cyfannol. Parhau i ddarllen

Buddsoddi mewn Dysgu Proffesiynol i helpu i sicrhau llwyddiant ein Cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Steve Davies

Dim ond â brwdfrydedd ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu y bydd y cwricwlwm newydd yn llwyddo.

Ond rwy’n deall bod yn rhaid wrth ddysgu proffesiynol hefyd os ydym i gyflawni potensial y cwricwlwm i’n disgyblion.

Ac ymhlith y ffactorau pwysig lawer sydd ynghlwm â hynny mae cyllid. Dyna pam rydym wedi buddsoddi’r swm unigol mwyaf mewn dysgu proffesiynol i bob ymarferydd ers datganoli, cyllid sydd eisoes yn cael ei wario ac a fydd ar gael am ddwy flynedd arall.

Rydym hefyd yn cynnig diwrnodau hyfforddiant mewn swydd ychwanegol. Bydd y cyntaf yn ystod tymor yr haf pan fydd pob ysgol yn ymchwilio i’r cwricwlwm newydd gan ddefnyddio adnoddau cenedlaethol a fydd ar gael ar Hwb yn rhad ac am ddim. Dyma fy llythyr at Benaethiaid sy’n rhoi esboniad llawn.

Parhau i ddarllen