Nid yw’r Wi-Fi wedi torri – rhaid bod problem ar eich pen chi?

Read this page in English

frustrations with wifi

Mae gan bron pob ysgol yng Nghymru gysylltedd band eang ac mae gan y mwyafrif ohonynt gymysgedd o lechi a chyfrifiaduron bwrdd gwaith gwifredig neu ddyfeisiau sy’n barod ar gyfer cwmwl a gysylltir â’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio Wi-Fi.

Rhywbeth a oedd yn destun rhwystredigaeth barhaus i mi oedd trefnu gwers lle byddai disgyblion yn defnyddio’r gliniaduron, a oedd yn golygu treulio amser yn creu adnoddau. Wrth i’r wers fynd gyrraedd y pwynt lle byddai’r disgyblion yn mewngofnodi ar Hwb ac yn cymryd rhan yn y gwaith gwneud a chreu, byddai’r Wi-Fi fel petai’n rhoi’r gorau i weithio, ni fyddai gwefannau diogel a ymddiriedir ynddynt yn llwytho, byddai’r wers yn dod i stop a byddai sylw’r plant yn crwydro oddi ar y dasg – ARRRRHHH!

Parhau i ddarllen

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol

Read this page in English

blog-cy

Yn ôl yr addewid, mae adnodd hunanasesu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar gael erbyn hyn, ac mae’n gallu cyflawni swyddogaethau ychwanegol.

Mae sylwadau arloeswyr digidol a rhanddeiliaid eraill wedi bod yn hollbwysig wrth i ni ddatblygu’r Adnodd Anghenion Dysgu Proffesiynol, a gafodd ei ailenwi er mwyn adlewyrchu ei ddiben yn well. Mae’r adnodd wedi’i gynllunio i helpu ymarferwyr i nodi’r meysydd lle y maen nhw eisoes yn teimlo’n hyderus a’r meysydd y maen nhw’n teimlo bod lle iddyn nhw ddatblygu rhagor ynddynt. Mae gan yr Adnodd nodweddion fel swyddogaeth graddio â sêr, a thestun y gellir hofran drosto a fydd yn helpu ymarferwyr i benderfynu ar eu lefel. Fel ymarferydd eich hun, gallwch chi ddefnyddio’r adnodd nawr i weld ble yn union ydych chi arni o ran eich sgiliau digidol.

Parhau i ddarllen

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017: Dewch i gyfarfod Kellie yn yr Farchnad Ddigidol

Read this page in English

NDLA-2-16-esafety2.jpg

Bydd y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Stadiwm Liberty ar 21 Mehefin, a thema eleni yw ‘Dulliau creadigol o weithredu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol’.

Bydd y diwrnod yn cynnwys anerchiad agoriadol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, y prif anerchiad gan John Jackson o London Grid for Learning, dewis o weithdai a’r Farchnad Ddigidol.

Parhau i ddarllen

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau!

Read this page in English

mythbusterWel

Beth os nad ydw i’n rywun sy’n ymwneud â TG (gan nad oedd fy mhwnc yn gofyn imi wneud o’r blaen)?

Does dim rhaid ichi fod yn arbenigwr mewn TG i addysgu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

A yw’r Fframwaith yn ymwneud â chael yr ‘offer’ gorau yn y bôn?

Dyw cael offer da ddim yn eich gwneud yn ysgol sy’n gymwys yn ddigidol – y peth pwysig yw’r ffordd yr ydych chi’n defnyddio’r offer hwnnw.

Parhau i ddarllen