Annog arloesedd trwy arolygu i gefnogi diwygio’r cwricwlwm

Read this page in English

Estyn Curriculum reform blog pencilYn sgil yr holl newidiadau sy’n digwydd mewn addysg yng Nghymru ar hyn o bryd, mae’n bwysig rhoi sicrwydd i athrawon a rhanddeiliaid eraill fod dealltwriaeth ar y cyd ar draws y system. Mae Estyn yn cefnogi diwygio’r cwricwlwm yn llawn, gan gydweithio ag ysgolion, Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol, a phartneriaid eraill i’r un perwyl.

Parhau i ddarllen

Am flwyddyn! Neges i Athrawon.

Read this page in English

Steve DaviesYn fy ngyrfa gyfan, alla i ddim cofio blwyddyn brysurach. Mae wedi bod yn flwyddyn llawn heriau ond gydag ymdeimlad o gryn botensial.

Bydd hyn yn ddigon cyfarwydd i athrawon! Ond nid prysurdeb yw’r unig beth sydd gyda ni’n gyffredin.

Rydym oll yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc – mae hynny’n wir amdanoch chi mewn ffordd uniongyrchol iawn wrth gwrs. Ond mae’n wir am y bobl sy’n gweithio ar ddiwygio addysg hefyd, mewn ffordd ychydig llai uniongyrchol (heblaw eich bod chi’n un o athro arloesi’r cwricwlwm wrth gwrs!) Rydw i’n siŵr, pan ddaw’r cwricwlwm newydd y bydd yn rhoi mwy o ryddid ichi, mwy o rym ichi, i wneud gwahaniaeth.

Parhau i ddarllen

Miliwn o siaradwyr Cymraeg – gallwn gyflawni hyn.

Read this page in English

Welsh in education Glyntaf schoolYn debyg i’r pleser o glywed baban yn dweud ei eiriau cyntaf, felly y mae sŵn plant a phobl ifanc yn magu hyder yn defnyddio’r Gymraeg. Pan fyddant yn dechrau cyfathrebu a mynegi eu hunain yn rhugl a meddu ar ymdeimlad llawn o ddiwylliant Cymreig, maent yn mwynhau’r cyfoeth a’r cyfleoedd a gynigir gan ddwy iaith Cymru ac yn atgyfnerthu eu hymdeimlad o hunaniaeth.

Parhau i ddarllen

Beth sy’n achosi problemau TG eich ysgol?

Read this page in English

wifi receiver in a hotel room

“Mae fy llechen wedi rhewi” ac “Mae fy ngliniadur wedi crasio” yn gwynion mae fy nhîm wedi’u clywed lawer gwaith wrth ymweld ag ysgolion i ddatblygu strategaeth ddigidol Llywodraeth Cymru.

“Mae’n fy ngyrru i’n benwan” medden nhw. Ac rwy’n deall hynny. Ond weithiau gall clywed pethau fel hyn fod yn rhwystredig hefyd, gan fod llawer o broblemau yn gallu cael eu trwsio’n weddol hawdd.

Parhau i ddarllen

Yn Ysgol Eirias, Bae Colwyn, credwn fod datblygu ysgolion yng Nghymru i weithredu fel sefydliadau sy’n dysgu yn gwneud synnwyr perffaith …

Read this page in English

SLO boardroomRoedd ein Tîm Arwain yn Ysgol Eirias yn awyddus i gael gafael ar strategaethau effeithiol er mwyn meithrin gallu yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Felly, roeddem yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddefnyddio saith dimensiwn model SLO ar gyfer Cymru i’n helpu i symud ymlaen.

Parhau i ddarllen