Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe: cyfleoedd yn y cwricwlwm newydd – er gwaethaf Covid-19.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe rydym yn addysgu dysgwyr o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4, y mae gan bob un ohonynt anawsterau cymdeithasol, emosiynol, iechyd meddwl neu anawsterau o ran ymddygiad. Mae effaith Covid-19 wedi arwain at rai o’r newidiadau mwyaf a chyflymaf i mi eu gweld erioed o ran beth yr ydym yn ei addysgu i’n disgyblion a sut yr ydym yn gwneud hynny. Dyma’r 6 mis mwyaf heriol sydd wedi fy wynebu yn fy ngyrfa.

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn ysgol 2020/21, mae angen i ni asesu sut mae digwyddiadau’r misoedd diwethaf wedi effeithio ar les ein disgyblion, a chynllunio ar gyfer sut y gallwn gefnogi eu lles, eu gwydnwch a’u hiechyd meddwl wrth inni symud ymlaen i’r flwyddyn nesaf., Nid oes modd i ni weld beth sydd o’n blaenau ychwaith.

Rydym wedi gwneud ein gorau i ymgysylltu â phob dysgwr, ac er nad ydym efallai wedi llwyddo gyda phob disgybl bob tro, rydym wedi dysgu cymaint yn ystod y broses. Mae’r strategaethau creadigol a ddatblygwyd gan athrawon a staff cyswllt yn ystod y cyfnod clo wedi bod yn ysbrydoledig. Mae’r angen arbennig wedi sbarduno ffocws ar drafodaeth, lles a llunio’r dysgu i ddiwallu anghenion ac amgylchiadau unigol ein disgyblion.

Bydd y flwyddyn academaidd newydd yn ein gweld yn gweithio gyda’n gilydd i weithredu’r amgylchedd dysgu ‘newydd’ mewn ymateb i Covid-19. Ond ochr yn ochr â hynny, rydym hefyd yn bwriadu symud i’n hadeilad pwrpasol newydd ar ddechrau 2021. Felly, mae pryderon a theimladau o bryder ar y naill law ac ymdeimlad o gyffro a chyfle ar y llall.

Cyn i mi ddweud rhagor wrthych am hynny, gadewch i ni edrych ar sut y bydd y cwricwlwm newydd yn helpu disgyblion yn Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe.

All Addysg Bellach ddysgu o’r hyn sy’n digwydd gyda’r cwricwlwm newydd?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae canllawiau Cwricwlwm i Gymru wedi’u cyhoeddi erbyn hyn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cefais gyfle i weithio fel rhan o grŵp maes dysgu a phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yn mireinio’r cwricwlwm ar ôl cyhoeddi’r fersiwn ddrafft ym mis Ebrill.

Karl FE for the blog (2)Roeddwn i’n cyfrannu at y grŵp o safbwynt cyfrifiadureg. Bues i’n gweithio fel rhan o’r maes dysgu a phrofiad, ond yn bwysicach, roeddwn i’n gallu cyfrannu safbwynt y sector addysg bellach ôl-16 hefyd.

Nod y Cwricwlwm i Gymru yw newid arferion yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â delfryd newydd o ran y nod terfynol o addysgu pobl ifanc Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r maes dysgu ac addysgu yn canolbwyntio’n bennaf ar y gallu i dderbyn ac ailadrodd ffeithiau fel parot, os yw’r dysgwyr i gael eu hystyried yn llwyddiannus. Parhau i ddarllen

Technocamps Haf o STEM: Cyflwyno Gwyddoniaeth a Thechnoleg trwy Ddysgu o Bell

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Technocamps item 2 top pic

Mae gwyliau ysgol yn wahanol eleni, gyda disgyblion o bob rhan o Gymru yn dechrau eu gwyliau Haf ar ôl misoedd o gloi gorfodol lle mae dysgu wedi bod bron i gyd ar-lein. Er gwaethaf – neu oherwydd – hyn, bu ymateb brwdfrydig i’n rhaglen Haf o STEM sy’n rhedeg trwy gydol tair wythnos gyntaf mis Awst. Mae dros 600 o ddisgyblion rhwng 9 ac 16 oed wedi cofrestru i ymuno â 15 diwrnod o weithgareddau hwyliog, ysbrydoledig.

Rhaglen Haf o STEM Parhau i ddarllen

Technocamps: Ysgogi Cyfrifiadureg ar gyfer y Cwricwlwm Newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Technocamps logoMae’n adeg hynod o gyffrous i ysgolion yng Nghymru, er gwaethaf yr heriau, a hynny wrth i gyfnod y cwricwlwm newydd wawrio lle bydd yn cael ei roi ar waith ymhob ysgol o fis Medi 2022 ymlaen. Mae’n adeg gyffrous gan y bydd cyfle i athrawon ac ysgolion feithrin cwricwlwm wedi’i deilwra ar gyfer eu disgyblion, a’i roi ar waith, ond gallai fod yn heriol wrth i Feysydd Dysgu a Phrofiad trawsddisgyblaethol (MDaPh) gael eu cyflwyno, yn ogystal â phynciau newydd tebyg i gyfrifiadureg.

 Mae Technocamps bob amser wedi cenhadu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn diddordeb pobl mewn meddwl cyfrifiadurol. Byddwn yn parhau â’r genhadaeth hon trwy helpu athrawon a’u hysgolion i ddatblygu arferion addysgu effeithiol ac atyniadol yn ymwneud â’r datganiad cyfrifiadureg o Beth Sy’n Bwysig ym Maes Dysgu a Phrofiad Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

 Mae’r datganiad cyfrifiadureg o Beth Sy’n Bwysig yn nodi:

‘Cyfrifiadureg yw’r sylfaen ar gyfer ein byd digidol:

Mae cyfrifiadureg yn cynnwys algorithmau sy’n prosesu data i ddatrys amrywiaeth eang o broblemau yn y byd go iawn. Mae prosesau cyfrifiadureg wedi newid ein ffordd o fyw, gweithio, astudio a rhyngweithio â’n gilydd a’n hamgylchedd. Maent yn sylfaen ar gyfer yr holl systemau meddalwedd a chaledwedd, ond dylai dysgwyr hefyd fod yn ymwybodol o gyfyngiadau’r hyn y gall cyfrifiaduron ei gyflawni. Er mwyn creu technolegau digidol a’u defnyddio i’w llawn botensial, rhaid i ddysgwyr ddeall sut y maent yn gweithio. Rhaid iddynt hefyd ddeall fod canlyniadau cyfreithiol, cymdeithasol a moesegol eang i’r defnydd o dechnoleg. Gallai hyn helpu dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch datblygu a chymhwyso technoleg yn y dyfodol.’  Parhau i ddarllen

Diweddaru deunyddiau Ar Drywydd Dysgu: cyfarfod i ymarferwyr gael rhoi eu hadborth

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau cyfathrebu a gwybyddol cynnar dysgwyr ag anawsterau dysgu dwys a lluosog. Mae’r deunyddiau yn cael eu diweddaru mewn ymateb i’r gwaith ymchwil diweddaraf, ac er mwyn adlewyrchu’r newidiadau addysgol ehangach yng Nghymru. Cawsant eu rhyddhau ar 28 Ionawr er mwyn i ymarferwyr gael rhoi eu hadborth.

 Ym mis Chwefror, ymunodd ymarferwyr â digwyddiadau yn y Gogledd a’r De i drafod y datblygiadau a chynnig adborth wyneb yn wyneb. Aeth Aron Bradley, Pennaeth Ysgol Hen Felin, i’r digwyddiad yng Nghaerdydd:

Aron for Assessment blog post‘Es i i ddigwyddiad Ar Drywydd Dysgu er mwyn cael gwybod mwy am y deunyddiau newydd a chyfrannu at y broses adborth.

Roedd cael clywed yn uniongyrchol gan arbenigwyr sydd wedi datblygu’r deunyddiau newydd yn help i gael goleuni ar bethau. Roedd yn arbennig o ddiddorol gwrando ar academyddion a’r rheini sy’n gweithio mewn ysgolion ar hyn o bryd yn sôn am y broses o adolygu’r canllawiau blaenorol a sut y cawsant eu defnyddio gyda disgyblion priodol ledled Cymru. Rhannwyd gwaith ymchwil academaidd a luniwyd ers creu’r canllawiau hynny, ac roedd hwn yn dangos pam bod angen eu diweddaru. Mae hyn oll yn cefnogi’r gwaith o addysgu, dysgu ac asesu’r garfan benodol hon o ddysgwyr. Parhau i ddarllen

Ailfeithrin ein hagwedd at drefniadau asesu – yn ystod cyfnod Covid ac yn y dyfodol

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Female teacher with her pupils in classroomErs dechrau argyfwng Covid, mae ein dulliau dysgu ac addysgu wedi newid yng Nghymru. Mae cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu o bell yn realiti i’r mwyafrif o ddysgwyr ac ymarferwyr mwyach.

Bydd y pandemig Covid-19 yn parhau i effeithio ar ddysgu ac addysgu yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/21. Bydd y dulliau a ddilynir gan ysgolion a lleoliadau yn parhau i ddatblygu i ddarparu dysgu yn yr ysgol ac mewn mannau eraill – os fydd yr angen. Gall y cydbwysedd rhwng dysgu mewn ysgolion a lleoliadau, a’r amser a dreulir yn dysgu mewn mannau eraill, newid ar adegau penodol mewn ymateb i’r pandemig.

Wrth i ysgolion a lleoliadau gynyddu eu gweithrediadau yn ystod tymor yr haf, mae ymarferwyr wedi bod yn defnyddio’u hamser cyswllt i ‘ailgydio’ a ‘dal i fyny’ â’r dysgwyr, a gwneir hynny er mwyn cefnogi eu llesiant a’u helpu i ailgydio yn eu dysgu.

Mae’r sylw a roddir i gefnogi anghenion unigol dysgwyr yn gweddu’n dda â’r newidiadau sy’n cael eu gwneud i’r broses asesu fel rhan o’r cwricwlwm newydd. Mae’r sefyllfa gyfredol yn rhoi cyfle inni ailedrych ar y broses asesu, ailfeithrin ein hagwedd ati, a symud tuag at y trefniadau newydd, sy’n rhoi pwyslais ar gefnogi pob dysgwr unigol i wneud cynnydd.

Parhau i ddarllen

Adeiladu o Ansicrwydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

GD - quite intenseMae’r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol eithriadol i bawb sy’n ymwneud â chefnogi lles pobl ifanc Cymru. Yn benodol, bu’n rhaid i athrawon, penaethiaid, rhieni a gofalwyr oresgyn pwysau a phryderon personol wrth iddynt geisio ymgysylltu â phobl ifanc a’u dysgu. Wrth weld yr ymdrech hon, sylwais ar ffyrdd y gallai’r diwygiadau addysgol yng Nghymru helpu i ganfod llwybr drwy ansicrwydd y sefyllfa bresennol.

Mae’r Bil a fydd yn sefydlu’r sail ddeddfwriaethol ar gyfer y cwricwlwm newydd bellach wedi dechrau ar ei daith drwy’r Senedd. Fodd bynnag, bydd y fframwaith cyfreithiol newydd yn edrych yn wahanol iawn i’r hyn sydd wedi bodoli ers y 1990au.  Bydd gan ysgolion lawer mwy o gyfle i lywio dysgu eu pobl ifanc mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu eu hanghenion yn well. Mae’r pedwar diben sydd wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru yn dangos pwysigrwydd hanfodol meithrin yr awydd a’r gallu i ddysgu drwy gydol oes; gallu cysylltu a chymhwyso gwybodaeth; bod yn fentrus ac yn greadigol; dod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus; ac, yn hanfodol, deall y ffactorau sy’n gwella iechyd a lles. Parhau i ddarllen

Cyflwyno’r Bil Cwricwlwm ac Asesu i’r Senedd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

 

Mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyflwyno’r bil a fydd yn corffori prif egwyddorion cwricwlwm a threfniadau asesu newydd Cymru mewn cyfraith.

Wrth wneud y cyhoeddiad yn y Senedd heddiw, 8 Gorffennaf 2020, mae hyn yn nodi dechrau proses ddeddfwriaethol a ddylai gael ei gwblhau erbyn mis Ebrill 2021.

Gweler ‘Datganiad Llafar’ y Gweinidog i’r Senedd.
Parhau i ddarllen

Arbrofi gyda’r Cwricwlwm newydd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur – fideos – rhan 2

Gweler neges debyg yn Saesneg

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur wedi bod yn arbrofi gyda’r cwricwlwm newydd yn ei rôl fel ‘Ysgol Fraenaru’. Yn rhan 2 o’r erthygl hwn mae gennym ddwy fideo, un am eu ffordd o edrych ar asesiadau a chynnydd, gan gynnwys sut mae disgyblion yn mesur eu cynnydd eu hunain ac adrodd wrth rieni, a’r llall yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu addysgeg a gwella creadigrwydd athrawon.

Ffyrdd o edrych ar asesiadau a chynnydd

Datblygu addysgeg a chreadigrwydd

Diolch eto i bawb yn Ystalyfera am eich amser a’ch ymroddiad…

Meysydd dysgu a phrofiad – elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r postiad hwn yn diweddaru’r postiad o fis Mehefin 2018: sut mae ‘ meysydd dysgu a phrofiad ‘ yn cael eu datblygu fel elfen ganolog o’r cwricwlwm newydd.

AoLE image ScitechMae’r fframwaith cwricwlwm newydd yn cynnwys pynciau trosfwaol ar ffurf: Cyflwyniad; Crynodeb o’r ddeddfwriaeth; Cynllunio eich cwricwlwm, a chefnogi dilyniant dysgwyr: asesu.

Ac wrth gwrs mae’n cynnwys y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, sef:

Celfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Lles; y Dyniaethau; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Mathemateg a Rhifedd; a Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ond sut maen nhw’n cysylltu â’r Pedwar Diben, y weledigaeth a’r dyhead ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, a beth yw’r dibenion hyn, yn union?

Wel, yn y postiad hwn ry’n ni’n ateb y cwestiynau hynny. Parhau i ddarllen