Adroddiad Estyn: sut mae ysgolion cynradd yn addasu eu cwricwlwm i ymateb i’r gwaith o ddiwygio’r cwricwlwm ac addysg

Read this page in English

CfW blog - images - Estyn review image - child with pencil rocketRhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf 2017, fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld ag ysgolion cynradd o gwmpas Cymru i ddeall sut y maent yn addasu i’r newidiadau sydd ar ddod.

Mae’r adroddiad, sydd hefyd yn berthnasol iawn i ysgolion uwchradd, yn dangos sut mae ysgolion, ar wahanol gamau yn eu datblygiad, wrthi’n edrych ar ddulliau gweithredu newydd ar gyfer y cwricwlwm a strategaethau addysgu. Mae ugain astudiaeth achos wedi’u cynnwys fel enghreifftiau. Parhau i ddarllen

Podlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf

Read this page in English

Podcast - Donaldson - May 2018Os nad oes llawer o amser gennych i ddarllen, neu os ydych wedi cael llond bol syllu ar sgrin, beth am wrando ar Bodlediad Addysg Cymru – ffordd newydd o gael y newyddion diweddaraf am ddiwygio addysg yng Nghymru.

Bydd y comedïwr a’r cyn-athro Mike Bubbins yn ymuno â Luisa Martin-Thomas, sy’n Ddirprwy-Bennaeth, i herio disgyblion a gwesteion i esbonio beth sy’n digwydd yn y broses ddiwygio, a hynny mewn ffordd hwyliog a diddorol.

Parhau i ddarllen

Astudiaethau achos dadlennol sy’n dangos sut mae cydweithio’n helpu athrawon i ddatblygu

Read this page in English

SLO discussion around a table…’the adult became less of a ‘sage on the stage’ and more of a ‘guide on the side’ – dyma un dyfyniad goleuedig gan athro sy’n arbrofi â’r model Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu.

Mae’r model yn fodd i ysbrydoli dulliau gweithredu newydd ar gyfer Dysgu Proffesiynol a gwella diwylliant ym maes Dysgu Proffesiynol. Mae saith astudiaeth achos newydd, wedi’u hysgrifennu gan athrawon, yn bwrw golwg ar yr hyn mae grwpiau o ysgolion wedi’i ddysgu.

Parhau i ddarllen

Y trefniadau asesu ar gyfer darllen a rhifedd yn newid cyn hir er mwyn gweddu i’r cwricwlwm newydd

Read this page in English

hwb personalised assessments CYBydd y profion papur cenedlaethol yn dod i ben yn raddol yng Nghymru a bydd asesiadau personol ar-lein yn cymryd eu lle, yn dilyn cyfnod prawf mis Mai. Ond sut bydd hyn yn gweithio o ran y cwricwlwm newydd?

Mae’n cyd-fynd â’r trywydd a’r weledigaeth ar gyfer sut y dylid asesu disgyblion. Roedd Dyfodol Llwyddiannus yn nodi’n glir y dylai’r cwricwlwm newydd asesu disgyblion ar sail yr hyn y mae ganddynt y potensial i’w ddysgu neu ei wneud nesaf yn hytrach na’r hyn y maent eisoes wedi’i ddysgu yn unig.

Parhau i ddarllen

Edrych ar ddysgu ieithoedd, ymreolaeth athrawon a chydbwysedd rhwng chwarae a gweithio yn y Ffindir!

Read this page in English

Finland 1Plant yn dringo twmpathau eira, yn sglefrio ac yn chwarae hoci iâ – amser chwarae mewn ysgol gynradd arferol yn y Ffindir. Mae’r plant wedi bod mewn gwers ers wyth y bore ‘ma ac erbyn chwarter i naw maen nhw’n barod am bymtheg munud o hwyl gyda ffrindiau … y tu allan yn yr eira!

Mae pymtheg munud o chwarae ar ôl pob gwers 45 munud yn eithaf cyffredin yn y Ffindir. Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth hefyd wedi cyflwyno Finland on the move, rhaglen genedlaethol i gynyddu gweithgarwch corfforol a lleihau amser segur ymhlith plant ysgol. Mae’r holl blant yn bwyta cinio ysgol iach am ddim yn yr ysgol hefyd.

Parhau i ddarllen

Her gwneud i gwricwlwm newydd weithio: ry’n ni’n bobl broffesiynol felly beth am ei mwynhau!

Read this page in English

mick-watersEin pobl ifanc yw ein dyfodol. Felly, beth allai fod yn fwy pwysig yn yr ysgol na’r cwricwlwm rydym yn ei ddewis ar eu cyfer? Yr her barhaus yw i bawb sy’n ymwneud ag addysg yng Nghymru gydweithio er mwyn datblygu cwricwlwm ar gyfer yr 21ain ganrif a fydd yn sicrhau bod gan bob person ifanc y sgiliau, y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r rhinweddau personol sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Mae dwy elfen allweddol i’r gwaith o ddatblygu’r cwricwlwm; yn gyntaf, ei greu ac, yn ail, wneud iddo weithio. Rhaid sicrhau bod y cwricwlwm a gyhoeddir sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol yn un o’r radd flaenaf. Ond, wrth ddod i gysylltiad â’r dysgwr yn yr ysgol y gwelir ei werth gwirioneddol.

Parhau i ddarllen

Lleisiau Plant a Phobl Ifanc yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru

Read this page in English

IMG_0272Yn rhinwedd fy rôl fel Comisiynydd Plant Cymru, rwy’n helpu i ysgogi newidiadau cadarnhaol a hirdymor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’r gwaith hwn. Pobl ifanc yw’r arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain a bydd sicrhau y caiff eu cyfraniad pwysig ei ystyried yn rhoi polisïau cryfach a chanlyniadau gwell i ni bob amser. Roeddwn wedi cadw hyn mewn cof pan wahoddais grŵp o bobl ifanc i ymuno â chyfarfod y Grŵp Cynghori Annibynnol ar ddiwygio’r cwricwlwm.

Parhau i ddarllen