Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yn edrych ar y diwygiadau i addysg yng Nghymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn dilyn uwch-gynhadledd yr “Atlantic Rim Collaboratory (ARC)” yn yr hydref, a groesawyd i Gaerdydd gan Lywodraeth Cymru, dychwelodd dirprwyaeth o’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), sydd â’i bencadlys ym Mharis, i gael golwg mwy manwl ar hynt y gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws y system addysg i roi’r cwricwlwm newydd ar waith.

sdrYmunodd Claire Sinnema, Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Auckland, Seland Newydd â’r dirprwyon, gan ddangos faint o sylw y mae’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm yng Nghymru yn ei ddenu ar draws y byd.

Roedd yr ymweliad yn rhan o asesiad ehangach o’r diwygiadau i addysg yng Nghymru, a disgwylir y bydd adroddiad yr asesiad yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth eleni. 

Yn ystod wythnos brysur, cyfarfu’r ddirprwyaeth ag arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru, a chynrychiolwyr o’r consortia addysg yn ogystal â phartneriaid yn y sector Addysg Uwch sy’n gyfrifol am arwain y ffordd o ran elfennau dysgu proffesiynol y gwaith i ddiwygio’r cwricwlwm. Hefyd, cawsant ‘frecwast gwaith’ gyda Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, a thrafodaethau â phobl allweddol eraill ym maes addysg. Parhau i ddarllen

Ma’ fe ’ma! Rhowch groeso i Ganllawiau Cwricwlwm i Gymru.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Curriculum image HwbMae’r cwricwlwm newydd, a gyflwynir isod gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, ar gael ar Hwb nawr. Caiff ei ddefnyddio o 2022 ymlaen mewn ysgolion cynradd a blwyddyn 7, ac yna chaiff ei gyflwyno fesul blwyddyn nes ei fod yn cynnwys blwyddyn 11 erbyn 2026.

 

 

Mewn ymateb i adborth a gafwyd ar y drafft, mae’r canllawiau bellach yn fwy cryno a chlir, gyda chynnwys am sut i gynllunio cwricwlwm ar lefel ysgol.

Mae hefyd yn ymgorffori Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a Fframwaith Cymhwysedd Digidol sydd wedi’u diweddaru.

Er mwyn helpu ymarferwyr addysgu i ddod â’r cwricwlwm newydd yn fyw, bydd rhaglenni dysgu proffesiynol ac adnoddau yn cael eu darparu am ddim. Manylion i ddilyn yn y Gwanwyn.

Mae gan Gymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth rôl bwysig – ac mae angen mwy ohonynt nawr, yn ôl Pennaeth.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

 

C: Beth yw rôl yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol?

A: Ei chenhadaeth yw ‘Ysbrydoli Arweinwyr: Cyfoethogi Bywydau’, ond yn syml bwriad yr Academi yw helpu Cymru i gyflawni ei huchelgeisiau ar gyfer dysgwyr drwy gefnogi a datblygu arweinwyr yng Nghymru. Mae rhagor o fanylion ar y wefan.

C: Felly beth yw Cydymaith?

A: Mae Cymdeithion yn galluogi’r Academi i gyflawni ei nodau drwy helpu arweinwyr eraill i ddatblygu eu gallu ar lefel ysgol, clwstwr neu gonsortia, cymeradwyo darpariaeth arweinyddiaeth (neu beidio!), cefnogi’r gwaith o ddylunio darpariaeth ac ymchwilio, ymysg pethau eraill. Mae dau gohort ar waith, ac mae’r nesaf yn recriwtio nawr – mae’n gyfle gwych i gydweithwyr.

 C: Pryd y daethoch chi’n Gydymaith – a pham? Parhau i ddarllen

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn cael eu diwygio. Hoffem glywed eich adborth.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

RFL image for blogMae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau gwybyddol a chyfathrebu cynnar dysgwyr ag anawsterau dysgu dwys a lluosog.

Yn rhan o’r gwaith ehangach i ddiwygio’r cwricwlwm a threfniadau asesu, ac er mwyn adlewyrchu’r ymchwil diweddaraf yn y maes, mae’r deunyddiau yn awr yn cael eu diweddaru. Ar 28 Ionawr, bydd deunyddiau diwygiedig ar gael ichi gynnig adborth arnynt. Ym mis Chwefror, gwahoddir ymarferwyr i gymryd rhan mewn digwyddiadau i drafod y datblygiadau ac i gynnig eu hadborth eu hunain.

Cyhoeddwyd y deunyddiau sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn 2006 yn wreiddiol, ac maent yn uchel eu parch ledled y DU a’r byd. Maent wedi eu cyfieithu i amryw o ieithoedd Ewropeaidd ac wedi eu defnyddio mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Nigeria. Mae’r gyfres o ddeunyddiau’n cynnwys: Parhau i ddarllen

Cymwysterau Cymru: Profi’r dyfodol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn gyfle i feddwl yn wahanol am addysg. Wrth i Cymwysterau Cymru lansio ei ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ar gymwysterau i gefnogi’r cwricwlwm, mae’r Prif Weithredwr Philip Blaker yn dweud bod angen y ddarpariaeth gywir ar gyfer yfory i bobl ifanc 16 oed.

Philip_Blaker_03Profi’r dyfodol

Wrth i gwricwlwm newydd uchelgeisiol Cymru symud yn nes at fod yn realiti, mae’n anorfod y bydd cwestiynau’n codi ynglŷn â sut y bydd y cwricwlwm yn cael ei ddeddfu.

Fel rheoleiddiwr cymwysterau annibynnol, rydym yn gwybod bod y newid mewn dull a fwriadwyd gan y cwricwlwm yn cynnig cyfle i ailystyried sut rydym yn disgwyl i bobl ifanc 16 oed ddangos eu cyrhaeddiad.

Sut ydyn ni’n mesur llwyddiant mewn dysgu? Beth ydym am i’n pobl ifanc ei wybod erbyn iddyn nhw adael yr ysgol? Beth ddylen nhw allu ei wneud? Sut allwn roi’r cyfle gorau i ddysgwyr Cymru lwyddo? Ni all cymwysterau ateb yr holl gwestiynau hyn. Yn wir, ddylen ni ddim gofyn iddyn nhw wneud hynny – dim ond rhan o brofiad addysgol rhywun all cymwysterau fod ac ni ddylid eu hystyried yn lle cwricwlwm crwn a phrofiad addysgol eang. Parhau i ddarllen

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Gorffennaf, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen neu wylio.

 

 

 

Trefniadau asesu a chwricwlwm newydd

Asesu o fewn Cwricwlwm Cymru – Cefnogi Dilyniant Dysgwyr

Podlediad newydd! Athrawon yn trafod defnyddio’r adborth i fireinio’r cwricwlwm

Gweithio ar fireinio’r cwricwlwm yr Hydref hwn: athro yn dweud y cyfan

Eich adborth ar y cwricwlwm drafft – adroddiad bellach ar gael

Beth sy’n wahanol am y cwricwlwm newydd? Dyma farn y grŵp cynghori allanol.

Grŵp cynghori allanol y cwricwlwm newydd – beth sydd ar ei feddwl yn ystod y cyfnod mireinio hwn? (Rhan 1).

Parhau i ddarllen

Asesu o fewn Cwricwlwm Cymru – Cefnogi Dilyniant Dysgwyr

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Female teacher with her pupils in classroomYn dilyn cyhoeddi’r cynigion asesu cychwynnol ym mis Ebrill 2019, daeth cryn dipyn o adborth i law. Roedd llawer yn cefnogi’r trywydd yr ydym yn ei ddilyn ond roedd gofyn am ragor o eglurhad ar rai agweddau. Roedd yr adborth yn gymorth mawr wrth i ni feddwl ymhellach am asesu, ac mae wedi arwain at ganllawiau diwygiedig sy’n wirioneddol adlewyrchu’r newid diwylliant sydd ar droed gyda Chwricwlwm Cymru. Mae’r Grŵp Cynghori ar Asesu wedi bod yn greiddiol i’r broses hon, gydag aelodaeth y Grŵp yn cynnwys: ymarferwyr, academyddion a chynrychiolwyr o’r Consortia Rhanbarthol, Estyn a Chymwysterau Cymru.

Ym mis Ionawr 2020, byddwn yn cyhoeddi canllawiau i gefnogi ysgolion a lleoliadau wrth iddynt ddechrau ystyried sut y byddant yn cynllunio, dylunio a gweithredu eu cwricwlwm ysgol newydd – bydd asesu yn rhan hanfodol o hyn. Mae’r blog hwn yn amlinellu rhai o’r negeseuon allweddol mewn perthynas ag asesu, gan roi syniad i chi o’r hyn y gallwch ddisgwyl ei weld ym mis Ionawr.

Diben asesu  Parhau i ddarllen

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC)

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

group-of-teachers-sharing-information-slo1 (2)Mae’r Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC) yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewis Sant, Prifysgol Bangor ac ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol.

Mae’r ysgolion yn ymgymryd ag ymholiad proffesiynol, gyda chefnogaeth Sefydliad Addysg Uwch partner (SAU). Mae ardal ar Hwb wedi’i sefydlu ar gyfer PYPC, lle mae ymholiadau ysgolion wedi eu trefnu yn ôl thema’r ymholiad.

Mae’r ysgolion dan sylw yn edrych ar hyn o bryd ar oblygiadau proffesiynol y cwricwlwm newydd, gyda chefnogaeth partner Sefydliad Addysg Uwch. Mae ardal wedi cael ei sefydlu ar Hwb ar gyfer y Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol, lle caiff ymholiadau ysgolion eu trefnu yn ôl thema. Bydd hyn yn galluogi’r rhwydwaith ysgolion ehangach i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ymholiadau sy’n mynd rhagddynt, ac fe fydd hefyd yn annog a chefnogi’r holl ymarferwyr i ddatblygu fel ymholwyr proffesiynol.

Caiff gynnydd gydag ymholiadau ysgolion ei gipio’n achlysurol a chaiff adrannau perthnasol y wefan eu diweddaru wrth i’r ymholiad fynd yn ei flaen.

 Ar hyn o bryd mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth gefndir ysgolion a theitlau ymholiadau, wedi’u trefnu o dan y themâu canlynol:

  • Asesu a chynnydd
  • Cynllunio, dylunio a gweithredu cwricwlwm
  • Cyfnod sylfaen
  • Addysgeg: dysgu disgyblion
  • Addysgeg: addysgu
  • Ymholiad proffesiynol
  • Dysgu proffesiynol a hyfforddi

Bydd gwybodaeth fanylach ar ymholiadau ysgolion, gan gynnwys dyluniad yr ymholiadau, adolygiad llenyddiaeth, ystyriaethau moesegol, canfyddiadau, cyfyngau ac argymhellion yn cael ei chwblhau a’i chyhoeddi ar safle PYPC yn ystod y diweddariad nesaf, ym mis Chwefror 2020. Cyswllt i’r adran PYPC ar Hwb

Mae ysgolion hefyd yn gweithio ar gyhoeddi adnoddau cysylltiedig sy’n berthnasol i’w pynciau ymholi ar eu gwefannau ysgolion eu hunain a darperir dolenni perthnasol I’r safleoedd hyn ar wefan PYPC.

 Mae rhaglen ymholi beilot a lansiwyd yn ddiweddar gan yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol (yr Academi Arweinyddiaeth) yn ategu at y dull NPEP. Cynlluniwyd y peilot hwn i gefnogi arweinwyr ysgolion yng Nghymru i annog defnydd effeithiol o ymchwil ac ymholi yn eu sefydliadau. Bydd y dull cyfun hwn yn cryfhau trosglwyddo i Raglen Ymholiad Proffesiynol Genedlaethol ar gyfer pob ysgol, wrth inni symud tuag at weithredu’r cwricwlwm yn llawn.

 

Rhaglen Dysgu Proffesiynol ein Consortia Addysg Rhanbarthol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Consortia imageBydd dysgu proffesiynol yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o sicrhau bod gan bob aelod staff yn ein hysgolion yr wybodaeth a’r sgiliau proffesiynol i gyflwyno’r diwygiadau addysgol sydd ar y gweill yng Nghymru. Yn y blog hwn, rydyn ni’n disgrifio’r rhaglen o ddysgu proffesiynol y bydd y Consortia’n ei darparu i baratoi ysgolion ar gyfer yr heriau y byddant yn eu hwynebu.

Bydd mynediad at y dysgu yn rhad ac am ddim ac mae’n cynnwys elfennau cenedlaethol cyffredin gydag elfennau rhanbarthol ychwanegol. Bydd ar gael i uwch arweinwyr o fis Ionawr 2020 ac i eraill yn ddiweddarach yn nhymor y gwanwyn.

Mae timau rhanbarthol wedi cynllunio’r rhaglen fel ei bod yn cydweddu â’r Dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae wedi’i rhannu yn ôl cerrig milltir gyrfaol fel bod pob ymarferydd, wrth gyrraedd y gwahanol gerrig milltir, yn cael yr wybodaeth a’r sgiliau perthnasol ar gyfer rhoi’r cwricwlwm ar waith yn effeithiol.

Pwy fydd yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen? Parhau i ddarllen

Cymwysterau Cymru’ ar natur y cymwysterau i’w cymryd yn 16 oed nawr yn fyw!

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Diwygio Cymwysterau

QW_logo_RGB_bigMae addysg yng Nghymru yn dechrau ar gyfnod sylweddol o newid. Yn ganolog i’r newidiadau hyn mae cwricwlwm newydd arloesol ar gyfer y rhai rhwng 3 ac 16 oed.

Er mwyn ategu’r cwricwlwm newydd, rydym am sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o bobl 16 oed yn cymryd cymwysterau ac iddynt barch byd-eang, sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith. Rydym am sicrhau bod unrhyw newidiadau a wnawn yn arwain at welliannau a sefydlogrwydd hirhoedlog i’r system gymwysterau.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw bod pobl 16 oed yn sefyll cymwysterau ac iddynt barch byd-eang sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon a datblygu ein hymagwedd tuag at gymwysterau yn y dyfodol, bydd angen ymdrech ar y cyd gyda mewnbwn gan randdeiliaid addysg a thu hwnt. Byddwn yn gweithio’n agored ac ar y cyd ag eraill i gytuno sut y bydd angen i gymwysterau newid.

Dylid cynllunio cymwysterau i hyrwyddo addysgu a dysgu cadarnhaol ac ni ddylent fod yr unig ffordd y mae pobl ifanc 14-16 oed yn ymgysylltu ac yn cael profiad o’r cwricwlwm. Rydym, am sicrhau ein bod yn cael y cydbwysedd hwn yn gywir. Parhau i ddarllen