Her gwneud i gwricwlwm newydd weithio: ry’n ni’n bobl broffesiynol felly beth am ei mwynhau!

Read this page in English

mick-watersEin pobl ifanc yw ein dyfodol. Felly, beth allai fod yn fwy pwysig yn yr ysgol na’r cwricwlwm rydym yn ei ddewis ar eu cyfer? Yr her barhaus yw i bawb sy’n ymwneud ag addysg yng Nghymru gydweithio er mwyn datblygu cwricwlwm ar gyfer yr 21ain ganrif a fydd yn sicrhau bod gan bob person ifanc y sgiliau, y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r rhinweddau personol sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

Mae dwy elfen allweddol i’r gwaith o ddatblygu’r cwricwlwm; yn gyntaf, ei greu ac, yn ail, wneud iddo weithio. Rhaid sicrhau bod y cwricwlwm a gyhoeddir sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol yn un o’r radd flaenaf. Ond, wrth ddod i gysylltiad â’r dysgwr yn yr ysgol y gwelir ei werth gwirioneddol.

Parhau i ddarllen

Lleisiau Plant a Phobl Ifanc yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru

Read this page in English

IMG_0272Yn rhinwedd fy rôl fel Comisiynydd Plant Cymru, rwy’n helpu i ysgogi newidiadau cadarnhaol a hirdymor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae gwrando ar blant a phobl ifanc yn rhan hanfodol o’r gwaith hwn. Pobl ifanc yw’r arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain a bydd sicrhau y caiff eu cyfraniad pwysig ei ystyried yn rhoi polisïau cryfach a chanlyniadau gwell i ni bob amser. Roeddwn wedi cadw hyn mewn cof pan wahoddais grŵp o bobl ifanc i ymuno â chyfarfod y Grŵp Cynghori Annibynnol ar ddiwygio’r cwricwlwm.

Parhau i ddarllen

Deall ‘dilyniant’ yng nghyd-destun y Cwricwlwm newydd

Read this page in English

CAMAU resized picMae Athrofa Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cydweithio’n llwyddiannus â nifer o sefydliadau.
Un o’i brosiectau cydweithredol mwyaf arwyddocaol yw’r un sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Glasgow, ar ran Llywodraeth Cymru.

Gan adeiladu ar gryfderau ein partneriaeth strategol a chydweithio’n agos â’r rhwydwaith o ysgolion arloesi, mae prosiect CAMAU yn ceisio meithrin dealltwriaeth a rennir o ‘ddilyniant’ yng nghyd-destun Dyfodol Llwyddiannus.

Parhau i ddarllen

Ail-lunio map y cwricwlwm yng Nghymru

Read this page in English

Mark PriestleyRoedd cyhoeddi Dyfodol Llwyddiannus yn 2015 yn drobwynt yn hanes addysg yng Nghymru. Mae’r cwricwlwm arfaethedig newydd yn newid mawr o bolisi o’r brig i’r bôn diweddar nad oedd yn rhoi fawr o ryddid i athrawon. Mae’n symud ysgolion i ffwrdd o ddulliau addysgu penodol a arweinir gan gynnwys, ac yn rhoi rhyddid sylweddol i athrawon ac ysgolion ddatblygu cwricwlwm ysgol i ddiwallu anghenion lleol.

Mae Cwricwlwm newydd Cymru yn nodweddiadol, mewn nifer o ffyrdd, o bolisi byd-eang diweddar ‘cwricwlwm newydd’. Mae’n rhoi pwyslais ar ganologrwydd y dysgwr, a phwysigrwydd datblygu’r hyn a elwir yn sgiliau’r 21ain ganrif, i arfogi pobl ifanc i ffynnu mewn cymdeithasau democrataidd modern cymhleth ac yn y gweithle. Mae’n cydnabod y ffaith efallai nad pynciau, y dull hollbresennol o rannu’r cwricwlwm uwchradd, yw’r ffordd orau bob amser o drefnu’r maes addysgu er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn datblygu’r wybodaeth sydd ei hangen i ffynnu yn y byd modern.

Parhau i ddarllen