Datblygu ein ‘Cwricwlwm Ffynnu’ yn Ysgol Gynradd Parc Jiwbilî

Read this page in English

Thrive curriculum Jubilee logo for end of pieceMae Parc Jiwbilî yn ysgol newydd, ac mae ein staff yn hoffi heriau. Nid ydym yn ysgol arloesi, ond rydym yn ystyried hyn yn bennod gyffrous newydd ym maes addysg a chyfle i addasu ein cwricwlwm er mwyn diwallu anghenion ein dysgwyr yng Nghymru. Felly, rydym wedi bod yn creu cwricwlwm ar sail yr argymhellion yn Dyfodol Llwyddiannus, sydd wedi bod yn heriol iawn, ond yn werthfawr.

Mae ein cwricwlwm yn fwy na chyfres o wersi neu gynllun gwaith. I ni, y cwricwlwm yw popeth yn ein hysgol – mae’n cwmpasu popeth. Mae ein Cwricwlwm Ffynnu yn deillio o ymchwil a syniadau a rannwyd gan ysgolion arloesi. Cafodd ei lywio gan adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar ysgolion fel sefydliadau dysgu, a dogfennaeth ar ddiwygio’r cwricwlwm. Rydym hefyd wedi cael llawer o drafodaethau a dadleuon â chydweithwyr! Parhau i ddarllen

Animeiddiad newydd: Sut y mae cwricwlwm a threfniadau asesu newydd Cymru’n cael eu hadeiladu ar ddilyniant

Read this page in English

Yn unol â ‘Dyfodol Llwyddiannus’, bydd y Cwricwlwm a’r trefniadau asesu yn cael eu hadeiladu ar Gynnydd, felly bydd camau cynnydd ym mhob un o’r meysydd dysgu a phrofiad. Yn y modd yma, bydd dysgu a chynnydd yn mynd law yn llaw.

Mae ein hanimeiddiad newydd yn egluro sut y bydd hyn yn digwydd.

Dyma restr o’n postiadau blog ers mis Mawrth, wedi’u trefnu mewn grwpiau.

Read this page in English

In one place - WelshGan nad oes mynegai, rydym yn gobeithio y bydd y rhestr hon yn ddefnyddiol i chi wrth ddod o hyd i eitemau yr hoffech eu darllen.

Mae’n cynnwys dolenni i’r postiadau’n ymwneud â’r Cwricwlwm ac Asesu, Dysgu Proffesiynol, Cymhwysedd Digidol, a diwygiadau addysg ehangach.

Os yn ddefnyddiol, gallwn wneud hyn bob tymor – rhowch wybod i ni. Parhau i ddarllen

Gwerthusiad diweddaraf o’r model ysgolion arloesi ar gyfer datblygu’r cwricwlwm

Read this page in English

459082897Er ei fod yn ddull mentrus ac ymroddedig o ddatblygu’r cwricwlwm, mae dal i fod angen gwerthuso’r broses yn drylwyr er mwyn llywio gwelliannau wrth symud ymlaen. Dyna’n union a wneir yn yr adroddiad diweddaraf gan ymchwilwyr annibynnol, sy’n hawdd ei ddarllen.

Mae’n canmol y dull gweithredu a ddefnyddir ond yn awgrymu bod angen i ysgolion sydd y tu allan i rwydwaith yr ysgolion arloesi fod yn fwy ymwybodol o’r cynnydd a wneir: Parhau i ddarllen

Adroddiad Estyn ar Baratoi ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Read this page in English

estyn dcf july 2018 CYMPa mor dda yw paratoadau ysgolion ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol? Gofynnodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, i Estyn adroddiad a thynnu sylw at arferion y da.

Mae’r adroddiad hefyd yn craffu ar arweinyddiaeth, rôl arweinwyr digidol, a dysgu proffesiynol. Roddir argymhellion ar gyfer ysgolion, consortia a Llywodraeth Cymru.

Mae’r adran ar ffyrdd effeithiol o baratoi yn rhoi mwy o fanylder, ynghyd â chyngor defnyddiol ar bynciau’n ymwneud â gweledigaeth, cynllunio, paratoi adnoddau a mapio’r cwricwlwm. Mae hefyd adran ar nodweddion sy’n gyffredin wrth i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol gael ei weithredu’n llwyddiannus, lle ceir rhestr wirio a siart ar gyfer y daith gyfan, o’r cychwyn cyntaf hyd at gynnal cynnydd dros gyfnod o amser.

Mae’r adroddiad yn glir y gall gwahanol ysgolion wneud pethau mewn gwahanol ffyrdd, ond gall y llu o arferion da a grybwyllir fod yn berthnasol i bawb, a cheir hefyd sawl astudiaeth achos ddefnyddiol.

Lleihau’r Bwlch Cyrhaeddiad: Dysgu gan eraill ond gweithredu yn eich ffordd eich hun – Neges oddi wrth Syr Alasdair McDonald

Read this page in English

Multiethnic children in a circleWrth i Arloeswyr gynllunio a datblygu’r cwricwlwm newydd gan nodi’r cymorth proffesiynol y mae’r gweithle ei angen, mae penaethiaid cynradd ac uwchradd wedi bod yn cydweithio â’r Llywodraeth, arbenigwyr a phartneriaid er mwyn creu model newydd ar y cyd ar gyfer atebolrwydd ysgolion.

Yn y model newydd, bydd pob dysgwr yn cyfrif, sy’n rhoi cyfleoedd sylweddol o ran canolbwyntio ar gynnydd ein dysgwyr sy’n agored i niwed. Fodd bynnag, mae lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng grwpiau o ddysgwyr yn bwysig ar hyn o bryd, felly mae camau gweithredu eisoes ar waith i wella cyfleoedd mewn bywyd ar gyfer disgyblion mewn llawer o’n hysgolion heddiw; bydd y gwaith hwnnw yn cael ei gefnogi gan ein rhaglen o ddiwygio addysg yng Nghymru. Parhau i ddarllen

Gwella profiadau dysgwyr Cymraeg

Read this page in English

Symposium2Mae’n gyfnod cyffrous i ni yng Nghymru o ran dyfodol yr iaith Gymraeg. Mae ein strategaeth, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr, yn gosod yr uchelgais yn glir. Y nod yw:

 

 

  1. cynyddu nifer y siaradwyr
  2. cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg; a
  3. creu amodau ffafriol i’r Gymraeg

Ry’ ni i gyd yn ymwybodol bod gan ein system addysg gyfraniad sylweddol i’w wneud er mwyn gwireddu’r weledigaeth hirdymor hon i gyrraedd Miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Parhau i ddarllen

Sut y mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymgorffori cymhwysedd digidol ac yn datblygu ei weledigaeth ddigidol

Read this page in English

Nid yw’r daith i drawsnewidiad digidol yn un hawdd ac nid yw’n digwydd dros nos. Dyma ein ffordd o feddwl ni yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC).

DCF CAVC Hannah Profile Pic 300dpiRydym yn annog trawsnewidiad digidol mewn nifer o ffyrdd, yn gyntaf drwy hyfforddi staff ac yn ail, drwy newid diwylliannol a rheoli newid.

Mae hyfforddiant yn hanfodol, felly rydym yn defnyddio diwrnodau HMS, gweithdai, sesiynau un i un, a hyfforddiant wedi’i deilwra gan Arweinwyr Digidol adrannau i roi cymorth i’r athrawon gydag arbrofion Dysgu Estynedig drwy Dechnoleg (TAL), drwy wefan Microsoft Educator Community (MEC) ac Academi Imagine Microsoft. Parhau i ddarllen

Cenhadaeth ein Cenedl o ran Addysg: Cynnydd

Read this page in English

kw-portrait-1“Pan gyhoeddais genhadaeth ein cenedl o ran addysg fis Medi diwethaf, dywedais fod yn rhaid inni barhau i symud ymlaen er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, felly, rydym wedi bod yn datblygu momentwm –ac ymdrech i hunanwella, a hynny ar draws y system addysg.

Education in Wales Timeline update Cym

“Mae llawer o waith ar ôl i’w wneud, ond rwy’n hynod falch o’r diwygiadau rydym eisoes wedi’u cyflwyno mewn cyfnod cymharol fyr. Hefyd, rwyf wedi fy mhlesio’n arw â’r ffordd y mae pawb yn y system addysg wedi ymateb i’r her. Parhau i ddarllen