Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2017: Dewch i gyfarfod Kellie yn yr Farchnad Ddigidol

Read this page in English

NDLA-2-16-esafety2.jpg

Bydd y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Stadiwm Liberty ar 21 Mehefin, a thema eleni yw ‘Dulliau creadigol o weithredu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol’.

Bydd y diwrnod yn cynnwys anerchiad agoriadol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, y prif anerchiad gan John Jackson o London Grid for Learning, dewis o weithdai a’r Farchnad Ddigidol.

Parhau i ddarllen

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol – Chwalu’r Mythau!

Read this page in English

mythbusterWel

Beth os nad ydw i’n rywun sy’n ymwneud â TG (gan nad oedd fy mhwnc yn gofyn imi wneud o’r blaen)?

Does dim rhaid ichi fod yn arbenigwr mewn TG i addysgu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

A yw’r Fframwaith yn ymwneud â chael yr ‘offer’ gorau yn y bôn?

Dyw cael offer da ddim yn eich gwneud yn ysgol sy’n gymwys yn ddigidol – y peth pwysig yw’r ffordd yr ydych chi’n defnyddio’r offer hwnnw.

Parhau i ddarllen

Gwerthusiad o’r Model Ysgolion Arloesi – cyhoeddi’r adroddiad cyntaf

Read this page in English

459082897

Mae canfyddiadau cynnar gwerthusiad allanol o’r defnydd a wneir o’r Ysgolion Arloesi wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd bellach wedi’u cyhoeddi. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ddatblygiad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ac yn gofyn sut mae’r ‘model’ Ysgolion Arloesi’n gweithio. Mae hefyd yn ystyried y gwersi a ddysgwyd a allai lywio’r gwaith o ddatblygu’r cwricwlwm llawn, sy’n parhau i fynd rhagddo’n dda.

Parhau i ddarllen

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol heb dechnoleg?

Read this page in English

MrT

Ers lansio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yng Nghymru, mae nifer yr ysgolion sydd wedi ei fabwysiadu ac awydd ysgolion i gael cymryd rhan wedi creu cryn argraff ar yr Arloeswyr Digidol ac wedi’u hysbrydoli.

Un o’r cwestiynau mwyaf cyffredin sy’n cael ei ofyn i Arloeswyr ydy ‘A oes angen i mi brynu offer newydd i allu dygymod â’r sgiliau yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol?’. Wel os oedd ysgolion yn gallu cyflawni holl sgiliau’r Cwricwlwm Cenedlaethol blaenorol, dydy hi ddim yn debygol y bydd angen offer newydd arnyn nhw. Fodd bynnag, bydd angen i ysgolion weithio’n fwy clyfar gyda’r hyn sydd ganddyn nhw, o bosibl, neu ystyried eu dewisiadau yn yr hirdymor o ran diweddaru eu hoffer. Gan fod cymaint o’n byd ni ar-lein bellach, mae’n hanfodol fod dysgwyr yn gallu cael mynediad at y rhyngrwyd. Felly cyn prynu offer, dylai ysgolion edrych yn ofalus ar eu seilwaith ac ystyried a oes angen gwario’n gyntaf ar ddatblygu’r gallu i gysylltu’n ddibynadwy â’r we a’r gallu i wneud hynny’n ddi-wifr.

Parhau i ddarllen

Offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

MappingToolCYM.png

Mae Arloeswyr Digidol wedi datblygu offeryn mapio newydd ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Mae’n caniatáu i ysgolion groesgyfeirio gwaith addysgu cyfredol mewn pynciau ac ar gyfer gwahanol flynyddodd ag elfennau o’r Fframwaith, er mwyn dangos lefelau o ran maint o’r Fframwaith sydd wedi’i gynnwys. Mae hynny yn ei dro yn eu helpu i gynllunio i gynnwys yr ystod lawn o sgiliau ar gyfer pob elfen dros y flwyddyn. Bydd yr offeryn yn helpu ysgolion i rannu’r gwaith o gynnwys elfennau’r Fframwaith mewn modd mwy cytbwys ar draws yr ysgol hefyd.