Ailfeithrin ein hagwedd at drefniadau asesu – yn ystod cyfnod Covid ac yn y dyfodol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Female teacher with her pupils in classroomErs dechrau argyfwng Covid, mae ein dulliau dysgu ac addysgu wedi newid yng Nghymru. Mae cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu o bell yn realiti i’r mwyafrif o ddysgwyr ac ymarferwyr mwyach.

Bydd y pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar ddysgu ac addysgu yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/21. Bydd y dulliau a ddilynir gan ysgolion a lleoliadau yn parhau i ddatblygu i ddarparu dysgu yn yr ysgol ac mewn mannau eraill – os fydd yr angen. Gall y cydbwysedd rhwng dysgu mewn ysgolion a lleoliadau, a’r amser a dreulir yn dysgu mewn mannau eraill, newid ar adegau penodol mewn ymateb i’r pandemig.

Wrth i ysgolion a lleoliadau gynyddu eu gweithrediadau yn ystod tymor yr haf, mae ymarferwyr wedi bod yn defnyddio’u hamser cyswllt i ‘ailgydio’ a ‘dal i fyny’ â’r dysgwyr, a gwneir hynny er mwyn cefnogi eu llesiant a’u helpu i ailgydio yn eu dysgu.

Mae’r sylw a roddir i gefnogi anghenion unigol dysgwyr yn gweddu’n dda â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r broses asesu fel rhan o’r cwricwlwm newydd. Mae’r sefyllfa gyfredol yn rhoi cyfle inni ailedrych ar y broses asesu, ailfeithrin ein hagwedd ati, a symud tuag at y trefniadau newydd, sy’n rhoi pwyslais ar gefnogi pob dysgwr unigol i wneud cynnydd.

Parhau i ddarllen

Adeiladu o Ansicrwydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

GD - quite intenseMae’r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol eithriadol i bawb sy’n ymwneud â chefnogi lles pobl ifanc Cymru. Yn benodol, bu’n rhaid i athrawon, penaethiaid, rhieni a gofalwyr oresgyn pwysau a phryderon personol wrth iddynt geisio ymgysylltu â phobl ifanc a’u dysgu. Wrth weld yr ymdrech hon, sylwais ar ffyrdd y gallai’r diwygiadau addysgol yng Nghymru helpu i ganfod llwybr drwy ansicrwydd y sefyllfa bresennol.

Mae’r Bil a fydd yn sefydlu’r sail ddeddfwriaethol ar gyfer y cwricwlwm newydd bellach wedi dechrau ar ei daith drwy’r Senedd. Fodd bynnag, bydd y fframwaith cyfreithiol newydd yn edrych yn wahanol iawn i’r hyn sydd wedi bodoli ers y 1990au.  Bydd gan ysgolion lawer mwy o gyfle i lywio dysgu eu pobl ifanc mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu eu hanghenion yn well. Mae’r pedwar diben sydd wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru yn dangos pwysigrwydd hanfodol meithrin yr awydd a’r gallu i ddysgu drwy gydol oes; gallu cysylltu a chymhwyso gwybodaeth; bod yn fentrus ac yn greadigol; dod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus; ac, yn hanfodol, deall y ffactorau sy’n gwella iechyd a lles. Parhau i ddarllen

Cyflwyno’r Bil Cwricwlwm ac Asesu i’r Senedd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

 

Mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyflwyno’r bil a fydd yn corffori prif egwyddorion cwricwlwm a threfniadau asesu newydd Cymru mewn cyfraith.

Wrth wneud y cyhoeddiad yn y Senedd heddiw, 8 Gorffennaf 2020, mae hyn yn nodi dechrau proses ddeddfwriaethol a ddylai gael ei gwblhau erbyn mis Ebrill 2021.

Gweler ‘Datganiad Llafar’ y Gweinidog i’r Senedd.
Parhau i ddarllen

Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos – rhan 2

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 2 o’r erthygl hwn mae gennym ddwy fideo, un am eu ffordd o edrych ar asesiadau a chynnydd, gan gynnwys sut mae disgyblion yn mesur eu cynnydd eu hunain ac adrodd wrth rieni, a’r llall yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu addysgeg a gwella creadigrwydd athrawon.

Ffyrdd o edrych ar asesiadau a chynnydd

Datblygu addysgeg a chreadigrwydd

Diolch eto i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

Meysydd dysgu a phrofiad – elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r postiad hwn yn diweddaru’r postiad o fis Mehefin 2018: sut mae ‘ meysydd dysgu a phrofiad ‘ yn cael eu datblygu fel elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd.

AoLE image ScitechMae’r fframwaith cwricwlwm newydd yn cynnwys pynciau trosfwaol ar ffurf: Cyflwyniad; Crynodeb o’r ddeddfwriaeth; Cynllunio eich cwricwlwm, a chefnogi dilyniant dysgwyr: asesu.

Ac wrth gwrs mae’n cynnwys y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, sef:

Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; y Dyniaethau; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; a Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ond sut maen nhw’n cysylltu â’r Pedwar Diben, y weledigaeth a’r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a beth yw’r dibenion hyn, yn union?

Wel, yn y postiad hwn ry’n ni’n ateb y cwestiynau hynny. Parhau i ddarllen

Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 1 o’r erthygl hwn, mae gennym ddwy fideo, un am y dull gweithredu cyffredinol, gan gynnwys gwaith cynllunio a chefnogi staff, a’r llall yn ymwneud ag athrawon sydd wedi bod yn profi dulliau gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Y dull gweithredu cyffredinol:

Treialu dulliau gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

Diolch i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

BookTrust Cymru: ail-feddwl darllen er mwynhad ar gyfer cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

BookTrust_CORE_Black_WELSH_1.0Cenhadaeth BookTrust Cymru yw cael pob plentyn yng Nghymru i ddarllen er mwynhad. Felly, mae’n debyg na fydd yn eich synnu ein bod ni wedi gwirioni gweld ‘llenyddiaeth yn tanio’r dychymyg ac yn ysbrydoli creadigrwydd’ fel un o’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ym maes dysgu a phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu.

Ond efallai nad ydych yn disgwyl i ni ddweud bod cynnwys cyffrous a thrawsnewidiol ym Maes Iechyd a Lles yn bwysig. Mae’n cynnwys dealltwriaeth bod gan ddarllen a llythrennedd ran allweddol i’w chwarae o ran cefnogi iechyd meddwl, lles emosiynol a datblygiad cyfannol. Parhau i ddarllen

Buddsoddi mewn Dysgu Proffesiynol i helpu i sicrhau llwyddiant ein Cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Steve Davies

Dim ond â brwdfrydedd ac ymrwymiad ein proffesiwn addysgu y bydd y cwricwlwm newydd yn llwyddo.

Ond rwy’n deall bod yn rhaid wrth ddysgu proffesiynol hefyd os ydym i gyflawni potensial y cwricwlwm i’n disgyblion.

Ac ymhlith y ffactorau pwysig lawer sydd ynghlwm â hynny mae cyllid. Dyna pam rydym wedi buddsoddi’r swm unigol mwyaf mewn dysgu proffesiynol i bob ymarferydd ers datganoli, cyllid sydd eisoes yn cael ei wario ac a fydd ar gael am ddwy flynedd arall.

Rydym hefyd yn cynnig diwrnodau hyfforddiant mewn swydd ychwanegol. Bydd y cyntaf yn ystod tymor yr haf pan fydd pob ysgol yn ymchwilio i’r cwricwlwm newydd gan ddefnyddio adnoddau cenedlaethol a fydd ar gael ar Hwb yn rhad ac am ddim. Dyma fy llythyr at Benaethiaid sy’n rhoi esboniad llawn.

Parhau i ddarllen

Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn edrych ar y diwygiadau i addysg yng Nghymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn dilyn uwch-gynhadledd yr “Atlantic Rim Collaboratory (ARC)” yn yr hydref, a groesawyd i Gaerdydd gan Lywodraeth Cymru, dychwelodd dirprwyaeth o’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), sydd â’i bencadlys ym Mharis, i gael golwg mwy manwl ar hynt y gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws y system addysg i roi’r cwricwlwm newydd ar waith.

sdrYmunodd Claire Sinnema, Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Auckland, Seland Newydd â’r dirprwyon, gan ddangos faint o sylw y mae’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru yn ei ddenu ar draws y byd.

Roedd yr ymweliad yn rhan o asesiad ehangach o’r diwygiadau i addysg yng Nghymru, a disgwylir y bydd adroddiad yr asesiad yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth eleni. 

Yn ystod wythnos brysur, cyfarfu’r ddirprwyaeth ag arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr o’r consortia addysg yn ogystal â phartneriaid yn y sector Addysg Uwch sy’n gyfrifol am arwain y ffordd o ran elfennau dysgu proffesiynol y gwaith i ddiwygio’r cwricwlwm. Hefyd, cawsant ‘frecwast gwaith’ gyda Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, a thrafodaethau â phobl allweddol eraill ym maes addysg. Parhau i ddarllen

Ma’ fe ’ma! Rhowch groeso i Ganllawiau Cwricwlwm i Gymru.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Curriculum image HwbMae’r cwricwlwm newydd, a gyflwynir isod gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, ar gael ar Hwb nawr. Caiff ei ddefnyddio o 2022 ymlaen mewn ysgolion cynradd a blwyddyn 7, ac yna chaiff ei gyflwyno fesul blwyddyn nes ei fod yn cynnwys blwyddyn 11 erbyn 2026.

 

 

Mewn ymateb i adborth a gafwyd ar y drafft, mae’r canllawiau bellach yn fwy cryno a chlir, gyda chynnwys am sut i gynllunio cwricwlwm ar lefel ysgol.

Mae hefyd yn ymgorffori Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a Fframwaith Cymhwysedd Digidol sydd wedi’u diweddaru.

Er mwyn helpu ymarferwyr addysgu i ddod â’r cwricwlwm newydd yn fyw, bydd rhaglenni dysgu proffesiynol ac adnoddau yn cael eu darparu am ddim. Manylion i ddilyn yn y Gwanwyn.