Carreg filltir arall i’n Cwricwlwm Newydd – ymgynghori ar y materion deddfwriaethol

Read this page in English

white paper image for blog cymraegBydd sylfaen gyfreithiol i’n cwricwlwm newydd. Mae Papur Gwyn, a luniwyd gan Lywodraeth Cymru, yn nodi cynigion ar gyfer y ddeddfwriaeth sydd ei hangen, ac mae’r ymgynghoriad ar agor o 28 Ionawr tan 22 Mawrth 2019.

Ymgynghoriad

Mae’r cynigion yn adlewyrchu’r uchelgais a’r argymhellion a geir yn Dyfodol Llwyddiannus, gyda’r nod o roi rhyddid i ymarferwyr ddefnyddio’u crebwyll proffesiynol a’u creadigrwydd er mwyn bodloni anghenion dysgwyr. Parhau i ddarllen

Yr Hyn sy’n Bwysig Go Iawn

Read this page in English

mererid hopwood for bilingual itemWrth i’r tymor newydd ruthro yn ei flaen, rhaid edmygu’r Arloeswyr sy’n dal ati mor ddygn. Gyda dyddiad cyflwyno eu datganiadau ar orwel agos iawn, maen nhw’n clwydo ychydig yn hwyrach a chodi ychydig ynghynt i baratoi gwersi, marcio ac asesu er mwyn gallu rhoi diwrnod arall at achos Creu’r Cwricwlwm Newydd. Cânt eu gyrru ymlaen gan wybod, o blith yr holl ddatganiadau ‘Yr Hyn Sy’n Bwysig’, fod hyn yn Bwysig Go Iawn. Parhau i ddarllen

Clywed a chredu

Darllenwch y dudalen hon yn saesneg

Steve DaviesFis diwetha’, fe wrandawais ar ddadl ar Radio 4 am addysg y celfyddydau yn Lloegr.

Doedd y drafodaeth boenus am greadigrwydd fel sgil allweddol yn economi’r dyfodol a’r ffaith bod angen i bobl ifanc fod yn hyblyg mewn marchnad waith sy’n newid mor gyflym, ddim yn adlewyrchu’n dda ar y sefyllfa yn Lloegr.

Nid ysgrifennu hyn er mwyn ychwanegu at y feirniadaeth o’n annwyl gymdogion ydw i. Ond ni allai’r gwahaniaeth rhwng Cymru a Lloegr yn hyn o beth fod ddim amlycach. I mi, gellid disgrifio’r ddadl fel dathliad o’r llwybr ry’n ni wedi dewis ei ddilyn gyda’r cwricwlwm newydd yng Nghymru. Parhau i ddarllen

Podlediad newydd – Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

microphone image for podcastGwrandewch ar Lliwen Jones, Pennaeth Ysgol Tregarth Bangor, yn siarad am sut mae ei thîm wedi defnyddio’r dull gweithredu sy’n seiliedig ar Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu. Cafodd y cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu ei gynllunio gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth ag OECD i helpu ysgolion i addasu i newid. Parhau i ddarllen

Gweithio gyda’r Safonau Addysgu Proffesiynol newydd yn Ysgol (uwchradd) Pentrehafod

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Pentrehafod 1Ysgol Pentrehafod ydym ni. Mae gennym ddiwylliant llawn gofal, rydym yn gwella ein canlyniadau yn gyson ac yn defnyddio’r Safonau Addysgu Proffesiynol newydd (2018) fel sail i weledigaeth ein hysgol, sef sicrhau’r ddarpariaeth orau bosibl i bob un o’n dysgwyr.

Dechreuodd ein taith gyda’r Safonau newydd o ddifrif yn ystod Tymor yr Haf 2017, drwy sefydlu gweithgor i ystyried safbwyntiau a chyfraniadau gan ymarferwyr a oedd ar wahanol gamau o’u gyrfa, o athrawon newydd gymhwyso (ANG) i Arweinwyr Canol ac Uwch Arweinwyr. Gan weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o bob rhan o’n clwstwr, ynghyd ag Ysgol Uwchradd leol arall, gwnaethom fabwysiadu dull gweithredu cydweithredol a cholegol i fireinio ac atgyfnerthu ein systemau presennol er mwyn sicrhau bod ein hathrawon yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i weithio gyda’r safonau er mwyn parhau i wella deilliannau dysgu i bob un o’n myfyrwyr. Parhau i ddarllen

Animeiddiad – sut y bydd y dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol yn cefnogi’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

Bydd gan ysgolion lawer mwy o ryddid i ddatblygu cwricwlwm ar lefel yr ysgol o dan y cwricwlwm cenedlaethol newydd. Bydd pob ymarferwr yn cael ei annog i ailedrych ar ei sgiliau a’u diweddaru i helpu i gyflwyno’r cwricwlwm yn llwyddiannus i’r disgyblion.

Mae’r animeiddiad hwn yn disgrifio’r Dull Cenedlaethol newydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol sydd wedi’i lunio i gefnogi datblygiad ymarferwyr.

Yn ogystal, mae’r Ysgrifennydd Addysg wedi cyhoeddi cyllid sylweddol i gefnogi’r gweithgarwch hwn, sef £9 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon, a fydd yn cynyddu i £15 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf. Dyma’r buddsoddiad unigol mwyaf i gefnogi athrawon yng Nghymru ers datganoli.

Mae datganiad i’r wasg gan Lywodraeth Cymru yn ychwanegu:

‘Bydd yr arian yn rhoi’r amser ac adnoddau sydd eu hangen ar ysgolion i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y cwricwlwm newydd a sicrhau bod newidiadau’n cael eu gwneud mewn ffordd a fydd yn blaenoriaethu llesiant athrawon ac yn aflonyddu cyn lleied â phosibl ar ddysgu’r disgyblion. Bydd yr arian yn helpu i sicrhau bod staff yn cael eu rhyddhau ar gyfer dysgu proffesiynol hefyd.

O dan drefn y Dull Cenedlaethol, bydd Dysgu Proffesiynol yn hawl i bob ymarferwr mewn ysgolion, nid athrawon yn unig.

Bydd ysgolion yn cael eu hannog i greu, rhannu a manteisio ar gyfleoedd i ddysgu gydag ysgolion a sefydliadau eraill wrth iddynt weithio gyda’i gilydd mewn clystyrau.

Un o nodweddion mwyaf trawiadol y Dull Cenedlaethol fydd dull cwbl newydd o ymdrin â’r ffordd y mae athrawon yn dysgu. Bydd cymysgedd lawer mwy hygyrch o ddysgu ar gael drwy ranbarthau a phrifysgolion Cymru. Bydd hyn yn cwmpasu dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth, dysgu ar-lein, dysgu yn yr ystafell ddosbarth a hyfforddi.’

https://gov.wales/newsroom/educationandskills/2018/kirsty-williams-announces-single-biggest-investment-in-support-for-teachers/?skip=1&lang=cy

 

‘Taith Ddyheadol, Ymarferol a Myfyriol’ – Llunio’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Athrawon ac Arweinwyr yng Nghymru

Read this page in English

Langstone Primary School - Blog post Nov 18 - croppedPan ofynnwyd i mi gyntaf ym mis Ionawr 2016 i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon, roeddwn yn frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant i chwarae rhan mewn tasg mor ddylanwadol, ond nid oedd gennyf unrhyw syniad o faint y dasg.

Fel ysgol arloesi dysgu proffesiynol, roeddwn yn ymwybodol iawn o’r newidiadau niferus a oedd yn digwydd ym maes addysg yng Nghymru. Cyhoeddodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau ‘Cymwys am Oes’ (2014), sef rhaglen gwella addysg chwe blynedd i Gymru. Cyhoeddwyd ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yn fuan ar ôl hyn a oedd yn canolbwyntio ar y cwricwlwm newydd i Gymru ac ‘Addysgu Athrawon Yfory’ a oedd yn ystyried sut y byddai addysg gychwynnol athrawon yn sicrhau bod gweithlu Cymru yn addas at y diben (y cyntaf ym mis Chwefror a’r ail ym mis Mawrth 2015). Parhau i ddarllen