Beth sy’n wahanol am y cwricwlwm newydd? Dyma farn y grŵp cynghori allanol.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn y ffilm gyntaf, mae aelodau’r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu yn trafod sut bydd y cwricwlwm newydd yn wahanol iawn i’r un cyfredol.

Yn yr ail ffilm, maent yn edrych ar rannau eraill o’r system addysg – gan gynnwys y system atebolrwydd a dysgu proffesiynol – ac yn trafod sut y byddant yn newid i gefnogi’r cwricwlwm newydd. Hefyd pa mor arloesol yn rhyngwladol yw’r cwricwlwm newydd hwn.

Felly… beth yw’r gwahaniaethau?

A sut bydd y system addysg yn newid i gefnogi hynny?

Grŵp cynghori allanol y cwricwlwm newydd – beth sydd ar ei feddwl yn ystod y cyfnod mireinio hwn? Rhan 1.

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu yn cynnig persbectif allanol ar y cynnydd a wnaed ar gwricwlwm newydd Cymru. Grŵp o academyddion yw hwn sydd â statws rhyngwladol ac sy’n cwrdd yn rheolaidd i drafod cynnydd a rhoi cyngor ar faterion.

Dyma ddau fideo. Yn y cyntaf, mae tri aelod o’r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu yn cyflwyno eu hunain ac yn ateb cwestiynau am yr adborth a ddaeth i law yn ddiweddar a’i oblygiadau:

 

Nesaf, safbwyntiau ar y dull o greu cwricwlwm ar sail ysgolion arloesi/cyd-greu, cwestiwn ‘arbenigedd pwnc’, ac a all athrawon ac ymarferwyr edrych ymlaen at addysgu’r cwricwlwm newydd gyda hyder.

Mireinio’r Cwricwlwm Newydd – barn athrawes

Gweld post tebyg yn Saesneg

Mae Lowri Roberts yn athrawes yn Ysgol Brynrefail, Llanrug. Mae’r ysgol yn un o’r ysgolion ‘Gwella Ansawdd’ y mae eu hathrawon yn helpu i fireinio’r cwricwlwm newydd yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd ar y drafft.

Yma, mae Lowri’n siarad am ei phrofiadau o fod yn rhan o’r cam hwn o’r gwaith. Y nerfusrwydd wrth gyflwyno’r cwricwlwm drafft i’r byd am y tro cyntaf, a beth sy’n digwydd gyda’r adborth. Mae hefyd yn mynegi barn am arbenigo mewn pwnc ac yn trafod a ddylai athrawon edrych ymlaen at ddysgu gyda’r cwricwlwm newydd!

Gwyliwch!

Cwricwlwm i Gymru – Chwalu’r Mythau, Rhan 2

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Myth buster image cymYn dilyn ein blogiad blaenorol, dyma fwy o gamddealltwriaethau a mythau am y cwricwlwm newydd drafft i Gymru. Bydd rhai’n ymwneud â rhannau o’r cwricwlwm a fydd yn newid yn sgil yr adborth rydym eisoes wedi’i dderbyn, ond dyma’n hymatebion fel y mae pethau ar hyn o bryd.

Myth #1 – Dim ond y Cwricwlwm sy’n newid

Er mai diwygio’r cwricwlwm sydd wedi cael y rhan fwyaf o’r cyhoeddusrwydd, rhaid cofio bod y newidiadau i’r cwricwlwm yn dod o fewn cyfres ehangach o ddiwygiadau, sydd â’r nod o sicrhau bod y cwricwlwm yn cael ei wireddu mewn ysgolion a bod y diwygio’n digwydd mewn ffordd gydlynol, ac ar sail athroniaeth gyson, gref. Mewn gwledydd sydd wedi diwygio addysg yn llwyddiannus, mae ymagwedd holistaidd wedi’i defnyddio i gefnogi newid, gan roi amser a lle i wireddu’r newidiadau, ar draws y system. Parhau i ddarllen

Gweithredu ar eich adborth: mireinio’r cwricwlwm drafft

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Minister Bangor Uni - deep (3)Heddiw, fues i ym Mhwyllgor Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi diweddariad iddynt ar y cynnydd gyda diwygio’r cwricwlwm. Maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o’m dal i, fel y Gweinidog Addysg, i gyfrif ac ar graffu ar ddatblygiad ein cwricwlwm.

Byddaf yn cyhoeddi adroddiad ar yr ymarfer adborth a’r hyn y bwriadwn ei wneud fel canlyniad yn ddiweddarach yn yr Hydref.  Ond rwyf am rannu syniadau cynnar gyda chi, yn ogystal â chyd-aelodau o’r Cynulliad.

 

Mae’r papur tystiolaeth i’r Pwyllgor ar gael yma.

Gallwch hefyd wylio fideo o sesiwn y Pwyllgor

Mae datblygiad y cwricwlwm newydd i Gymru 2022 yn mynd rhagddo’n gyflym. Roedd yn garreg filltir sylweddol ar Genhadaeth ein Cenedl ym mis Ebrill pan wnaethom gyhoeddi’r drafft a gwahodd adborth gan ymarferwyr a rhanddeiliaid i lywio’r cam nesaf – y gweithgarwch mireinio.

Daeth y cyfle i roi adborth ffurfiol i ben ar 19 Gorffennaf ac mae’r ymatebion wedi cael eu gwerthuso’n annibynnol. Cafwyd cyfanswm o 1,680 o gyfraniadau gan ystod amrywiol o unigolion a sefydliadau. Roedd cyfran sylweddol gan ymarferwyr, athrawon, uwch arweinwyr a llywodraethwyr. Cafwyd 116 o ymatebion eraill mewn ymateb i’r Arolwg Plant a Phobl Ifanc. Parhau i ddarllen

Beth ydych chi am ei weld ar y blog hwn?

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

questions and ideas pic - croppedMae’r blog hwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am y cwricwlwm newydd wrth iddo esblygu, ac yn rhoi astudiaethau achos ac enghreifftiau o sut mae ysgolion yn arbrofi gyda’r model newydd.

Mae’r blog hefyd yn egluro’r broses ddatblygu wrth iddi ddigwydd, ac yn dangos sut y bydd diwygio addysg gyflenwol yn cefnogi’r cwricwlwm fel bod y gwaith o’i weithredu yn llwyddiannus.

A yw’r blog yn ddefnyddiol i chi? A oes rhywbeth ar goll? Parhau i ddarllen

Addysgwyr yn yr Iseldiroedd yn edrych ar ddiwygiadau yng Nghymru i’r cwricwlwm

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Dutch visitors.jpgWrth i’r gwaith o ddiwygio addysg fynd yn ei flaen, mae’r gymuned addysg yn rhyngwladol yn troi eu golygon atom. Mae gwledydd eraill yn awyddus i ddysgu o’n profiad yma yng Nghymru.

Wrth iddynt ddechrau ar eu taith eu hunain i ddiwygio’r cwricwlwm, daeth cynrychiolwyr o’r Weinyddiaeth Addysg yn yr Iseldiroedd atom ar ymweliad yn ystod tymor yr haf i weld sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ysgolion i roi’r cwricwlwm newydd ar waith. Roedd y tîm yn awyddus i edrych ar yr hyn oedd yn wahanol rhwng y cwricwlwm newydd a’r system bresennol a’r effaith ar ymarferwyr yn y byd addysg a’u dysgu proffesiynol. Parhau i ddarllen

Rhannu, cysylltu, cynnwys: y rhanddeiliaid a’r cwricwlwm newydd

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Mae addysg yn fater o bwys i lawer yng Nghymru a diolch am hynny. Yn wir, mae’n fater o bwys angerddol i’r genedl.

Engagement - business 2Er bod hynny’n dda o beth, mae hefyd yn her i’r timau craidd sy’n ymwneud â’r cwricwlwm newydd: yn athrawon, yn swyddogion, Estyn, arbenigwyr allanol, Cymwysterau Cymru …

Yr her honno yw cysylltu â phobl a grwpiau sy’n dylanwadu ar y newidiadau yn y byd addysg neu sy’n cael eu heffeithio gan y newidiadau sy’n cael eu gwneud gennym, a’u cynnwys yn rhan o’r datblygiadau. Aed i’r afael â’r her honno drwy nifer o weithgareddau sy’n cysylltu pawb â’r datblygiadau hynny.

Parhau i ddarllen

Cyfieithydd y Beibl yn helpu disgyblion i archwilio MDPh y Dyniaethau

Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Yn Ysgol Esgob Morgan rydym wedi defnyddio bywyd yr Esgob William Morgan, a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg o’r Roeg a’r Hebraeg yn yr 16eg Ganrif, i ddatblygu sgiliau ymholi ac archwilio MDPh y Dyniaethau yn ei gyfanrwydd.

Rydym am rannu’r hyn rydym wedi’i wneud er mwyn dangos sut y rhoddodd hyn gipolwg i ni ar Yr Hyn sy’n Bwysig a chreu cyfoeth o ddysgu.

William Morgan 3Yn y Dyniaethau gwnaethom edrych ar Yr Hyn sy’n Bwysig yn ei gyfanrwydd o gamau cynnydd 1 i 3.

Gwnaethom ddechrau gyda’r Hyn sy’n Bwysig 1: Mae datblygu meddwl ymholgar yn galluogi dysgwyr i archwilio ac ymchwilio i’r byd, i’w orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol, drostynt eu hunain. Ymchwiliodd y disgyblion i’n hardal leol, llunio cwestiynau a gwneud ymchwil sylfaenol.

Ein Cwestiwn Mawr 1: Pwy oedd William Morgan a beth oedd ei waddol i Gymru? 

Defnyddiodd disgyblion Blwyddyn 5 eu sgiliau ymholi i ymchwilio i fywyd a gwaddol yr Esgob William Morgan. Roedd gan y disgyblion rywfaint o wybodaeth am y pwnc eisoes a wnaeth eu helpu i lunio cwestiynau.

Defnyddiodd y disgyblion eu cwestiynau i lunio llythyrau i Brifysgol Caergrawnt, Eglwys Gadeiriol Llanelwy, y Swyddfa Cofnodion Lleol, Cymdeithas y Beibl, Amgueddfa Sain Ffagan a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Parhau i ddarllen