Rôl hanfodol Llywodraethwyr yn cefnogi datblygiad y cwricwlwm

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae gan Lywodraethwyr Ysgolion rôl hanfodol yn cefnogi eu hysgol i ddatblygu cwricwlwm newydd.

Gan graffu, cyfrannu ac annog, maent yn cynnig safbwynt allanol wedi’i saernïo ar ddealltwriaeth o sut y mae eu hysgol yn gweithredu.

Yn y ffilm hon, mae’r rhiant-lywodraethwr Meilys yn rhoi ei safbwynt hi ar ddatblygu cwricwlwm yn Ysgol Bontnewydd, gyda chyfraniadau gan y Pennaeth a’r disgyblion.

Y Cwricwlwm i Gymru – beth fydd yn ofynnol yn gyfreithiol ym mis Medi?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r gofynion cyfreithiol ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd ym mis Medi wedi’u cynnwys yn y canllawiau cwricwlwm ehangach ar Hwb.

Mae crynodeb yn awr wedi’i lunio. Mae’n egluro’r gwahaniaeth rhwng ‘gorfodol’ a ‘chanllawiau statudol’, gan nodi’r gofynion yn glir ar ffurf pwyntiau bwled.

Mae’r crynodeb ar gael yma.

Ysgol Bontnewydd – Creu ein Cwricwlwm

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae’r ffilmiau hyn yn rhannu safbwyntiau gonest ar ddull Ysgol Bontnewydd o ddatblygu cwricwlwm. Maent yn dangos taith sy’n adlewyrchu cyd-destun lleol ond hefyd yn edrych allan i’r byd ehangach.

Yn y ddwy ffilm hon, gwelwn y tîm rheoli yn disgrifio’u dull gweithredu cyffredinol, ac yna ceir cyfuniad o arweinwyr, llywodraethwr a disgyblion yn disgrifio sut y mae’r dull gweithredu yn datblygu ac eisoes yn cael effaith.

Prifathro Mr Llyr Rees

Dull Bontnewydd o ddatblygu cwricwlwm:

Arweinwyr, llywodraethwr a disgyblion yn trafod dull gweithredu Bontnewydd:

Mae Ysgol Bontnewydd ar ei siwrnai yn barod. Ond un dull gweithredu yw hwn sy’n gweithio yn eu dalgylch, eu clwstwr a’u hysgol nhw. Bydd dulliau gweithredu eraill yn dibynnu ar leoliad a chyd-destun yr ysgolion hynny.

Cyhoeddi’r dyddiad lansio! Yr Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Bydd yr Adnodd Cenedlaethol: Gwerthuso a Gwella yn cael ei lansio’n ffurfiol ar 11 Mai gyda rhith gyflwyniad cenedlaethol a sesiynau ar lefel rhanbarthol i ddilyn. 

Fel y soniwyd yn y blog hwn o’r blaen, mae’r Adnodd wedi’i ddylunio i fod o gymorth ymarferol i ysgolion gyda’u proses hunanwerthuso a gwella a fydd, yn y pen draw yn helpu i greu’r amodau cywir i’r cwricwlwm newydd lwyddo ledled Cymru. Mae wedi’i ddatblygu ar y cyd ag ymarferwyr, consortia, Estyn ac eraill, ac yn sail hyblyg ar gyfer cynllunio gwella ysgolion.

Yn ystod y cyfnod datblygu, treialwyd yr Adnodd gan 120 o ysgolion a oedd yn rhoi adborth ar y fersiynau cynnar, ac mae’r dull gweithredu trylwyr hwn wedi arwain at wella profiad y defnyddiwr. Daeth cyfnod y cynllun peilot i ben ym mis Chwefror, ond gallwch barhau i roi adborth ac awgrymiadau ar gyfer datblygu’r adnodd yn y dyfodol.

Site map

Gellir gweld enghreifftiau ymarferol o sut y defnyddiwyd yr Adnodd yn y rhestrau chwarae hyn a gyhoeddwyd ar Hwb yn ddiweddar (Rhestr Chwarae 1: Ysgol Dyffryn Conwy, Rhestr Chwarae 2: Ysgol Gynradd Glanhywi). Maent yn dangos sut y mae ysgolion wedi mynd ati i hunanwerthuso agweddau ar y cwricwlwm ac addysgu a dysgu gan ddefnyddio cwestiynau cynorthwyol o fewn yr Adnodd.

Bydd 11 o restrau chwarae eraill yn cael eu hychwanegu i’r adnodd erbyn dechrau’r tymor nesaf. Byddwn hefyd yn mapio pecynnau hunanwerthuso eraill i’r adnodd dros yr wythnosau nesaf.

Rôl asesiadau personol sy’n datblygu o hyd fel rhan o’r Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Gyda chyflwyno ein Cwricwlwm newydd i Gymru ym mis Medi, bydd rôl asesiadau yn newid yn sylweddol. Bydd ysgolion a lleoliadau yn datblygu eu trefniadau asesu eu hunain i roi cyfle i bob dysgwr unigol wneud cynnydd ar gyflymder priodol, gan sicrhau y caiff ei gefnogi a’i herio’n briodol. Er mwyn bod yn barod ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru, mae asesiadau personol wedi cael eu cyflwyno fel adnodd i gefnogi’r ffordd newydd hon o asesu dysgwyr ac i helpu dysgwyr i wneud cynnydd yn eu sgiliau darllen a rhifedd.

O dan y trefniadau newydd, dylid defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau asesu er mwyn llunio darlun cyfannol o’r dysgwr. Fel rhan o hyn, caiff ymarferwyr eu hannog i ystyried yn llawn yr wybodaeth am sgiliau a nodir gan yr asesiadau personol wrth iddynt gynllunio dysgu a chefnogi cynnydd dysgwyr, ynghyd â gwybodaeth arall am y dysgwr sy’n deillio o’r ystafell ddosbarth.

Bydd y trefniadau asesu newydd yn edrych tua’r dyfodol, gan ganolbwyntio ar ganfod lle mae dysgwyr wedi cyrraedd o ran eu dysgu, a chan nodi’r camau nesaf a’r cymorth sydd ei angen er mwyn iddynt symud ymlaen. Mae’r asesiadau personol ar gyfer blwyddyn 2 hyd at flwyddyn 9 wedi’u cynllunio er mwyn helpu dysgwyr unigol i wneud cynnydd. Maent i’w defnyddio at ddibenion ffurfiannol, gan roi i ymarferwyr a dysgwyr gipolwg ar sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr, yn ogystal â dealltwriaeth o’u cryfderau a’r meysydd y mae angen iddynt eu gwella.

Mae’r asesiadau personol yn addasol, sy’n golygu bod y cwestiynau’n cael eu seilio ar yr ymatebion i’r cwestiynau blaenorol. O ganlyniad i hyn, caiff dysgwyr gyfle i ddangos hyd a lled eu sgiliau yn ystod yr asesiad, a gall ymarferwyr weld lle mae pob dysgwr ar y continwwm. Mae asesiad pob dysgwr yn ei helpu i feithrin ei sgiliau drwy ddeall yr hyn y mae’n gallu ei wneud, y pethau y gall fod angen iddo weithio arnynt, a’i gamau nesaf.

Parhau i ddarllen

Rhoi gwybod i rieni am y cwricwlwm newydd – deunyddiau defnyddiol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Rhan annatod o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd yw ennyn diddordeb rhieni a rhoi gwybod iddynt – neu eu hatgoffa – am y newidiadau sydd i ddod.

Er y bydd gan bob ysgol ddehongliadau gwahanol iawn o’r cwricwlwm i adlewyrchu eu dull gweithredu a’u hamgylchiadau lleol, bydd yr hanfodion i gyd yn debyg. Dyma nodyn i’ch atgoffa o rai deunyddiau defnyddiol sy’n esbonio’r hanfodion hynny mewn modd hygyrch.

Animeiddiad byr (3 ½ munud) am y cwricwlwm newydd:

Fersiwn ‘hawdd ei ddeall’ o’r canllaw i bobl ifanc

Parhau i ddarllen

Arwydd o bethau i ddod – Iaith Arwyddion Prydain a’r Cwricwlwm i Gymru

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Iaith Arwyddion Prydain (BSL) wedi dod yn rhan swyddogol o’r  Cwricwlwm i Gymru. Yn ogystal â darpariaeth ar gyfer defnyddwyr BSL byddar, gall fod yn rhan o gwricwlwm ysgol ar gyfer pob plentyn fel Ffrangeg neu Almaeneg.

Mae BSL wedi dod i’r amlwg yn fwyfwy yn ddiweddar, gyda pherfformiadau Rose Ayling-Ellis ar Strictly Come Dancing, dehonglwyr yn gweithio ochr yn ochr â Mark Drakeford yn ystod sesiynau briffio COVID-19, a’r Bil BSL yn pasio ei ail ddarlleniad yn y Senedd. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy’n cael eu hysbrydoli i ddysgu’r iaith.

Cyhoeddwyd canllawiau BSL Cwricwlwm i Gymru ym mis Medi 2021.  Fe’i datblygwyd ar y cyd gan ymarferwyr ac arbenigwyr BSL eraill, gan gynnwys defnyddwyr BSL byddar, dull a fydd yn parhau wrth i fwy o gymorth gael ei ddatblygu ar gyfer BSL yn y cwricwlwm.

Ym mis Ionawr, ategwyd hyn gan fersiwn BSL o’r pedwar diben, a datganiadau Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu o’r hyn sy’n bwysig sy bellach yn rhan annatod o ganllawiau’r cwricwlwm. Mae grŵp datblygu termau BSL Cwricwlwm i Gymru yn gweithio i sicrhau  cysondeb yn y BSL sy’n cael ei defnyddio mewn canllawiau Cwricwlwm, deunyddiau ategol ac adnoddau yn y dyfodol – dyma’r grŵp cyntaf a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gynnal gweithdai yn BSL yn unig.

Dr Audrey Cameron a Gary Quinn, Scottish Sensory Centre

Gall Athrawon Plant Byddar sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru yma ar gyfer sesiwn wybodaeth fydd yn canolbwyntio ar gynnydd yn BSL ar gyfer defnyddwyr BSL byddar, 15:00-16:30 ar 28 Mawrth 2022. Mae rhwydwaith arbennig hefyd ar gael drwy fewngofnodi i Hwb a chwilio Rhwydweithiau am ‘Teachers of the Deaf / Athrawon Plant Byddar’.

Gall tiwtoriaid BSL sy’n gweithio yng Nghymru gofrestru yma ar gyfer sesiwn wybodaeth 10:00-12:00 ar 4 Ebrill 2022, fydd yn canolbwyntio ar sut i gefnogi cynllunio cwricwlwm ac addysgu BSL mewn ysgolion.

Gall ymarferwyr eraill sy’n gweithio mewn ysgolion gofrestru yma ar gyfer sesiwn i ysgolion. Mae’r sesiwn hon mewn partneriaeth â’r consortia rhanbarthol a bydd yn cael ei chynnal ar 11 Mai 2022.

Bydd sefydlu rhwydweithiau a chydweithio yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi BSL yn y cwricwlwm. Bydd aelodau’r grŵp a ddatblygodd ganllawiau’r cwricwlwm yn cyfrannu at y sesiynau gwybodaeth i ymarferwyr sydd am wybod mwy am y Cwricwlwm i Gymru ac am BSL yn y cwricwlwm.

Cefnogi datblygiadau – Grŵp termau BSL

Cadeiriwyd  gweithdy cyntaf y grŵp termau BSL gan Dr Kate Rowley o Brifysgol Wolverhampton ar 28 Ionawr ac roedd yn cynnwys grŵp gwybodus a phrofiadol o ddefnyddwyr BSL byddar o bob cwr o Gymru. Arweiniodd Dr Audrey Cameron a Gary Quinn sesiwn ragarweiniol ar ran Scottish Sensory Centre, sydd wedi gwneud gwaith arloesol yn creu rhestrau termau BSL i gefnogi dysgu ac addysgu; casglu termau cyfredol BSL a chreu rhai newydd; yn ogystal â chefnogi a chynghori eraill ar draws y byd sy’n datblygu rhestrau termau iaith arwyddion.

Dros y misoedd nesaf bydd y grŵp yn ystyried termau o ganllawiau Cwricwlwm i Gymru. Bydd termau BSL arfaethedig, gyda diffiniadau ac enghreifftiau BSL, yn cael eu rhannu ar gyfer adborth ehangach pan fyddant ar gael.

Aelodau’r grŵp yw: Jeff Brattan-Wilson, Alison Bryan, David Duller, Helen Foulkes, Sara Rhys-Jones, Dr Rob Wilks; gyda Dafydd Eveleigh yn cynrychioli Llywodraeth Cymru.

Adnoddau ar gyfer y Cwricwlwm – pecyn ‘defnyddiol iawn’

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Rhoddwyd pecyn adnoddau ‘defnyddiol iawn’ at ei gilydd gan y Gweinidog ar gyfer ei gynhadledd penaethiaid diweddar.

Er bod cyfeiriad ato yn y blog o’r gynhadledd, roedd perygl o hyd iddo fod wedi mynd ar goll ynghanol yr holl bethau eraill. Felly, rydyn ni’n falch o’i gyflwyno ar ei ben ei hun yn y neges hon.

Mae’r pecyn yn cynnwys:

Canllawiau Cynllunio Cwricwlwm a Blaenoriaethau

Rhestr chwarae o fideos yn dangos y daith hyd yma i rai ysgolion.

Gwybodaeth i helpu i gyfathrebu â rhieni.

Ffyrdd o gadw mewn cysylltiad â phopeth sy’n digwydd.

Estyn – negeseuon blog, gweminarau a deunyddiau eraill.

Dyma’r pecyn adnoddau cyflawn.

Bwrw ymlaen â’r Cwricwlwm – Y Gweinidog Addysg yn arwain Cynhadledd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Siaradodd Jeremy Miles, Gweinidog dros y Gymraeg ac Addysg, â phenaethiaid ysgolion ar 17eg Chwefror i ail-ystyried pwysigrwydd y cwricwlwm newydd, disgrifio cymorth ymarferol ar y gweill, ac ymuno â thrafodaeth gydag Owen Evans, Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant, Estyn.

Roedd araith y Gweinidog yn cynnwys newyddion am gymorth ychwanegol ar gyfer cynydd ac asesu, ymrwymiad newydd at ddysgu proffesiynol, a thorri cwys newydd drwy greu cwmni newydd i gynhyrchu adnoddau dwyieithog i gefnogi’r gwaith o weithredu’r cwricwlwm. Darllenwch yr araith lawn yma.

Disgrifiodd Owen Evans sut y bydd arolygwyr Estyn yn cymryd rôl gefnogol wrth i ysgolion gyflwyno eu cwricwlwm newydd. Pwysleisiodd fod Estyn yn deall nad yw ‘un maint yn addas i bawb’ a’i fod am gynnig ‘lle diogel’ i ysgolion arloesi. I gyd-fynd â hynny, bydd fframwaith arolygu newydd yn cael ei dreialu’r flwyddyn academaidd hon. Darllenwch yr araith lawn yma.

Gellir gweld ffilm o’r digwyddiad, sy’n cynnwys y ddwy araith, a’r sesiwn holi ac ateb, yma

Cyhoeddwyd hefyd yn y digwyddiad fod swp o ddeunyddiau wedi’u cynllunio i helpu ymarferwyr i gymryd y camau nesaf wrth gynllunio a gweithredu’r cwricwlwm, gyda chysylltiadau i adnoddau, mae’r adnodd ‘cynllunio a blaenoriaethau’ penodol yma. Mae’r set lawn o ddeunyddiau cefndir cynhadledd a chwricwlwm yma.

Roedd y Gweinidog hefyd yn awyddus i rannu fideos o Benaethiaid, gan rannu eu profiadau, i helpu ysgolion gyda’u syniadau.  Mae’r rhain yn esbonio’r cynnydd a gwnaent a sut yr oeddent wedi goresgyn heriau. 

Ymgysylltu â rhieni i lywio ein cwricwlwm newydd – Ysgol Tryfan

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae Ysgol Tryfan yn ysgol uwchradd ddwyieithog ym Mangor, Gwynedd. Mae’r ysgol yn bwriadu cyflwyno’r cwricwlwm newydd i flwyddyn 7 ym mis Medi 2022, hyd yn oed ar ôl ychydig flynyddoedd heriol diolch i Covid.

Mae eu dull o roi gwybod i rieni am y newidiadau a chasglu eu barn wedi cael adborth cadarnhaol gan rieni am ei symlrwydd a’i gonestrwydd. Ac er bod sawl dull o fynd at y dasg wrth gwrs, cytunodd y prifathro Arwyn Williams i rannu dull Tryfan.

Wedi’i gynllunio gan y Pennaeth Cynorthwyol Cheryl Roberts, Osian Hughes a’r uwch dîm arweinyddiaeth, roedd yr arolwg ar-lein yn rhan o ymgysylltiad ehangach â disgyblion, llywodraethwyr, staff ac eraill. Mae rhieni’n aml yn brin o ran amser, felly roedd gwneud yr ymarfer yn gyflym ac yn hawdd yn ystyriaeth bwysig.

Roedd yr adborth, hefyd gan grwpiau ffocws, yn adeiladol iawn, ac mewn rhai achosion yn amlygu materion a ddarganfuwyd yn well yma na thrafodaethau a gynhaliwyd mewn mannau eraill. Blaenoriaethau yr oedd rhieni’n teimlo bod angen mwy o bwyslais arnynt oedd dinasyddiaeth fyd-eang, cynaliadwyedd a gweithio gyda sefydliadau lleol a’r gymuned.

‘Allwch chi ein helpu i ddarparu profiadau cyfoethogi?’ oedd y cwestiwn olaf a daeth â nifer o ymatebion gwych gan gynnwys cymorth STEM gan Brifysgol Bangor, sawl cynnig busnes, gwaith ieuenctid, sgiliau creadigol a gwirfoddoli.

Dyma ddull Tryfan yn llawn*:

Pnawn da

Rydym wrthi’n paratoi ar gyfer cyflwyno cwricwlwm newydd i ddysgwyr blwyddyn 7 fis Medi 2022. Er mwyn cynnig y profiadau gorau i’n dysgwyr hoffem gael eich barn ogydda. Mae yma gwestiynau ar ein gweledigaeth yn Ysgol Tryfan, y profiadau rydym yn eu cynnig i’n dysgwyr a’r hyn hwyrach y gallwch chi ei gynnig. Buasem yn gwerthfawrogi pe baech yn treulio ychydig funudau yn cwblhau’r holiadur.

Diolch yn fawr iawn i chi.

Ysgol Tryfan

https://forms.gle/APB8ziZEt126fBZ4A

*Nodwch, mae’r animeiddiad sydd yn y diweddariad wedi’i ddiwygio ers hynny a gellir gweld y fersiwn newydd yma: 2022 – Mae cwricwlwm newydd i Gymru wedi cyrraedd