Lles dysgwyr ac asesu: systemau cydgefnogaeth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Pedwar Diben Cwricwlwm i Gymru [t23, Canllawiau Cwricwlwm i Gymru] yn ymgorffori gweledigaeth addysg sy’n cynnwys pwysigrwydd lles dysgwyr. Mae effaith pandemig Covid-19 ar ddysgwyr wedi arwain at roi mwy o flaenoriaeth i hybu lles dysgwyr. Gall pob ymarferydd gyfrannu’n sylweddol at les meddyliol, emosiynol a chymdeithasol dysgwyr drwy eu defnydd o asesu yn yr ystafell ddosbarth.

Llun George MacBride yn ‘Myth or Reality?’ Cynhadledd EIS. Gwesty Radisson SAS. Llun Drew Farrell.

Mae lles yn fwy hanfodol na theimlo boddhad ar unwaith: mae’n golygu datblygu fel unigolyn, ffynnu, bod yn fodlon a chyfrannu at y gymuned. Fel mae’r gair Saesneg ‘being’ yn ei awgrymu, mae’n ymwneud â ‘bod’ yn yr eiliad bresennol yn ogystal â ‘datblygu i fod’.

Mae tri therm – cysylltiad, ymreolaeth a galluogedd* – fel arfer yn crynhoi nodweddion rhyngberthynol diwylliannau ac arferion yn yr ystafell ddosbarth sy’n hanfodol i hybu lles. Wrth i ymarferwyr ddefnyddio asesiadau i gefnogi dysgwyr unigol o ddydd i ddydd, a nodi, cofnodi ac ystyried eu cynnydd dros amser [Canllawiau t224] gallant hyrwyddo cysylltiad, ymreolaeth a galluogedd drwy gyflawni’r cyfrifoldebau cydategol y mae’r Canllawiau [t227] yn eu rhagweld ar gyfer ymarferwyr a dysgwyr.

Mae cysylltiad yn cyfeirio at ymgysylltiad y dysgwr fel aelod o gymuned ysgol sy’n cefnogi cynnydd mewn dysgu a chyd-ddiwylliant ac ethos o barch i bawb. Mae parch yn golygu cydnabod hawl plant i gael rhywun i wrando ar eu llais wrth iddynt gymryd rhan yng ngweithgareddau’r ysgol a’r ystafell ddosbarth, gan gynnwys defnyddio asesiadau i adolygu a chynllunio eu dysgu. Mae hyn yn arbennig o berthnasol mewn cwricwlwm sy’n cydnabod y gall cynnydd ar hyd y daith ddysgu ddilyn llwybrau gwahanol o fewn map llwybr cyffredin.

Parhau i ddarllen

Mae cysylltiad yn cyfeirio at ymgysylltiad y dysgwr fel aelod o gymuned ysgol sy’n cefnogi cynnydd mewn dysgu a chyd-ddiwylliant ac ethos o barch i bawb. Mae parch yn golygu cydnabod hawl plant i gael rhywun i wrando ar eu llais wrth iddynt gymryd rhan yng ngweithgareddau’r ysgol a’r ystafell ddosbarth, gan gynnwys defnyddio asesiadau i adolygu a chynllunio eu dysgu. Mae hyn yn arbennig o berthnasol mewn cwricwlwm sy’n cydnabod y gall cynnydd ar hyd y daith ddysgu ddilyn llwybrau gwahanol o fewn map llwybr cyffredin.

Parhau i ddarllen

Ar Drywydd Dysgu – Digwyddiad adborth a galwad am fideos newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu (ADD) yn cefnogi ymarferwyr i asesu dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog. 

Ochr yn ochr â datblygu’r cwricwlwm newydd, mae ymarferwyr ac arbenigwyr academaidd wedi diweddaru’r deunyddiau ADD, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, 2020. Maent yn cynnwys:

Map llwybrau

Fideos enghreifftiol

Llyfryn asesu

Canllawiau

Mae’r gwaith hwnnw’n parhau wrth i ddysgu proffesiynol a deunyddiau enghreifftiol gael eu datblygu i helpu ymarferwyr i ddefnyddio’r deunyddiau newydd yn llwyddiannus. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae angen adborth i gynorthwyo i gwblhau’r gwaith, felly trefnir digwyddiad rhithwir:

Ar 2 Rhagfyr, gwahoddir ymarferwyr i ragweld y Deunyddiau Dysgu Proffesiynol a rhoi adborth.  

Bydd y gyfres gyfan o ddeunyddiau ar gael i’w hadolygu, gan gynnwys yr eirfa. Bydd aelodau’r grŵp Cynghori sy’n gyfrifol am eu datblygu yn gwrando ar adborth ac yn ymateb i gwestiynau.

Gall ymarferwyr a hoffai fynychu ofyn am le drwy anfon e-bost i asesu@llyw.cymru (gyda’r ysgol/lleoliad a manylion rôl) cyn 25 Tachwedd. Mae’r digwyddiad yn debygol o ddechrau am 2.00 p.m. a phara am ddwy awr.

Mae hwn yn gyfnod prysur, felly gall ymarferwyr na all mynychu roi adborth neu awgrymiadau i asesu@llyw.cymru

Mewn eitem flaenorol ar y blog hwn, disgrifiodd yr ymarferydd Aron Bradley ddigwyddiad adborth yn gynharach yn y broses ddatblygu pan oedd ymarferwyr yn gallu cyfarfod yn bersonol.

Galwad am fideos Enghreifftiol

Parhau i ddarllen

Dysgu proffesiynol ar gyfer y cwricwlwm newydd: offer a dulliau gweithredu – Cynghorydd ‘Pennaeth’ yn siarad!

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Q: Felly Mark, sut y digwyddodd y newid rolau – o Bennaeth i ‘Gynghorydd Proffesiynol’?

Roeddwn i’n ‘arloeswr’ digidol ac mewn Mathemateg a Rhifedd, a dw i wedi gwneud llawer o waith ar gydweithio. Efallai mai dyna pam y ces i alwad o nunlle ym mis Ionawr y llynedd gan Kevin Palmer, Dirprwy Gyfarwyddwr arweinyddiaeth a dysgu proffesiynol yn yr Adran Addysg, yn gofyn imi a fyddai gyda fi ddiddordeb mewn arwain prosiect. Y nod oedd datblygu adnoddau dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon – i helpu ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Fe drafodais i hyn gyda chadeirydd ein llywodraethwyr. Roedden nhw’n teimlo ei fod yn gyfle dysgu proffesiynol i mi hefyd, ac fe gefnogon nhw’r secondiad.

C: Rydych chi’n cefnogi’r cwricwlwm newydd felly?

Yn llwyr. Mae’r cwricwlwm newydd yn rhoi cyfle i ysgolion fod yn greadigol, datblygu dealltwriaeth dysgwyr mewn ffyrdd mwy hyblyg, a moderneiddio sut mae athrawon yn gweithio yn yr oes ddigidol. Mae’n ddatblygiad dewr a bydd athrawon yn gwerthfawrogi’r gwahaniaeth.

C: Os oes gennych fantra, beth yw hwnnw?

Mae angen inni weithio gyda’n gilydd mewn ysgolion! Mae cydweithio yn allweddol. Rydyn ni’n ailddyfeisio’r olwyn lawer gormod yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe: cyfleoedd yn y cwricwlwm newydd – er gwaethaf Covid-19.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe rydym yn addysgu dysgwyr o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4, y mae gan bob un ohonynt anawsterau cymdeithasol, emosiynol, iechyd meddwl neu anawsterau o ran ymddygiad. Mae effaith Covid-19 wedi arwain at rai o’r newidiadau mwyaf a chyflymaf i mi eu gweld erioed o ran beth yr ydym yn ei addysgu i’n disgyblion a sut yr ydym yn gwneud hynny. Dyma’r 6 mis mwyaf heriol sydd wedi fy wynebu yn fy ngyrfa.

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn ysgol 2020/21, mae angen i ni asesu sut mae digwyddiadau’r misoedd diwethaf wedi effeithio ar les ein disgyblion, a chynllunio ar gyfer sut y gallwn gefnogi eu lles, eu gwydnwch a’u hiechyd meddwl wrth inni symud ymlaen i’r flwyddyn nesaf., Nid oes modd i ni weld beth sydd o’n blaenau ychwaith.

Rydym wedi gwneud ein gorau i ymgysylltu â phob dysgwr, ac er nad ydym efallai wedi llwyddo gyda phob disgybl bob tro, rydym wedi dysgu cymaint yn ystod y broses. Mae’r strategaethau creadigol a ddatblygwyd gan athrawon a staff cyswllt yn ystod y cyfnod clo wedi bod yn ysbrydoledig. Mae’r angen arbennig wedi sbarduno ffocws ar drafodaeth, lles a llunio’r dysgu i ddiwallu anghenion ac amgylchiadau unigol ein disgyblion.

Bydd y flwyddyn academaidd newydd yn ein gweld yn gweithio gyda’n gilydd i weithredu’r amgylchedd dysgu ‘newydd’ mewn ymateb i Covid-19. Ond ochr yn ochr â hynny, rydym hefyd yn bwriadu symud i’n hadeilad pwrpasol newydd ar ddechrau 2021. Felly, mae pryderon a theimladau o bryder ar y naill law ac ymdeimlad o gyffro a chyfle ar y llall.

Cyn i mi ddweud rhagor wrthych am hynny, gadewch i ni edrych ar sut y bydd y cwricwlwm newydd yn helpu disgyblion yn Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe.

All Addysg Bellach ddysgu o’r hyn sy’n digwydd gyda’r cwricwlwm newydd?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae canllawiau Cwricwlwm i Gymru wedi’u cyhoeddi erbyn hyn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cefais gyfle i weithio fel rhan o grŵp maes dysgu a phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yn mireinio’r cwricwlwm ar ôl cyhoeddi’r fersiwn ddrafft ym mis Ebrill.

Karl FE for the blog (2)Roeddwn i’n cyfrannu at y grŵp o safbwynt cyfrifiadureg. Bues i’n gweithio fel rhan o’r maes dysgu a phrofiad, ond yn bwysicach, roeddwn i’n gallu cyfrannu safbwynt y sector addysg bellach ôl-16 hefyd.

Nod y Cwricwlwm i Gymru yw newid arferion yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â delfryd newydd o ran y nod terfynol o addysgu pobl ifanc Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r maes dysgu ac addysgu yn canolbwyntio’n bennaf ar y gallu i dderbyn ac ailadrodd ffeithiau fel parot, os yw’r dysgwyr i gael eu hystyried yn llwyddiannus. Parhau i ddarllen

Technocamps Haf o STEM: Cyflwyno Gwyddoniaeth a Thechnoleg trwy Ddysgu o Bell

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Technocamps item 2 top pic

Mae gwyliau ysgol yn wahanol eleni, gyda disgyblion o bob rhan o Gymru yn dechrau eu gwyliau Haf ar ôl misoedd o gloi gorfodol lle mae dysgu wedi bod bron i gyd ar-lein. Er gwaethaf – neu oherwydd – hyn, bu ymateb brwdfrydig i’n rhaglen Haf o STEM sy’n rhedeg trwy gydol tair wythnos gyntaf mis Awst. Mae dros 600 o ddisgyblion rhwng 9 ac 16 oed wedi cofrestru i ymuno â 15 diwrnod o weithgareddau hwyliog, ysbrydoledig.

Rhaglen Haf o STEM Parhau i ddarllen

Technocamps: Ysgogi Cyfrifiadureg ar gyfer y Cwricwlwm Newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Technocamps logoMae’n adeg hynod o gyffrous i ysgolion yng Nghymru, er gwaethaf yr heriau, a hynny wrth i gyfnod y cwricwlwm newydd wawrio lle bydd yn cael ei roi ar waith ymhob ysgol o fis Medi 2022 ymlaen. Mae’n adeg gyffrous gan y bydd cyfle i athrawon ac ysgolion feithrin cwricwlwm wedi’i deilwra ar gyfer eu disgyblion, a’i roi ar waith, ond gallai fod yn heriol wrth i Feysydd Dysgu a Phrofiad trawsddisgyblaethol (MDaPh) gael eu cyflwyno, yn ogystal â phynciau newydd tebyg i gyfrifiadureg.

 Mae Technocamps bob amser wedi cenhadu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl mewn meddwl cyfrifiadurol. Byddwn yn parhau â’r genhadaeth hon trwy helpu athrawon a’u hysgolion i ddatblygu arferion addysgu effeithiol ac atyniadol yn ymwneud â’r datganiad cyfrifiadureg o Beth Sy’n Bwysig ym Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

 Mae’r datganiad cyfrifiadureg o Beth Sy’n Bwysig yn nodi:

‘Cyfrifiadureg yw’r sylfaen ar gyfer ein byd digidol:

Mae cyfrifiadureg yn cynnwys algorithmau sy’n prosesu data i ddatrys amrywiaeth eang o broblemau yn y byd go iawn. Mae prosesau cyfrifiadureg wedi newid ein ffordd o fyw, gweithio, astudio a rhyngweithio â’n gilydd a’n hamgylchedd. Maent yn sylfaen ar gyfer yr holl systemau meddalwedd a chaledwedd, ond dylai dysgwyr hefyd fod yn ymwybodol o gyfyngiadau’r hyn y gall cyfrifiaduron ei gyflawni. Er mwyn creu technolegau digidol a’u defnyddio i’w llawn botensial, rhaid i ddysgwyr ddeall sut y maent yn gweithio. Rhaid iddynt hefyd ddeall fod canlyniadau cyfreithiol, cymdeithasol a moesegol eang i’r defnydd o dechnoleg. Gallai hyn helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch datblygu a chymhwyso technoleg yn y dyfodol.’  Parhau i ddarllen

Diweddaru deunyddiau Ar Drywydd Dysgu: cyfarfod i ymarferwyr gael rhoi eu hadborth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau cyfathrebu a gwybyddol cynnar dysgwyr ag anawsterau dysgu dwys a lluosog. Mae’r deunyddiau yn cael eu diweddaru mewn ymateb i’r gwaith ymchwil diweddaraf, ac er mwyn adlewyrchu’r newidiadau addysgol ehangach yng Nghymru. Cawsant eu rhyddhau ar 28 Ionawr er mwyn i ymarferwyr gael rhoi eu hadborth.

 Ym mis Chwefror, ymunodd ymarferwyr â digwyddiadau yn y Gogledd a’r De i drafod y datblygiadau a chynnig adborth wyneb yn wyneb. Aeth Aron Bradley, Pennaeth Ysgol Hen Felin, i’r digwyddiad yng Nghaerdydd:

Aron for Assessment blog post‘Es i i ddigwyddiad Ar Drywydd Dysgu er mwyn cael gwybod mwy am y deunyddiau newydd a chyfrannu at y broses adborth.

Roedd cael clywed yn uniongyrchol gan arbenigwyr sydd wedi datblygu’r deunyddiau newydd yn help i gael goleuni ar bethau. Roedd yn arbennig o ddiddorol gwrando ar academyddion a’r rheini sy’n gweithio mewn ysgolion ar hyn o bryd yn sôn am y broses o adolygu’r canllawiau blaenorol a sut y cawsant eu defnyddio gyda disgyblion priodol ledled Cymru. Rhannwyd gwaith ymchwil academaidd a luniwyd ers creu’r canllawiau hynny, ac roedd hwn yn dangos pam bod angen eu diweddaru. Mae hyn oll yn cefnogi’r gwaith o addysgu, dysgu ac asesu’r garfan benodol hon o ddysgwyr. Parhau i ddarllen

Ailfeithrin ein hagwedd at drefniadau asesu – yn ystod cyfnod Covid ac yn y dyfodol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Female teacher with her pupils in classroomErs dechrau argyfwng Covid, mae ein dulliau dysgu ac addysgu wedi newid yng Nghymru. Mae cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu o bell yn realiti i’r mwyafrif o ddysgwyr ac ymarferwyr mwyach.

Bydd y pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar ddysgu ac addysgu yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/21. Bydd y dulliau a ddilynir gan ysgolion a lleoliadau yn parhau i ddatblygu i ddarparu dysgu yn yr ysgol ac mewn mannau eraill – os fydd yr angen. Gall y cydbwysedd rhwng dysgu mewn ysgolion a lleoliadau, a’r amser a dreulir yn dysgu mewn mannau eraill, newid ar adegau penodol mewn ymateb i’r pandemig.

Wrth i ysgolion a lleoliadau gynyddu eu gweithrediadau yn ystod tymor yr haf, mae ymarferwyr wedi bod yn defnyddio’u hamser cyswllt i ‘ailgydio’ a ‘dal i fyny’ â’r dysgwyr, a gwneir hynny er mwyn cefnogi eu llesiant a’u helpu i ailgydio yn eu dysgu.

Mae’r sylw a roddir i gefnogi anghenion unigol dysgwyr yn gweddu’n dda â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r broses asesu fel rhan o’r cwricwlwm newydd. Mae’r sefyllfa gyfredol yn rhoi cyfle inni ailedrych ar y broses asesu, ailfeithrin ein hagwedd ati, a symud tuag at y trefniadau newydd, sy’n rhoi pwyslais ar gefnogi pob dysgwr unigol i wneud cynnydd.

Parhau i ddarllen

Adeiladu o Ansicrwydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

GD - quite intenseMae’r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol eithriadol i bawb sy’n ymwneud â chefnogi lles pobl ifanc Cymru. Yn benodol, bu’n rhaid i athrawon, penaethiaid, rhieni a gofalwyr oresgyn pwysau a phryderon personol wrth iddynt geisio ymgysylltu â phobl ifanc a’u dysgu. Wrth weld yr ymdrech hon, sylwais ar ffyrdd y gallai’r diwygiadau addysgol yng Nghymru helpu i ganfod llwybr drwy ansicrwydd y sefyllfa bresennol.

Mae’r Bil a fydd yn sefydlu’r sail ddeddfwriaethol ar gyfer y cwricwlwm newydd bellach wedi dechrau ar ei daith drwy’r Senedd. Fodd bynnag, bydd y fframwaith cyfreithiol newydd yn edrych yn wahanol iawn i’r hyn sydd wedi bodoli ers y 1990au.  Bydd gan ysgolion lawer mwy o gyfle i lywio dysgu eu pobl ifanc mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu eu hanghenion yn well. Mae’r pedwar diben sydd wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru yn dangos pwysigrwydd hanfodol meithrin yr awydd a’r gallu i ddysgu drwy gydol oes; gallu cysylltu a chymhwyso gwybodaeth; bod yn fentrus ac yn greadigol; dod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus; ac, yn hanfodol, deall y ffactorau sy’n gwella iechyd a lles. Parhau i ddarllen