Lansio’r Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer y Cwricwlwm

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Crëwyd y Rhwydwaith Cenedlaethol i helpu ymarferwyr addysgu mewn ysgolion a lleoliadau i gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru, drwy rannu syniadau da am weithredu, a ffyrdd o oresgyn anawsterau.

Ym mis Hydref 2021, bydd tair Sgwrs Genedlaethol yn cael eu cynnal ar y canlynol:

 • Cynnydd a dilyniant – o 19 Hydref tan 17 Tachwedd
 • Paratoi ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm – o 19 Hydref tan 17 Tachwedd
 • Adnoddau a deunyddiau  – ar 23 Tachwedd a 24 Tachwedd

Mae cyd-ymarferwyr wedi gwirfoddoli i helpu i lywio a hwyluso grwpiau bach o hyd at 12 o ymarferwyr a bydd pob Sgwrs Genedlaethol yn cynnwys astudiaethau achos, fideos a mewnbwn arbenigol. Byddant yn gyfle i rwydweithio a datblygu cysylltiadau â chydweithwyr, gyda safbwyntiau gan arbenigwyr a chydweithwyr rhanbarthol. Bydd cyfle hefyd i’r rhai sy’n dod i’r sgyrsiau gymryd adnoddau i hwyluso sgyrsiau yn eu hysgolion a’u lleoliadau eu hunain. Bydd dolenni hefyd yn cael eu rhannu drwy’r blog hwn.

Gallai rhai pynciau redeg ar draws mwy nag un tymor oherwydd natur y sgwrs sydd angen trafodaethau manylach, a bydd eraill yn cael eu cwblhau’n gyflymach.

Bydd pob Sgwrs Genedlaethol yn ategu’r rhaglenni Dysgu Proffesiynol sy’n cael eu rhedeg gan gonsortia rhanbarthol a gwasanaethau gwella ysgolion, a’r gweithgarwch ‘Trafod Addysgeg’ ac ymholi proffesiynol sy’n cael eu harwain gan ymarferwyr sydd ar secondiad gyda Llywodraeth Cymru.

I ddechrau, cynhelir y sgyrsiau o bell, ond dros amser gellir cyflwyno sgyrsiau wyneb yn wyneb yn unol â rheoliadau Covid Llywodraeth Cymru.

Bydd cyllid yn cael ei ddarparu i ryddhau’r amser i ysgolion a lleoliadau enwebu unigolion i ddod i’r tair Sgwrs Genedlaethol. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, ac felly archebwch yn fuan i osgoi cael eich siomi. Trefnir sesiynau ychwanegol yn y dyfodol os bydd angen.

Dyma wybodaeth lawn am y rhwydwaith, a thudalen hafan y Rhwydwaith Cenedlaethol lle bydd ymarferwyr yn gallu cofrestru ar gyfer y sgyrsiau.

Soniwyd hefyd gan y Gweinidog yn y fideo, dyma’r ddogfen Y Daith i Weithredu’r Cwricwlwm .

Cyfranogiad rhanddeiliaid

Cafwyd cryn ddiddordeb gan amrywiaeth o randdeiliaid ehangach yn y Rhwydwaith Cenedlaethol ac, mewn ymateb i lefel y diddordeb, cyhoeddir digwyddiadau i randdeiliaid ehangach, hynny yw y tu hwnt i ymarferwyr mewn ysgolion a lleoliadau, yn ddiweddarach yr hydref hwn.

Edrych ymlaen

Gan edrych ymlaen at dymor y Gwanwyn 2022, bydd pum pwnc arall i’w trafod:

 • Lles a dysgu
 • Amrywiaeth yn y Cwricwlwm i Gymru
 • Gwerthuso a gwella
 • Diwygio cymwysterau
 • Darllen a llafaredd

Tîm y Cwricwlwm,

Llywodraeth Cymru

Jeremy Miles: Ymlaen â Diwygio’r Cwricwlwm

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r cwricwlwm newydd a chefnogi diwygiadau wrth wraidd fy uchelgeisiau ar gyfer gwella’r system addysg yng Nghymru. Rwy’n credu’n llwyr y byddant yn dod â manteision enfawr i’n pobl ifanc wrth eu paratoi ar gyfer byd sy’n newid, ac rwyf wedi ymrwymo i sicrhau y caiff holl ein pobl ifanc gyfle cyfartal i symud ymlaen.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol iawn, ac rwy’n ymwybodol iawn eich bod chi – ein hathrawon a’n staff cymorth gwych – wedi gwneud gwaith anhygoel o barhau ag addysg ein plant mewn cyfnod anodd iawn. Diolch am eich gwaith a’ch gofal rhyfeddol.

Ers dod yn Weinidog dros y Gymraeg ac Addysg, yr wyf wedi bod yn siarad ag ymarferwyr mewn ysgolion ledled y wlad i glywed yn uniongyrchol am sut yr ydych wedi addasu i’r amgylchiadau cyfnewidiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a beth arall y gallaf ei wneud i’ch cefnogi wrth inni adnewyddu a diwygio addysg yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Rhwydwaith Cenedlaethol newydd ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm. Allwch chi ei gefnogi?

Darllenwch y post hon yn Saesneg

Yn yr hydref eleni, mae Rhwydwaith Cenedlaethol newydd yn cael ei sefydlu i gefnogi’r gwaith o ddylunio, mabwysiadu a gweithredu’r cwricwlwm newydd. Caiff y gwaith ei berchnogi a’i hwyluso gan ymarferwyr addysgu, ac rydyn ni nawr yn chwilio am unigolion i helpu i gynllunio a llywio gwaith y Rhwydwaith a sut y caiff ei weithredu. Mae cyfle ichi ddatgan diddordeb nes 12 Gorffennaf.

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnal cyfres o ‘sgyrsiau’ cenedlaethol y gall unrhyw ymarferydd yng Nghymru gymryd rhan ynddyn nhw. Fe fyddan nhw’n gweithredu ar lefel genedlaethol, yn rhithiol i ddechrau, ond mae’n bosibl y cynhelir cyfarfodydd i fynd iddyn nhw’n gorfforol hefyd.

Bydd yn helpu ymarferwyr i:

 • gysylltu – hyrwyddo rhwydweithio a helpu i ddatblygu’r berthynas rhwng gweithwyr addysgu proffesiynol, arbenigwyr addysg a rhanddeiliaid a all helpu ysgolion a lleoliadau yn uniongyrchol
 • ysgogi newid – bydd sgyrsiau yn helpu i gefnogi camau gweithredu ar bob lefel
 • casglu a rhannu dealltwriaeth – dod â gwahanol farn, safbwyntiau ac arbenigedd ynghyd yn genedlaethol er mwyn deall sut rydyn ni’n gwneud cynnydd, beth yw’r heriau a sut mae pobl yn ymateb iddyn nhw
 • cyd-greu dulliau gweithredu – gyda’n gilydd, fe fyddwn ni’n penderfynu beth y gall gweithwyr addysgu proffesiynol, rhanddeiliaid, partneriaid galluogi a’r llywodraeth ei wneud i oresgyn yr heriau hyn, gan gynnwys nodi adnoddau i fynd i’r afael ag unrhyw beth sy’n rhwystro camau gweithredu, ynghyd â chyfleoedd dysgu proffesiynol.

Yn y pen draw, bydd yn helpu ymarferwyr i gyd-greu dulliau gweithredu ymarferol yn wyneb yr heriau, a mynd â’r hyn y maen nhw’n ei ddysgu yn ôl i’w hysgolion, eu lleoliadau a’u clystyrau i’w sefydlu ac ymchwilio ymhellach.

Parhau i ddarllen

Y tu hwnt i Covid: Adroddiad ‘Sgwrs Genedlaethol’ ar gael nawr

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Ym mis Mawrth, cynhaliwyd ‘sgwrs genedlaethol’ ar gyfer ymarferwyr drwy Gymru, er mwyn rhannu profiadau a dysgu, a helpu i lywio dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer symud ymlaen y tu hwnt i Covid.

Ymddangosodd y podlediad a’r adnoddau o’r digwyddiad yn ddiweddar ar y blog, ond erbyn hyn mae dadansoddiad o’r adborth o’r sesiynau, gan gynnwys natur y sgyrsiau, y themâu a’r casgliadau, bellach ar gael yn yr adroddiad hwn.

Trafod Addysgeg – lle gwych i ymchwilio i arferion addysgu

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn sgil y cwricwlwm newydd daw cyfleoedd newydd i ailedrych ar ein dulliau addysgu. Mae’n gyfnod cyffrous ond gall deimlo’n heriol hefyd. Felly mae ‘Trafod Addysgeg’ wedi cael ei greu fel man cyfeillgar i rannu a dysgu am ddulliau gweithredu addysgeg. Mae’n rhan o’r gefnogaeth ehangach ar gyfer dysgu proffesiynol.

Dyma Matt a Lucy yn esbonio sut y mae ‘Trafod Addysgeg’ yn gweithio iddyn nhw:

Cyfleoedd i ymuno

Dechreuodd Trafod Addysgeg gyda thrafodaethau grŵp bychain yn Nhymor yr Hydref. Ers hynny, mae wedi tyfu a newid i ddiwallu anghenion a diddordebau gwahanol. Mae rhan o’r twf hwn yn cynnwys digwyddiadau byw rheolaidd sy’n rhoi cyfle i glywed gan gydweithwyr a chynnal sgyrsiau ag eraill ar draws Cymru.

I gymryd rhan, cliciwch yma ar Trafod Addysgeg. Wedi i chi fynd i mewn, defnyddir y sianel Cyffredinol i roi’r newyddion diweddaraf i chi am weithgarwch sydd yn yr arfaeth a byddwch yn cael gwahoddiadau di-ofyn i unrhyw ddigwyddiadau newydd. Gallwch hefyd ddal i fyny ag unrhyw sgyrsiau a chyflwyniadau blaenorol sydd wedi’u recordio a’u gosod ar y sianel berthnasol. Os byddwch yn cael unrhyw broblemau yn ymuno â’r sianel, a ddylai edrych fel y llun isod, e-bostiwch FordM44@hwbcymru.net

Parhau i ddarllen

Y tu hwnt i Covid: dysgu yn y cyfnod nesaf; podlediad ac adnoddau newydd!

Gweler neges debyg yn Saesneg

Ym mis Mawrth, cynhaliwyd ‘sgwrs genedlaethol’ ar gyfer ymarferwyr drwy Gymru, er mwyn rhannu profiadau a dysgu, a helpu i lywio dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer symud ymlaen y tu hwnt i Covid.

Roedd y sgyrsiau gwerthfawr, personol hyn yn onest iawn. Er mwyn rhannu naws a chanlyniad y trafod mae podlediad a fideos ategol.

Apple podcasts 

Spotify

Spreaker

Fideos gan addysgwyr blaenllaw

Parhau i ddarllen

Diwygiadau i Ganllawiau’r Cwricwlwm – Ymgynghoriadau

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Cafodd canllawiau’r cwricwlwm a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020 eu creu mewn partneriaeth ag ysgolion, gyda chefnogaeth arbenigwyr, dros nifer o flynyddoedd. Cawsant eu llywio hefyd gan broses ymgynghori helaeth yn 2019, ac roedd yr adborth o’r broses honno’n cyfeirio at yr angen am ganllawiau ychwanegol a rhai diwygiadau mewn meysydd allweddol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ymarferwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid wedi bod yn datblygu’r canllawiau ychwanegol a diwygiedig hynny ar y cyd, sydd bellach yn cael eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori.

Mae wyth maes yn rhan o’r ymgynghoriad, a fydd yn para am wyth wythnos tan 16 Gorffennaf. Unwaith y bydd yr adborth wedi’i ddadansoddi, bydd canllawiau’r cwricwlwm yn cael eu diweddaru a’u cyhoeddi mewn dwy gyfres – Medi a Rhagfyr – eleni.

Teitlau’r ymgynghoriad yw:

Yr is-ddeddfwriaeth gysylltiedig yw:

Amgueddfa Genedlaethol yn estyn allan gydag adnoddau cyfoethog

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mewn blwyddyn arferol, byddai dros 200,000 o ddisgyblion Cymru a thu hwnt yn ymwneud â chynnig addysgiadol Amgueddfa Cymru. Yn 2020, gyda’n hamgueddfeydd ar gau am gyfnodau, bu’n rhaid meddwl am sut i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gallu cael mynediad atom a sut orau i gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru ‘o bell’.

Aethom ati i fuddsoddi mewn cyfarpar fyddai’n ein galluogi i gysylltu ag ysgolion dros Teams, sicrhau bod mynediad at ein casgliadau a datblygu cynnwys fyddai’n annog sgiliau ymholi a chwilfrydedd, gyda’r ffocws ar y Cwricwlwm i Gymru.

Mewn cwta dau fis, roedd dros 4,000 o ddisgyblion wedi cymryd rhan mewn un neu fwy o’n sesiynau rhithwir a’r ymateb iddynt yn wych. Dyma ymateb un athrawes i sesiwn ar y Celtiaid:

Mae’r Celtiaid Yn Dod!!! Laura Emanuel – athrawes Blwyddyn 3, Abertawe

Eleni, wedi sawl blwyddyn yn y Cyfnod Sylfaen, dwi wedi symud i Gyfnod Allweddol 2 (CA2). Roedd yn syniad cyffrous iawn, tan imi sylweddoli y bydden ni’n dysgu am ‘Y Celtiaid’! Roeddwn i’n bryderus iawn. Gan nad oeddwn i fy hun erioed wedi dysgu amdanyn nhw yn yr ysgol, doedd gen i ddim gwybodaeth am y pwnc na phrofiad o’i ddysgu. Archebais sawl llyfr ar-lein a darllen y rheiny, a ‘googlo’ ac ymchwilio gymaint â phosib. Roeddwn i’n dal yn nerfus iawn. Doeddwn i ddim yn siŵr sut i ddechrau’r pwnc na pa gyfeiriad i’w ddilyn. Roeddwn i’n awyddus i wneud cyfiawnder â’r peth, yn enwedig gan fod y pwyslais ar y cwricwlwm newydd yn hybu plant i fod yn ‘ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd’. “Mewn cyd-destunau cyfoes a hanesyddol, gall ymchwilio ac archwilio’r profiad dynol yn eu hardal eu hunain a gweddill Cymru, yn ogystal ag yn y byd ehangach, fod o gymorth i ddysgwyr ddarganfod eu treftadaeth a datblygu ymdeimlad o le a chynefin. Gall hyn hefyd hyrwyddo dealltwriaeth o’r ffordd y mae pobl Cymru, ei chymunedau, ei hanes, ei diwylliant, ei thirwedd, ei hadnoddau a’i diwydiannau yn cydberthyn i weddill y byd.”

Soniais wrth Leisa, o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, ein bod ni ar fin dechrau dysgu am y Celtiaid. O fewn munudau roedd hi wedi anfon posteri a dolenni at weithdai ar-lein am… y Celtiaid! Darllenais y wybodaeth ac roedd yn swnio’n wych. Dwi wedi ymweld â Sain Ffagan o’r blaen ac wedi cael amser gwych bob tro felly roeddwn i’n croesawu ac yn ymddiried yn unrhyw beth gan Amgueddfa Cymru! Soniais amdano wrth weddill staff CA2 ac roedden nhw i gyd yn awyddus i gymryd rhan. Yn unol â’r cyfarwyddiadau syml ar y dolenni a anfonodd Leisa, anfonais e-bost cyflym at Rachel. Ar yr un diwrnod cynigiwyd dyddiadau i ni ar gyfer gweithdai, rhoddwyd mwy o wybodaeth i ni, ffurfiwyd perthynas ac roedd yr hyder yn codi! Roeddwn i’n teimlo’n barod i ddechrau ar y pwnc, gan wybod bod arbenigwyr yn gefn i mi.

Parhau i ddarllen

Iechyd a Lles – ar gyfer disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd Sant Illtyd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae iechyd a lles bob amser yn bwysig, ac ni fu erioed yn bwysicach nag yn ystod yr heriau sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd fel gweithwyr proffesiynol. Mae gennym grwpiau o ddisgyblion ac aelodau staff i ffwrdd o’r ysgol gyda symptomau Covid neu’n hunanynysu, ac mae disgwyl inni addasu i hinsawdd sy’n newid o hyd. Felly, rhaid i les fod yn brif flaenoriaeth inni o ran ein staff, dysgwyr a’n cymunedau.

Yn ein hachos ni, fel llawer o brofiadau ysgolion ledled Cymru. Rydym wedi gorfod llywio ein ffordd drwy gau dri grŵp o ddisgyblion, ymgysylltu â dysgu o bell a chyfran uchel o’n staff craidd i ffwrdd o’r ysgol oherwydd yr heriau amrywiol sy’n gysylltiedig ag ymatebion i Covid. Mae’n her gydnabyddedig i’r proffesiwn cyfan ar hyn o bryd.

Y ‘newyddion da’ yn y stori hon yw ein bod wedi gallu parhau â’n ffocws a manteisio ar y gwaith rydyn ni’n ei wneud i ddatblygu Iechyd a Lles fel un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad. Mae hon wedi bod yn flaenoriaeth barhaus, a gydnabyddir gan bawb, i’n hysgol ac rydym wedi parhau i wreiddio arferion newydd drwy archwilio’r cwricwlwm newydd yn ystod y cyfnod hwn. Lles fu’r sbardun yn y ddarpariaeth hon, ac mae’r Meysydd Dysgu a Phrofiad cysylltiedig yn cefnogi ein nod gyda ffocws pendant ar y sgiliau trawsgwricwlaidd.

I ni, cynyddodd y momentwm i wreiddio darpariaeth lles gyfoethog yn 2018. Fe wnaethon ni sefydlu cymuned ddysgu broffesiynol gan gynnwys gwirfoddolwyr o blith aelodau cymuned yr ysgol ar wahanol lefelau.

Pam mae Lles mor bwysig yn Ysgol Gynradd Sant Illtyd?

O’n dadansoddiad cadarn o anghenion, barnwyd nad oedd gan ein dysgwyr ddigon o wytnwch, cymhelliant ac ymdrech – a hynny’n gysylltiedig ag ymyriadau i’w lles.  Sut ydyn ni’n gwybod? Dywedodd ein gwerthusiad cadarn a’n gwybodaeth o’n dysgwyr a’u cyd-destun wrthym fod angen i ni weithio’n arbennig o galed i ddatblygu ymdeimlad da o les ym mhob un o’n plant. Gan ddefnyddio’r wybodaeth leol hon a gwybodaeth berthynol, cafodd nodau a gweledigaeth y gymuned ddysgu broffesiynol eu cynnwys mewn datganiad gweledigaeth ar y cyd (gweler yn ddiweddarach), er mwyn gwella lles y gymuned yn Ysgol Gynradd Sant Illtyd. Defnyddiwyd y wybodaeth hon i ffurfio proffil dysgwr a elwir yn ‘We Lles’, sy’n cael ei egluro’n ddiweddarach yn y postiad hwn.

Parhau i ddarllen