I holl staff ysgolion yng Nghymru: Llythyr ar ddiwedd y tymor gan y Gweinidog

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Annwyl Gyfaill,

Hoffwn ddiolch i chi am yr ymrwymiad a’r ymroddiad parhaus yr ydych yn ei ddangos i’n plant a’n pobl ifanc yng Nghymru.

kw-portrait-1Yn benodol, rwy’n deall bod graddfa’r gwaith diwygio’n sylweddol, ac rwy’n ddiolchgar y tymor hwn am eich adborth ar gwricwlwm drafft i Gymru.

Rwyf hefyd wedi bod ar draws y wlad i gwrdd ag athrawon presennol ac athrawon y dyfodol, penaethiaid, staff cymorth dosbarth, llywodraethwyr ysgolion, rhieni/gofalwyr, y gymuned fusnes a phlant a phobl ifanc i gael eu hadborth. Bydd eich adborth yn cael ei ddefnyddio yn awr i fireinio’r cwricwlwm drafft i Gymru, a fydd yn barod i’w gyhoeddi ym mis Ionawr 2020.

Parhau i ddarllen

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Rhagfyr, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen neu wylio.

 

 

 

Trefniadau asesu a chwricwlwm newydd

O’r tu mewn: y cwricwlwm newydd yn Ysgol Crownbridge

O’r tu mewn: Y cwricwlwm newydd yn Ysgol O.M. Edwards (cynradd), Y Bala

Podlediad newydd – Y Penaethiaid a’r Gweinidog

Y Farn o’r Tu Fewn – y cwricwlwm newydd yn ysgol Dyffryn Conwy

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dweud ‘ie’

Ein taith i greu’r cynigion Asesu – a pham y mae eich edrych adborth yn bwysig

Graham Donaldson: fy marn ynghylch y gwith hyd a’r camau nesaf i’r cwricwlwm newydd

Ysgol Jiwbili – sut rydym yn cyflwyno ein cwricwlwm newydd

Er mwyn i bawb gael dweud eu dweud

Dyma fe! Ewch ati i’w archwilio!

Asesu a’r cwricwlwm newydd

Creu cymwysterau’r dyfodol

Diolch yn fawr! Ymlaen â ni.

Yr Hyn sy’n Bwysig ar gyfer y Meysydd Dysgu a Phrofiad yn y cwricwlwm newydd

Gwefan newydd yn esbonio newidiadau addysg i rieni

Deall dwyieithrwydd mewn addysg: un gwraidd i lwyddiant addysgu dwyieithog

Carreg filltir arall i’n Cwricwlwm Newydd – ymgynghori ar y materion deddfwriaethol

Yr Hyn sy’n Bwysig Go Iawn

 

Dysgu Proffesiynol

Podlediad newydd! Sut mae’r dull dysgu proffesiynol newydd yn cefnogi’r cwricwlwm newydd

Datblygu Ysgolion Fel Sefydliadau sy’n Dysgu – Cydweithio i gynhyrchu animeiddiad

 

Cymwysterau

Creu cymwysterau’r dyfodol

 

A’r grŵpiau o bostiadau blaenorol: 

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Gorffennaf, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Mawrth, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

O’r tu mewn: y cwricwlwm newydd yn Ysgol Crownbridge

Read this page in English

Ysgol arbennig ddyddiol yw Crownbridge sy’n addysgu plant a phobl ifanc 2-19 oed ag anawsterau dysgu difrifol. Drwy arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd maen nhw’n darganfod synergeddau newydd a chyfleoedd newydd, fel mae’r Pennaeth, y Dirprwy Benaethiaid a’r athrawon yn esbonio isod.

Sgroliwch i lawr ddewis pa farn i glywed gyntaf.

Athrawon:

Parhau i ddarllen

O’r tu mewn: Y cwricwlwm newydd yn Ysgol O.M. Edwards (cynradd), Y Bala

Gweler neges debyg gan Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî yn Saesneg.

Mae Ysgol O.M.Edwards wedi bod yn gweithio gyda’r cwricwlwm newydd ers bron i ddwy flynedd. Yn Arloeswyr gweithgar, maent wedi ymroi’n frwdfrydig i brofi a gweithredu. Mae hanes y disgyblion, yr athrawon a’r Pennaeth yn dangos sut y llwyddon nhw i ddod â’r cwricwlwm yn fyw.

Disgyblion:

Parhau i ddarllen

Podlediad newydd – Y Penaethiaid a’r Gweinidog

Read this page in English

Podcast Kirsty pic Bangor (2)Penaethiaid ysgolion nad oeddent yn rhan o waith datblygu’r Ysgolion Arloesi yn cwrdd â’r Gweinidog. Hawl i holi. Am beth fyddan nhw’n gofyn?

Am y Cwricwlwm? Am atebolrwydd? Recriwtio? Cyllido? Y pethau hyn i gyd? Gwrandwch ar ein podlediad diweddaraf i wybod mwy.

Gwrandewch ar eich platfform dewisedig isod:

Apple podcasts 

Spotify

Google podcasts

Spreaker

Y Farn o’r Tu Fewn – y cwricwlwm newydd yn Ysgol Dyffryn Conwy

Gweler neges debyg gan Ysgol Olchfa yn Saesneg.

Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn cychwyn ar ei thaith tuag at y cwricwlwm newydd. Maen nhw eisoes yn dysgu gwersi am sut i fwrw ymlaen. Dyma farn y disgyblion, yr athrawon, y Pennaeth, Pennaeth clwstwr a’r Llywodraethwyr am y daith sydd i ddod.

Sgroliwch i lawr ddewis pa farn i glywed gyntaf.

Disgyblion:

Parhau i ddarllen

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn dweud ‘ie’

Read this page in English

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ffilm fer newydd yn dathlu cynnwys llythrennedd ariannol yn rhan o’r cwricwlwm newydd.

Cyfrannodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol dystiolaeth o waith ymchwil a wnaed i’r ysgolion arloesi a oedd yn gweithio ar ddatblygu’r cwricwlwm newydd ac mae wrth ei fodd o weld bod Llywodraeth Cymru yn cynnwys addysg ariannol yn rhan o’r cwricwlwm.

(O 1 Ionawr 2019, mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol wedi dod yn rhan o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.)

Ein taith i greu’r cynigion Asesu – a pham y mae eich adborth yn bwysig

Read this page in English

Blog - Dilwyn for Assesment item (2)‘Mae pob math o newid yn anodd ar y dechrau, yn anniben yn y canol ac yn hyfryd ar y diwedd.’ (Dienw, neu efallai fy mod wedi bathu hyn fy hun).

Mae’r dyfyniad hwn yn adlewyrchiad cywir o’r profiad o weithio yn y grŵp asesu a oedd â’r dasg o gynllunio cynigion asesu sy’n cyflawni’r uchelgeisiau a nodir yn adroddiad Dyfodol Llwyddiannus.

Roedd ein dull gweithredu yn cynnwys lefel uchel o drafodaeth broffesiynol ac yn cynnig cyfleoedd i’r holl randdeiliaid rannu eu barn drwy ddulliau ymgysylltu ystyrlon gyda chyfraniadau gan arbenigwyr yn eu maes. Roedd canolbwyntio ar y dysgwr a phwyslais ar y pedwar diben yn rhan flaenllaw o’n ffordd o feddwl yn gyson. Parhau i ddarllen

Ysgol Jiwbilî – sut rydym yn cyflwyno ein cwricwlwm newydd

Read this page in English

Jubilee Park CK Learning Journal.pngYm mis Medi gwnaethom ysgrifennu ein blogiad cyntaf, ‘Datblygu ein Cwricwlwm Ffynnu yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî’ er mwyn rhannu dechrau ein taith gwricwlaidd. Mae’r blogiad hwn yn disgrifio’r ffordd rydym wedi symud ymlaen i gynllunio a threialu ein dull gweithredu ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Gwnaethom ddechrau drwy ystyried adborth gan ddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr a chydweithwyr a defnyddio dogfennau o broses ddiwygio Cwricwlwm i Gymru, y gwnaethom eu defnyddio i barhau i ymchwilio, datblygu a chynllunio ein Cwricwlwm Ffynnu. Nid oeddem yn rhan o’r broses Arloesi ond rydym wedi treulio’r deunaw mis diwethaf yn treialu ffyrdd newydd o gynllunio ac rydym yn gyffrous iawn o ystyried y cyfleoedd sydd o’n blaenau. Parhau i ddarllen